Events/Renginiai

February  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. kovo 20d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2011 m. kovo 20d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia.

DIEVO GAILESTINGUMO METAI

Sveikiname visus su Kovo 11-tąja!

Annunciation Parish Bulletin

2011 m. kovo 20d. – March 20, 2011

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 N 5th St, Brooklyn, NY 11211
Mailing address: 275 N 8th St, Brooklyn, NY 11211
Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223
Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (718) 326-2236
Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (646) 246-8270
Bulletin Editor – Vida Jankauskienė (718) 849-2260; lcra@earthlink.net
Annunnciation website – http://www.nyapreiskimo.com

ANTRAS GAVĖNIOS SEKMADIENIS
SECOND SUNDAY OF LENT
Dievo tautos protėvio Abraomo pašaukimas

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, March 20, 2011 – Antras Gavėnios Sekmadienis / 2nd Sunday of Lent
10:00 am – Už Demetrios Vounosis, užprašė Aldona ir Marius Marijošiai
11:00 am – Spanish mass

FRIDAY, March 25, 2011 – Apreiškimo Šventė / Feast of the Annunciation
7:00 pm – Stations of the Cross (Italian)
7:30 pm – Mass in English, Spanish and Lithuanian

SUNDAY, March 27, 2011 – Trečias Gavėnios Sekmadienis / 3rd Sunday of Lent
10:00 am – Už Kostą Norvilą, užprašė Antanas Lukoševičius
11:00 am – Spanish Mass

Atliepiamoji psalmė
Viešpatie, būki tu mums gailestingas,
Mes gi taip tavim tikim

Šios dienos skaitymai yra Mišiolėlio 431-ąjame puslapyje

Šiandieną, kovo 20 dieną, Nepriklausomybės atstatymo proga, New Yorke koncertuos buvęs žymus Sąjūdžio meto daininikas Arvydas Vilčinskas. Koncertą rengia Lietuvių Bendruomenės New Yorko apygarda ir apylinkės Mount Carmel mažojoje salėje. Koncerto pradžia 1:30 popiet. Atvykęs į Ameriką Arvydas dirbo ne muzikinėje srityje, ir dabar atsisveikina su Amerikos lietuviais – po 20-ties metų grįžta gyventi atgal i Lietuvą “kol saulė dar nenusileido”… Turi parengęs įdomią programą – naujos ir senos dainos, puikus garsas, apšvietimas. Vienas iš svarbiausių koncertinės programos akcentų – scenoje statomas didžiulis ekranas, kuriame yra pristatomos Arvydo Vilčinsko dainos. Kai kurie video epizodai priverčia juoktis, kiti- nubraukti ašarą. Vaizdinė medžiaga išryškina dainos prasmę, jos nuotaiką. Įėjimo kaina – $20.00 suaugusiems, ir $5.00 jaunimui iki 21 metų. Vaikams iki dvylikos nemokamai. Tai bus puiki proga atšvęsti Kovo 11-tąją.
Prieš koncertą, po lietuviškų šv. Mišių, bus galima skaniai papietauti lietuviškais patiekalais, atsigerti šaltų gėrimų bei karštos kavos, paskanauti saldumynais. Maistas ir šalti gėrimai bus parūpinti brolių Kezių vadovaujamo restorano “The Avenue Bar and Grill”. Skanumynų stalas ir kava – pačių rengėjų. Tad iki malonaus pasimatymo sekmadienį, kovo 20-tą dieną. Gausiai ir gražiai paminėkime KOVO 11-TĄJĄ!

Today, March 20 is a very special day in New York. The Lithuanian American community is celebrating the restoration of Lithuanian Indepencdence on March 11, 1990 via a great musical event- a concert by a famous Lithuanian singer and composer of that era, Arvydas Vilčinskas. You don’t have to be Lithuanian to enjoy his music with the great sounds, lasers and videos on a giant screen. So come at 1:30 pm and enjoy a great Sunday. Admission only $20.00 for adults and young people under 21 – only $5.00. The place – Mt. Carmel lower hall  (corner of N 8th and Havemeyer Steets in Williamsburg). Prior to the concert, beginning at 11:30 am, delicious Lithuanian food will be served by The Avenue Bar and Grill people. Coffee, cake and cold drinks will also be available. So for a wonderfully enjoyable Sunday the place to be is Our Lady of Mt. Carmel lower hall.

Kavinės Apreiškimo salėje šiandieną nebus, bet galite užsukti į Mt. Carmel, ir ten pasivaišinti.

Penktadienį, kovo 25-toji – yra Viešpaties apsireiškimas Švenciausiai Mergelei Marijai – Apreiškimo bažnyčios šventė. Ta diena bus ypatingai paminėta Šv. Misiomis 7:30 valandą vakaro Apreiškimo bažnyčioje. Dalyvaus italų ir ispanų bendruomenių nariai. Būtina, kad ir lietuviai gausiai šiose Mišiose dalyvautų, taip parodydami, kad ši bažnyčia mums, lietuviams, yra ypatingai miela ir brangi. Pašvęskime Gavėnios penktadienio vakarą, ir atvykime gausiai į bažnyčią, kur Dievo malonės tikrai plauks gausiai per jo motiną Mariją, kuriai parodysime ypatingą dėmesį atvykdami į pamaldas. Apreiškimo Marija, melskis uz mus! Po šv. Mišių kvieciame visus pasivaišinti kava, arbata, pyragais, ir kartu pabendrauti parapijos salėje.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Lisa Centore (Jean Petrusiewicz dukrą), John De Vita (brother of Cecile Murgatroyd), Edward Diskavich, Liudą Gudelienę, Ričardą Legecką (kadaise gyvenųsį NY), JuoZą Levoną, Laurą McCarthy (a.a. Vlado Sido sesers dukterį), Gloria O’Brien ir seserį Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Vytautą Senken, Bernardą Scheibį, Simoną Ulcicka (Frank Ulcicko sūnų-  jie gyvena New Hampshire), Elvyrą Vileniškienę, Antaną Vytuvį ir Marianne Ward. Malda galinga, nepagailėkime jos musų sergantiems.

Please pray for the following parishioners or relatives / friends of parishioners: Lisa Centore (Jean Petrusiewicz’s daughter), John De Vita (Cecile Murgatroyd’s brother), Edward Diskavich, Liuda Gudelis, Richard Legeckas, Joe Levonas, Laura McCarthy (niece of recently deceased Walter Sidas), Gloria O’Brien and sister Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Bernard Scheibis, Vytautas Senken, Simon Ulcickas (son of Frank from New Hampshire), Elvyra Vileniskis, Antanas Vytuvis and Marianne Ward. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

The Annual Meeting of the NY Brooklyn Queens chapter of the Lithuanian American Community will take place at Annunciation lower hall, right after the 10:00 am Lithuanian Mass in the Church on Sunday, April 3, 2011. This will be a golden opportunity to get together with your friends, hear various announcements from the chapter officers and have a chance to vote for someone you would like to see in the governing body. Prior to the meeting there will be some refreshments, so please come and show your support. All Lithuanians and their non-Lithuanian spouses are considered members of the Lithuanian-American community. Thus your support is vital and very much appreciated.

JAV Lietuvių Bendruomenės Brooklyn-Queens apylinkės metinis susirinkimas įvyks sekmadieni, balandžio 3 dieną, tuojau po lietuviskų  10:00 valandos ryto Mišių Apreiškimo parapijos apatinėje salėje. Čia bus gera proga susitikti su draugais, pažįstamais- pabendrauti, paklausyti pamešimų, pateikti pasiūlymų, balsuoti už valdybą ir t.t. Apylinkei jūs esate labai reikalingi ir labai laukiami. Visi lietuviai ir jų nelietuviai sutuoktinai yra laikomi bendruomenės nariais. Todėl dalyvaukite ir drauge kursite planus ateičiai. Prieš susirinkimą bus vaišės, idant pasistiprinę galėtumėte prasmingai dalyvauti susirinkime. Iki pasimatymo balandžio 3-ią dieną.

SEL grupė su pritarančiomis dainininkėmis ir DJ balandzio 2-ą dieną koncertuos lenkų kultūros fondo salėje Niudžersyje adresu: 177 Broadway, Clark, NJ 07066. Pradžia 8:00 valandą vakaro. Įėjimas $40.00 suaugusiems, jaunimui iki 15-os metų- pusė kainos. Bilietus galite užsisakyti pas Žilviną Bublį telefonu: 732-713-5108. Sėdimų vietų skaičius ribotas, tad nusipirkite bilietus iš anksto.

LAK vadovybė praneša, kad vakar, kovo 19-tą dieną, prasidėjo treniruotės jaunimui, Redeemer bažnyčios salėje, 69-26 Cooper Avenue, Glendale, NY 11385. Jos vyks šeštadieniais nuo 2:00 iki 3:30 valandos popiet. Vieta visai netoli “The Avenue Bar and Grill”. Vaikai priimami nuo 6 metų (berniukai ir mergaitės) ir tikimasi, kad norinčių sportuoti bus labai daug. Nesvarbu mokėjimas žaisti krepšinį, svarbu noras. Atveskite vaikus, vaikaičius (anūkus), ir pamatysite, kaip smagiai laikas gali prabėgti sportuojant drauge su kitais lietuviukais. Apie sekančias treniruotes stengsimes pranešti is anksto. Treneriai: Edvardas Kezys ir Juozas Milukas.

Comments are closed.