Events/Renginiai

June  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Archives

LR Krašto Apsaugos ministro Juozo Oleko ir LR ambasadoriaus JAV Rolando Kriščiūno apsilankymo NY Apreiškimo parapijoje 2016m. balandžio 10d. nuotraukos

2016m. balandžio 10 d. į 10:00 valandos ryto v. Mišias NY Apreiškimo parapijoje atvyko Lietuvos Respublikos ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose Rolandas Kriščiūnas, ir Lietuvos Respublikos Krašto Apsaugos ministras Juozas Olekas. Po Mišių jie abu susitiko su lietuvių bendruomene parapijos salėje.

Lithuania’s Ambassador to the United States Rolandas Kriščiūnas and Lithuania’s Minister of Defense [... Continue reading: LR Krašto Apsaugos ministro Juozo Oleko ir LR ambasadoriaus JAV Rolando Kriščiūno apsilankymo NY Apreiškimo parapijoje 2016m. balandžio 10d. nuotraukos]

Lietuvos Nepriklausomybės Šventė NY Apreiškimo bažnyčioje 2016m. vasario 20-21d.

Saulėtą vasario 20-osios popietę Niujorko apylinkės lietuviai rinkosi vč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčioje paminėti Lietuvos nepriklausomybės Vasario 16-osios ir Lietuvos nepriklausomybės atstatymo Kovo 11-osios šventes. Iškilmingą minėjimą ir šventinį koncertą organizavo JAV Lietuvių Bendruomenės Niujorko miesto apylinkė kartu su Tautos Fondu. Atminimo vakarą vedė Niujorko miesto apylinkės pirmininkė Rasa Sprindys. Pagrindinis pranešėjas buvo [... Continue reading: Lietuvos Nepriklausomybės Šventė NY Apreiškimo bažnyčioje 2016m. vasario 20-21d.]

Šventų Velykų Prisikėlimo Mišios 2014m. balandžio 20d.

šventų Velykų Prisikėlimo Mišios praėjo įspūdingai. Nuošindžiai dėkojame mišias laikiusiam kunigui Vytautui Volertui. Labai ačiū dr. Algirdui Lukoševičiui, jo vadovaujamiems mišių patarnautojams, ir zakrastijonui Phil Caponegro už patarnavimą šv. Mišių metu. Ačiū skaitytojui Arūnui Tirkšliūnui. Ačiū mūsų chorui ir jo vadovei Astai Barkauskienei už Velykinių apeigų praturtinimą Velykinėmis giesmėmis. Taip pat dėkojame Astai Barkauskienei [... Continue reading: Šventų Velykų Prisikėlimo Mišios 2014m. balandžio 20d.]

Niujorko Lietuviai Skautai ir Kaziuko Mugė 2014m. kovo 2-ą dieną

Skautai visus maloniai kvietė gausiai dalyvauti kovo 2 dieną įvykusioje tradicinėje Kaziuko Mugėje vyko tuoj po lietuviškų šv. Mišių Mount Carmel salėje. Mišios buvo atnašaujamos kun. Vytauto Volerto Apreiškimo bažnyčioje 10:00 val.ryto. Skautai dalyvavo uniformuoti ir žygiavo su vėliavų procesija. Mugėje buvo įvairių prekių, rankdarbių, loterijų, vaikams žaidimų, skanūs pietūs, saldumynų stalas, kava ir [... Continue reading: Niujorko Lietuviai Skautai ir Kaziuko Mugė 2014m. kovo 2-ą dieną]

Lietuvos Nepriklausomybės šventinis pokylis Niujorke

Niujorko Miesto Lietuvių Bendruomenė, Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke, Tautos Fondas ir ALTAS vasario 22-ą dieną Bruklino Mount Carmel salėje surengė pokylį, kuriame paminėjome drauge abi mūsų Lietuvos Nepriklausomybės šventes- Vasario 16-tą ir Kovo 11-tą. Minėjime dalyvavo garbingi svečiai- Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Niujorke Valdemaras Sarapinas su žmona Dr.Vyte Sarapiniene, Amerikos LB Krašto valdybos [... Continue reading: Lietuvos Nepriklausomybės šventinis pokylis Niujorke]

Vyskupas Kęstutis Kėvalas NY Apreiškimo parapijoje 2014m sausio 19d

Kauno augzilarinio vyskupo Kęstučio Kėvalo apsilankymas Niujorke

Niujorke, sekmadienį sausio 19d. Apreiškimo parapijoje Vyskupas Kęstutis Kėvalas su Kun. V. Volertu koncelebravo v. Mišias. Susirinko pilna bažnyčia išgirsti Vyskupo Kėvalo pamokslo, kuriame su humoru ir meile jis priminė besiklausiantiems, kad esame pašaukti DIevo, pažinti Jį, liudyti Jį ir tobulėti – naudotis mūsų [... Continue reading: Vyskupas Kęstutis Kėvalas NY Apreiškimo parapijoje 2014m sausio 19d]

Lietuviškos Kūčios Niujorke

Sekmadienį, 2013 metų gruodžio 15 dieną, po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių Niujorko Apreiškimo bažnyčioje visi norintys rinkosi į Mount Carmel parapijos salę į tradicines kasmetines Kūčias. Jas rengė Niujorko Maironio Lituanistinė Mokykla, Apreiškimo parapija, LSS skautai Niujorke. Susirinkusius pasveikino Lietuvos Generalinis konsulas Niujorke Valdemaras Sarapinas, JAV LB Krašto Valdybos pirmininkė Sigita imkuvienė-Rosen, [... Continue reading: Lietuviškos Kūčios Niujorke]

Grupės “Liūdni Slibinai” pasirodymai Niujorke 2013m. lapkričio 9-tą dieną

Savo viešnagės Amerikoje metu, populiari grupė iš Lietuvos “Liūdni Slibinai” nepamiršo ir Niujorko. Lapkričio 9-tą dieną jie čia surengė net du koncertus. Dienos metu “Liūdni Slibinai” apsilankė Niujorko lietuviškoje šeštadieninėje “Maironio” mokyklėlėje ir parodė įdomią programėlę vaikams ir jų tėveliams. Čia koncertas puikiai pavyko – visiems, ir mažiems ir dideliems, buvo miela ir smagu [... Continue reading: Grupės “Liūdni Slibinai” pasirodymai Niujorke 2013m. lapkričio 9-tą dieną]

Parapijos piknikas 2013m. rugsėjo 22-ą praėjo su dideliu pasisiekimu!

Parapijos piknikas vykęs sekmadienį, 2013m. rugsėjo 22-ą, praėjo su dideliu pasisiekimu! Nei šeštadieno Atletų kubo / Neringos šventė, nei parapijos piknikas negavo lietaus. Sekmadienį, Po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių, kurias celebravo kun. Vytautas Volertas, susirinkus daug daugiau negu įprastai grupei maldininkų, kun. V. Volertas pašventino naujai atrestauruotą koplytstulpį prie bažnyčios įėjimo ir visiems [... Continue reading: Parapijos piknikas 2013m. rugsėjo 22-ą praėjo su dideliu pasisiekimu!]

Dariaus ir Girėno transatlantinio skrydžio 80-mečio minėjimas Niujorke

2013 metų liepos 14-tą dienų Niujorke paminėjome Dariaus ir Girėno transatlantinio skrydžio 80-metį. Ryte Lietuvos generalinis konsulas Niujorke Valdemaras Sarapinas su konsulato darbuotojomis ir vietiniais lietuviais padėjo gėlių prie paminklo skirto Dariui ir Girėnui, esančio Lithuanian Sqaure aikštėje Brooklyn’e.

10-tą valandą ryto sekė lietuviškos šv. mišios už mūsų didvyrius Niujorko Apreiškimo bažnyčioje ir pabendravimas [... Continue reading: Dariaus ir Girėno transatlantinio skrydžio 80-mečio minėjimas Niujorke]