Events/Renginiai

June  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Archives

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. vasario 19d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2012 m. vasario 19d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

SVEIKINIMAI VASARIO 16-tosios PROGA!

Annunciation Parish Bulletin 2012 m. vasario 19d. – February 19, 2012 Apreiškimo Parapijos Biuletenis Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. vasario 19d.]

2012m. Vasario 16-tosios minėjimo NYC Mount Carmel nuotraukų albumas

2012m. vasario 12d.

Niujorko Vasario 16-tosios minėjimas Mount Carmel parapijos salėje po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių Apreiškimo bažnyčioje praėjo su didžiuliu pasisekimu.

ventės nuotraukų albumą galite pažiūrėti spausdami čia, arba ant žemiau esančios nuotraukos.

Nuotraukos: Arūno Tirkšliūno ir Laimono [... Continue reading: 2012m. Vasario 16-tosios minėjimo NYC Mount Carmel nuotraukų albumas]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. vasario 12d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2012 m. vasario 12d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

SVEIKINIMAI VASARIO 16-tosios PROGA!

Annunciation Parish Bulletin 2012 m. vasario 12d. – February 12, 2012 Apreiškimo Parapijos Biuletenis Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. vasario 12d.]

Kvietimas į LKR Šalpos 50-ies Metų Jubiliejinį Balių 2012m. balandžio 22 d.

2012m. balandžio 22 d.

Lietuvių Katalikų Religinės alpos iškilmingas 50-ies Metų Jubiliejinis balius įvyks sekmadienį, 2012 metų balandžio 22 dieną.

Tą dieną, 11:15 valdą ryte bus iškilmingos padėkos šv. Mišios Maspetho Atsimanymo lietuvių bažnyčioje, adresu: 64-25 Perry Ave, Maspeth, NY. Mišių metu giedos Dariaus Polikaičio vadovaujamas Dainavos vyrų vienetas.

1:00 valandą popiet- šventės [... Continue reading: Kvietimas į LKR Šalpos 50-ies Metų Jubiliejinį Balių 2012m. balandžio 22 d.]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. vasario 5d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2012 m. vasario 5d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

PALAIMINTASIS ARKIVYSKUPE JURGI MATULAITI, MELSKIS UŽ MUS!

Annunciation Parish Bulletin 2012 m. vasario 5d. – February 5, 2012 Apreiškimo Parapijos Biuletenis Church of the Annunciation of the Blessed [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. vasario 5d.]

ŽINIOS – FEBRUARY 2012

If you want to receive ŽINIOS Bulletin by email, please sign up at the SUBSCRIPTION page.

Welcome to NY Apreiškimo Parapijos English Language Bulletin “ŽINIOS”

YEAR OF BLESSED ARCHBISHOP JURGIS MATULAITIS

February 2 -Feast of the Purification (Grabnycios), Feast of the Presentation, GROUNDHOG DAY

February 3 – Feast of St. Blaise

February 5 [... Continue reading: ŽINIOS – FEBRUARY 2012]

Vasario 16-tosios minėjimas 2012m. vasario 12d.

Lietuvos Valstybės Atkūrimo dienos šventė 2012 m. Vasario 12d., sekmadienį

Kvietimas

NIUJORKO JUNGTINIS KOMITETAS

Maloniai kviečia Jus dalyvauti

Vasario 16-tosios Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventės Minėjime

2012 m. vasario 12 d., sekmadienį

10:00 val. – [... Continue reading: Vasario 16-tosios minėjimas 2012m. vasario 12d.]

Brolis Astijus Kungys Niujorke 2012m. vasario 5d.

2012m. vasario 5d. (sekmadienį)

Astijus Kungys OFM, Pranciškonų Mažesniųjų Brolių ordino provincijolas, atvyksta į Niujorko Apreiškimo bažnyčią, (259 N. 5th Street, Brooklyn, NY), vasario 5 d. sekmadienį, kurioje 10 val. Ryte koncelebruos šv. mišias. Pusvalandį prieš šv. Mišias, nuo 9:30 val ryto, kunigas Astijus klausys išpažinčių, tad atvažiuokite anksčiau.

Pranciškonų vienuolis ir kunigas [... Continue reading: Brolis Astijus Kungys Niujorke 2012m. vasario 5d.]