Events/Renginiai

March  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

A.A. STANISLOVO KAVALIAUSKO LAIDOTUVIŲ EIGA

A.A. Stanislovas Kavaliauskas Amžinybėn iškeliavo penktadienį, sausio 17 d. Pranešame laidotuvių eigą norintiems atsisveikinti su mūsų mylimu Stanislovu.

1. ERMENYS:

PENKTADIENĮ, SAUSIO 24 D. (2 iki 4 val. po piet ir 7 iki 9 val. vakaro)

LEO F. KEARNS FUNERAL HOME (61-40 WOODHAVEN BLVD., REGO PARK, NY 11374) Tel: 718 441-3300 (Website: [... Continue reading: A.A. STANISLOVO KAVALIAUSKO LAIDOTUVIŲ EIGA]

STANISLOVAS KAVALIAUSKAS FUNERAL ARRANGEMENTS

Stanislovas Kavaliauskas went to his eternal rest on Friday, January 17th. This is the funeral schedule for our beloved Stanislovas for those who wish to say their final farewell.

1. WAKE:

FRIDAY, JANUARY 24 (2 to 4 PM and 7 to 9 PM)

LEO F. KEARNS FUNERAL HOME (61-40 WOODHAVEN BLVD., REGO PARK, NY [... Continue reading: STANISLOVAS KAVALIAUSKAS FUNERAL ARRANGEMENTS]

ANTRADIENĮ, 2019 M. GRUODŽIO 24 D., 10 val. vakaro BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS NIUJORKO APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE

Bernelių šv. Mišios Niujorke bus laikomos Niujorko APREI KIMO BAŽNYČIOJE Kūčių vakarą, antradienį, gruodžio 24 d. 10:00 val. vakaro.

Apreiškimo parapijos choras giedos Kalėdines giesmes nuo 9:30 val. vakaro.

Po Bernelių Mišių, visi kviečiami į Apreiškimo bažnyčios prieangį Kalėdiniams užkandžiams.

APREI KIMO PARAPIJA LINKI JUMS LINKSMŲ VENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

Dėmesio: [... Continue reading: ANTRADIENĮ, 2019 M. GRUODŽIO 24 D., 10 val. vakaro BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS NIUJORKO APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE]

TUESDAY, DECEMBER 24TH, 2019 AT 10 PM LITHUANIAN CHRISTMAS EVE SHEPHERDS’ MASS IN NY ANNUNCIATION CHURCH

The Lithuanian Mass of the Shepherds will be held in the ANNUNCIATION CHURCH on Christmas Eve, Tuesday, December 24th, at 10 PM.

The Annunciation parish choir will sing Christmas carols beginning at 9:30 PM.

Following the Shepherds’ Mass, everyone is invited to the Annunciation church vestibule for cake and coffee and to exchange Christmas [... Continue reading: TUESDAY, DECEMBER 24TH, 2019 AT 10 PM LITHUANIAN CHRISTMAS EVE SHEPHERDS’ MASS IN NY ANNUNCIATION CHURCH]

SEKMADIENĮ, 2019 m. RUGSĖJO 15 d., 10 v.r. NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE

1) YPATINGAS V. MI IAS ATNA AUS BRUKLINO VYSKUPAS NICHOLAS DIMARZIO!

2) NIUJORKO APREI KIMO PARAPIJOS TRADICINIS METINIS PIKNIKAS!

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 15 D., 10 VAL. RYTO APREI KIMO BAŽNYČIOJE bus laikomos šv. Mišios prisiminti mūsų išeivijos lietuvių vyskupą a.a. Paulių Baltakį. v. Mišias atnašauti atvyksta Bruklino vyskupijos valdytojas, vysk. Nicholas DiMarzio.

Parapijos [... Continue reading: SEKMADIENĮ, 2019 m. RUGSĖJO 15 d., 10 v.r. NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE]

SUNDAY, SEPTEMBER 15, 2019 10 AM AT ANNUNCIATION PARISH, NEW YORK

1) A SPECIAL MASS CELEBRATED BY BROOKLYN BISHOP NICHOLAS DIMARZIO!

2) ANNUNCIATION PARISH’S TRADITIONAL ANNUAL PICNIC!

SUNDAY, SEPTEMBER 15, 10 AM, CHURCH OF THE ANNUNCIATION: A special Mass will be celebrated by the Bishop of the Brooklyn Diocese, Nicholas DiMarzio, in memory of the late Bishop of the Lithuanian diaspora, Bishop Paulius Baltakis.

Annunciation [... Continue reading: SUNDAY, SEPTEMBER 15, 2019 10 AM AT ANNUNCIATION PARISH, NEW YORK]

Arkivyskupas Gintaras Grušas 2019 m. birželio 2 dieną lankysis mūsų Apreiškimo parapijoje

Jo Ekselencija Vilnaus Arkivyskupas Gintaras Grušas 2019 m. birželio 2 dieną (sekmadienį) lankysis mūsų Apreiškimo parapijoje. Arkivyskupas koncelebruos v. Mišias ir suteiks Sutvirtinimo sakramentą mūsų parapijos jaunuoliams.

Kviečiame visus ateiti į Apreiškimo bažnyčią ir drauge su Ekselencija prašyti Viešpaties Palaimos mūsų lietuviškam jaunimui.

PO V. MI IŲ BIRŽELIO 2D. RUO IAMOS [... Continue reading: Arkivyskupas Gintaras Grušas 2019 m. birželio 2 dieną lankysis mūsų Apreiškimo parapijoje]

VELYKOS NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE 2019 M. BALANDŽIO 21 D., 7 VAL. RYTO

V. VELYKŲ RYTĄ, BALANDŽIO 21 D. 7:00 VAL. RYTO NIUJORKO APREI KIMO PARAPIJA MALONIAI KVIEČIA JUS ATVYKTI SU SAVO EIMA, ARTIMAISIAIS BEI VISAIS DRAUGAIS Į I KILMINGAS LIETUVI KAS KRISTAUS PRISIKĖLIMO V. MI IAS.

PO V. MI IŲ BUS SUNE TOS VAI ĖS IR PABENDRAVIMAS. GALĖSITE PASIDALINTI VELYKINIAIS SVEIKINIMAIS, SUMU [... Continue reading: VELYKOS NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE 2019 M. BALANDŽIO 21 D., 7 VAL. RYTO]

HOLY EASTER MASS AT ANNUNCIATION CHURCH – APRIL 21, 2019 AT 7:00 AM

ON THE MORNING OF HOLY EASTER, APRIL 21ST, AT 7:00 AM, ANNUNCIATION CHURCH CORDIALLY INVITES YOU TO ATTEND EASTER RESURRECTION HOLY MASS TOGETHER WITH YOUR FAMILY AND ALL OF YOUR FRIENDS.

AFTER THE HOLY EASTER MASS, THE PARISH CORDIALLY INVITES YOU TO A TRADITIONAL EASTER BREAKFAST. YOU WILL BE ABLE TO EXCHANGE EASTER GREETINGS, [... Continue reading: HOLY EASTER MASS AT ANNUNCIATION CHURCH – APRIL 21, 2019 AT 7:00 AM]

DIDYSIS KETVIRTADIENIS NY APREIŠKIMO PARAPIJOJE – 2019 M. BALANDŽIO 18 D., 7:30 VAL. VAKARO

Balandžio 18 d., 7:30 val. vakaro, Didysis Ketvirtadienis NY Apreiškimo parapijoje – bus laikomos Paskutinės Vakarienės šv. Mišios lietuvių kalba.

LABAI SVARBU, KAD DIDŽIOJO KETVIRTADIENIO APEIGOSE GAUSIAI DALYVAUTŲ NIUJORKO LIETUVIAI. ATEIKITE VISI IR ATSIVESKITE SAVO DRAUGUS!

Apreiškimo bažnyčios adresas: 259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir North 5th Street, [... Continue reading: DIDYSIS KETVIRTADIENIS NY APREIŠKIMO PARAPIJOJE – 2019 M. BALANDŽIO 18 D., 7:30 VAL. VAKARO]