Events/Renginiai

June  2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Archives

Test

Test

SUSIKIBKIME RANKOMIS SU UKRAINIEČIAIS “BALTIJOS KELYJE” NIUJORKE, BROOKLYNE 2022 M. RUGPJŪČIO 28 D

Kada: SEKMADIENĮ, RUGPJŪČIO 28d., 10 val. iki 12 val.

Kur: NIUJORKO APREI KIMO PARAPIJOJE (259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211)

Rugpjūčio 28d., paminėsime Baltijos kelią ir Ukrainos nepriklausomybės dieną suformuojant gyvą žmonių grandinę. Po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių, apie 11:00 val., rinksimės prie Apreiškimo bažnyčios. Čia susiėmę rankomis sudarysime gyvą grandinę, kuri [... Continue reading: SUSIKIBKIME RANKOMIS SU UKRAINIEČIAIS “BALTIJOS KELYJE” NIUJORKE, BROOKLYNE 2022 M. RUGPJŪČIO 28 D]

UKRAINIANS AND LITHUANIANS ARE JOINING TOGETHER TO FORM A HUMAN CHAIN FOR PEACE AND FREEDOM IN UKRAINE ON AUG 28, 2022

When: SUNDAY, AUGUST 28, 10AM to 12 NOON

Where: Annunciation Church (259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211)

Following our 10AM Lithuanian Mass, we will gather at 11AM to join hands and form a human chain covering three blocks between Annunciation Church and the Ukrainian Church of the Holy Ghost (160 North 5th Street). [... Continue reading: UKRAINIANS AND LITHUANIANS ARE JOINING TOGETHER TO FORM A HUMAN CHAIN FOR PEACE AND FREEDOM IN UKRAINE ON AUG 28, 2022]

KUNIGO VALDEMARO LISOVSKIO PIRMOSIOS ŠV. MIŠIOS APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE SEKMADIENĮ, 2022 M. BIRŽELIO 12 D.

DOVANA JUMS – – Birželio 12d. 10 val. ryto, kunigo Valdemaro Lisovskio iš Lietuvos, sutiktuvių šv. Mišios Apreiškimo bažnyčioje, kurias koncelebruos kartu su prelatu Edmundu Putrimu, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuviams sielovada.

Ypatingai džiaugiamės ir KVIEČIAME visus NY ir apylinkių lietuvius į mūsų parapijai paskirto lietuvio kunigo VALDEMARO LISOVSKIO PIRMUTINES V. MI [... Continue reading: KUNIGO VALDEMARO LISOVSKIO PIRMOSIOS ŠV. MIŠIOS APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE SEKMADIENĮ, 2022 M. BIRŽELIO 12 D.]

VELYKOS NY APREIŠKIMO PARAPIJOJE – 2022 M. BALANDŽIO 17 D., 7 VAL. RYTO

V. VELYKŲ RYTĄ, BALANDŽIO 17 D. 7:00 VAL. RYTO, NIUJORKO APREI KIMO PARAPIJA MALONIAI KVIEČIA JUS ATVYKTI SU SAVO EIMA, ARTIMAISIAIS BEI VISAIS DRAUGAIS Į I KILMINGAS TRADICINES KRISTAUS PRISIKĖLIMO V. MI IAS. GIEDOS APREI KIMO PARAPIJOS CHORAS, VARGONUOS PARAPIJOS CHORVEDIS EDVARDAS UMILA.

PO V. MI IŲ BUS SUNE [... Continue reading: VELYKOS NY APREIŠKIMO PARAPIJOJE – 2022 M. BALANDŽIO 17 D., 7 VAL. RYTO]

HOLY EASTER MASS AT ANNUNCIATION CHURCH – APRIL 17TH, 2022 at 7:00 AM

ON THE MORNING OF HOLY EASTER, APRIL 17th, AT 7:00 AM, ANNUNCIATION CHURCH CORDIALLY INVITES YOU TO ATTEND OUR TRADITIONAL HOLY EASTER MASS OF THE RESURRECTION OF THE LORD, TOGETHER WITH YOUR FAMILY AND ALL OF YOUR FRIENDS. THE ANNUNCIATION PARISH CHOIR WILL PERFORM DURING THE MASS, ACCOMPANIED BY OUR ORGANIST AND PARISH CHOIR [... Continue reading: HOLY EASTER MASS AT ANNUNCIATION CHURCH – APRIL 17TH, 2022 at 7:00 AM]

DIDYSIS KETVIRTADIENIS NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE 2022 M. BALANDŽIO 14 D., 7:30 VAL. VAKARO

Balandžio 14 d., 7:30 val. vakaro, Didysis Ketvirtadienis: NY Apreiškimo parapijoje bus laikomos Paskutinės Vakarienės šv. Mišios.

IAS I KILMINGAS MI IAS PRAVES JO EKSELENCIJA BROOKLYNO VYSKUPAS NICHOLAS DiMARZIO. LABAI SVARBU, KAD DIDŽIOJO KETVIRTADIENIO APEIGOSE GAUSIAI DALYVAUTŲ NIUJORKO LIETUVIAI. ATEIKITE VISI IR ATSIVESKITE SAVO DRAUGUS!

Apreiškimo bažnyčios adresas: 259 North 5th Street, Brooklyn, [... Continue reading: DIDYSIS KETVIRTADIENIS NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE 2022 M. BALANDŽIO 14 D., 7:30 VAL. VAKARO]

HOLY THURSDAY SERVICES AT ANNUNCIATION PARISH APRIL 14TH, 2022 AT 7:30 PM

On April 14th at 7:30PM, Holy Thursday Mass at the Church of the Annunciation commemorates the Last Supper.

THIS SOLEMN MASS WILL BE CELEBRATED BY HIS EXCELLENCY, NICHOLAS DiMARZIO, BISHOP OF BROOKLYN. IT IS VERY IMPORTANT THAT NEW YORK LITHUANIANS PARTICIPATE IN THE HOLY THURSDAY DEVOTIONS. WE ASK ALL NEW YORK LITHUANIANS TO ATTEND [... Continue reading: HOLY THURSDAY SERVICES AT ANNUNCIATION PARISH APRIL 14TH, 2022 AT 7:30 PM]

VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ SEKMADIENIO) APEIGOS APREIŠKIMO PARAPIJOJE 2022 M. BALANDŽIO 10 D., 10 VAL. RYTO

Viešpaties Kančios (Verbų Sekmadienio) šv. Mišios prasideda 10 val. ryto, balandžio 10 d., Apreiškimo bažnyčioje. venčiame Kristaus mesijinį įžengimą į Jeruzalę ir pradedame švęsti Didžiąją savaitę. Mišių evangelija pasakoja apie Jėzaus kančią nuo Judo išdavystės iki mirties ant kryžiaus. Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

Apreiškimo bažnyčios adresas: 259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211 [... Continue reading: VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ SEKMADIENIO) APEIGOS APREIŠKIMO PARAPIJOJE 2022 M. BALANDŽIO 10 D., 10 VAL. RYTO]

PASSION OF THE LORD (PALM SUNDAY) MASS AT ANNUNCIATION CHURCH APRIL 10th, 2022 AT 10:00 AM

The Passion of the Lord (Palm Sunday) Mass will be on April 10th at 10:00 AM at the Church of the Annunciation. This Mass commemorates Jesus’ triumphal entry into Jerusalem and marks the beginning of Holy Week. The Palm Sunday Gospel describes Jesus’ suffering from his betrayal by Judas until his crucifiction. You are [... Continue reading: PASSION OF THE LORD (PALM SUNDAY) MASS AT ANNUNCIATION CHURCH APRIL 10th, 2022 AT 10:00 AM]