Events/Renginiai

January  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. kovo 25d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2012 m. kovo 25d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

PALAIMINTASIS JURGI MATULAITI,

MELSKIS UŽ MUS!

Annunciation Parish Bulletin

2012 m. kovo 25d. – March 25, 2012

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 N 5th St, Brooklyn, NY 11211
Mailing address: 275 N 8th St, Brooklyn, NY 11211
Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223
Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (718) 326-2236
Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (646) 246-8270
Bulletin Editor – Vida Jankauskienė ; Telephone: (718) 849-2260
Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas
http://www.nyapreiskimo.com

PENKTAS GAVĖNIOS SEKMADIENIS / FIFTH SUNDAY OF LENT
Aš sudarysiu naują sandorą ir neatminsiu nuodėmės

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

March 25, 2012 – 5-tasis Gavėnios Sekmadienis / 5th Sunday of Lent
10:00 am – Už Emiliją Dėdinienę, užprašė Vida ir Algis Jankauskai. Šv. Mišių metu gieda “Gyvieji Akmenys”.
11:30 am – Spanish Mass

MONDAY, March 26, 2012
6:00 pm – Užtarimo maldos, praveda “Gyvieji Akmenys”
7:30 pm – Tri lingual Mass in honor of Our Lady of the Annunciation

Atliepiamoji psalmė
Sutverk širdį man tyrą, o Viešpatie.

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 622-ajame puslapyje.

Atsiliepiant į kvietimą paminėti 1949 metų kovo 25-28 trėmimų aukas uždegant žvakutes, stengsimės jį įgyvendinti Apreiškimo parapijoje kovo 25 dieną. 1949-taisiais metais, okupantams vykdant operaciją “Priboj” (Bangų mūša), per kelias dienas iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos buvo ištremta 95 tūkstančiai žmonių, daugiausiai moterų ir vaikų. Reikalinga ir būtina tas dienas atminti ir pagerbti, prisiminti nukentėjusius.

Gavėnios Atsinaujinimo dienos jau vyksta šį sekmadienį. Į New Yorką atvyksta Katalikų bendruomenės “Gyvieji Akmenys” dvi šeimos: Rūta ir Antanas Šalaševičiai, bei Augis ir Birutė Markauskai. “Gyvieji Akmenys” yra iš Kauno. Tai bendrija, kurios misija – tarnauti Katalikų Bažnyčios dvasiniam atsinaujinimui ir naujajai evangelizacijai. Šeštadienį, kovo 24 d., jie apsilankė Maironio lituanistinėje mokykloje ir 5:00 val. p.p pravedė Kryžiaus kelią Apreiškimo bažnyčioje 259 N., 5th St., Brooklyn, NY. Šiandieną, sekmadienį, kovo 25 d., praturtins 10:00 val. šv. Mišias jų giesmėmis. Po šv. Mišių- pietūs ir pabendravimas su svečiais. Grupė sutiko pasilikti iki pirmadienio ir dalyvauti Apreiškimo parapijos Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo šventės Mišiose 7:30 val. vakare. Prieš tai- 6:00 val. vakaro, toj pačioje bažnyčioje užbaigs savo misiją “užtarimo” maldomis. Čia mūsų Gavėnios programa, todėl kviečiame visus paskirti gailestingam Dievui truputį brangaus laiko, ir atvykti į bažnyčią šiandien ir pirmadienį. Vidai Jankauskienei išvykus dviem savaitėms pagelbėti dukrai su naujagimiu, svečių aptarnavimu rūpinasi Salvijus Kungys. Turintys laiko šį savaitgalį padėkite Salvijui.

Pabendravimui su svečiais “Gyvieji Akmenys”, parapija rengia pietus tuoj po 10:00 val. ryto lietuviškų šv. Mišių. Visi mielai kviečiami užeiti ir pabendrauti. Bilietų kaina pietums $10.00 suaugusiems, $5.00 vaikams (nuo 5-12 metų), o mažiausiems (iki 5 metų)- nemokamai.

Sunday, April 1, 2012 at 2:00 pm, pianist Evelina Puzaite will be in concert at the Weill Recital Hall at Carnegie Hall. Tickets $40. $20 for students and seniors with IDs. Call Carnegie Charge at 212.247.7800 or visit the Carnegie Hall Box office at 57th Street and 7th Ave., NY; or go online to www.carnegiehall.org.

Kviečiame pasižymėti balandžio 22 d. kaip ypatingo įvykio šventę New Yorko apylinkėje. 2011 metais suėjo 50 metų kaip Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa teikia svarią materialinę, finansinę bei dvasinę paramą Lietuvos Katalikų bažnyčiai ir jos įvairioms organizacijoms. Negalėjus 2011 metais susitarti dėl datos šventiniam koncertui bei pietums, dabar jau planai finalizuoti balandžio 22 d., Christ the King gimnaziojos gražioje salėje, kur anksčiau buvo koplyčia. Koncertuoti iš Čikagos atvyksta Dainavos vienetas, vadovaujamas muziko / dainininko Dariaus Polikaičio. Įėjimo auka $50.00 asmeniui. Bilietai gaunami skambinant į LKRŠ telefonu –718 326-5202, arba kreipiantis e-paštu l...@earthlink.net. Vietų skaičius jau labai ribotas!

Tą pačią dieną, sekmadienį, balandžio 22 d., bus aukojamos iškilmingos Padėkos šv. Mišios Maspetho Atsimainymo bažnyčioje, 64-25 Perry Ave., Maspeth, NY 11:15 val ryto. Šv. Mišias koncelebruos Brooklyno Vyskupas Nicholas DiMarzio, drauge su vysk. Pauliu A. Baltakiu, OFM, vysk. Gintaru Grušu ir kitais Šalpos šventėje dalyvaujančiais kunigais. Per šv. Mišias giedos vyrų Dainavos vienetas iš Čikagos, kuris vėliau koncertuos Šalpos pokylyje Christ the King gimnazijoje. Tai bus atmintinas momentas New Yorko lietuvių gyvenime. Visi mielai kviečiami ateiti į šv. Mišias, pasimelsti už gautas malones ir prašyti palaimos ateityje.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Reginą Balsienę, Jerry Černiauską, Edward Diskavich, Reginą Gelžinienę, Liudą Gudelienę, Artūrą Jautaką, Juozą Levoną, Gloria O’Brien ir seserį Phyllis, Elvyrą Vileniškienę, kun V. Volerto tėvelį ir Antaną Vytuvį. Malda galinga nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following parishioners or relatives / friends of parishioners: Regina Balsienė, Jerry Černiauskas, Edward Diskavich, Artūras Jautakas, Regina Gelžinienė, Liuda Gudelis, Joe Levonas, Gloria O’Brien and sister Phyllis, Elvyra Vileniskis, the father of rev. V. Volertas and Antanas Vytuvis. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Kovo 18 d., Apreiškimo salėje, įvyko JAV Brooklyn-Queens apylinkės metinis susirinkimas. Prieš rimtąją dalį, svečiai turėjo progos pasivaišinti Rimo Kezio, vieno iš “The AvenueBar and Grill” savininkų, pagamintų cepelinų, kugelio ir koldūnų. Apylinkės pirmininkė Vida Jankauskienė, pradėjo susirinkimą, kviesdama visus dalyvius sugiedoti Amerikos ir Lietuvos himnus. Invokaciją sukalbėjo kun. Vytautas Volertas. Tylos minute buvo pagerbti praėjusių metų apylinkės mirusieji. Po LB New Yorko apygardos pirmininkės, Ramutės Žukaitės, sveikinimo žodžio, vyko visa eilė pranešimų ir balsavimai užimti tris vietas apylinkės valdyboje , bei revizijos komitete. Iš Lietuvos atvykę svečias, režisierius Arvydas Barysas, papasakojo apie savo kuriamus filmus. Jis turėjo ir gitarą ir ja pagrojo bei padainavo keleta dainelių. Kol buvo skaičiuojami balsai, NY lietuvių svetainės “nylithuanian.org” vizijos kūrėjas, Algirdas Grybas pasidalino ateities planais jo įkurtai svetainei. Sėkmingai pavykęs renginys pareikalvo daug darbo. Ypatinga padėka Ramutei Hopanienei, kuri niekuomet neatsisko padėti. Apart valdybos pagalbos, širdingas ačiū priklauso sekantiems: Astrai Bilerienei, Audronei Overas, Gediminui Sprindžiui, Pat Sidienei ir Tracey Šližienei. Didžiausias ačiū atėjusiems ir dalyvavusiems susirinkime.

Verbų gaminimo popietė įvyks kitą sekmadienį, balandžio 1 d., Apreiškimo parapijos salėje tuojau po abiejų, lietuviškų ir ispaniškų šv. Mišių. Tai dviejų organizacijų bendras renginys – Apreiškimo parapijos veiklos komiteto, ir NY Tautodailės instituto.

DĖMESIO. Patricija Sidienė prašo aukotojų užsirašyti ant jos paruošto lapo ir atnešti maisto Velykų pusryčiams. Pagrindiniai reikalingiausi valgiai – supjaustytas kumpis, sūris ir margučiai.

Comments are closed.