Events/Renginiai

January  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

JAV Lietuvių Bendruomenės Brooklyn-Queens apylinkės 2012-ųjų metinis susirinkimas

2012m. kovo 18 d.

2011 metų kovo 18 dieną, tuojau po lietuviškų 10:00 val. ryto Mišių Niujorko Šv. Mergelės Marijos Apreiškimo parapijos apatinėje salėje įvyko JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės metinis susirinkimas. Tai buvo gera proga susitikti su draugais bei pažįstamais, pabendrauti, paklausyti pranešimų, pateikti pasiūlymų, balsuoti už valdybą ir t.t. Visi vietiniai Niujorko lietuviai buvo kviečiami dalyvauti, kad galėtų bendrai kurti planus apylinkės ateičiai.

Salėje žmonės buvo kviečiami užkąsti Rimo Kezio vadovaujamo restorano “The Avenue Bar and Grill” cepelinų, kugelio, koldūnų. Taip pat visų laukė kava su pyragais.

Skaniai pasivaišinus, prasidėjo JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės metinis susirinkimas. Jį dalyviai pradėjo Amerikos ir Lietuvos himnais. Po jų sekė kunigo Vytauto Volerto invokacija, o po jos ilgametė JAV LB Brooklyn-Queens pirmininkė bei bendruomenės siela Vida Jankauskienė, talkininkaujant vicepirmininkei Rasai Sprindys, susirinkusiuosius pasveikino ir pravedė susirinkimą.

Praėjusio metinio susitikimo protokolą perskaitė Monika Kungienė.

Susirinkimo metu apylinkės pirmininkė Vida Jankauskienė pateikė ataskaitą apie pernai metais apylinkės nuveiktus darbus ir įgyvendintus projektus. Pasidžiaugta JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės renginiais- visų pirma, bendru daugelio organizacijų remtu nuostabiu “Dagilėlio” choro iš Šiaulių koncertu, taip pat kitais Apylinkės organizuotais bei rengtais projektais.

Niujorko lietuvių svetainės ‘nylithuanian.org’ vizijos kūrėjas ir jos techninis lyderis Algirdas Grybas pasidalino su surinkimo dalyviais ateities planais, pasiūlė žmonėms užsiregistruoti, kad kas savaitę elektroniniais laiškais gautų informaciją apie naujausius Niujorko lietuvių renginius. Taip pat kvietė visus aktyviai naudotis svetainėje esančia informacija, žiūrėti vykusių renginių akimirkas, įamžintas dalyvių nuotraukose. Algirdas taip pat kvietė renginių fotografus pasidalinti nuotraukomis su svetainės kūrejais, rašant į i...@nylithuanian.org elektroninio pašto dėžutę. Algirdas teiravosi, ar JAV LB Brooklyn-Queens apylinkė turi savo atskirą internetinę svetainę, bei pasiūlė ‘nylithuanian.org’ sukurti atskirą Brooklyn-Queens apylinkės puslapį, kuriame būtų pagrindinė mūsų informacija, bei apylinkės istorija. Vienoje ‘centralizuotoje’ Niujorko svetainėje patalpinus visų Niujoko apylinkių ir apygardos informaciją, žmonėms bus patogiau ją rasti vienoje vietoje, nei ieškant ‘interneto platybėse’ per daugelį atskirų svetainių. Valdybos nariams ir susirinkimo dalyviams patiko, ir jie palaikė Algirdo išsakytą mintį dėl mūsų apylinkės informacijos patalpinimo centralizuotoje Niujorko lietuvių svetainėje ‘nylithuanian.org’.

Salėje svečiavosi žymus režisierius iš Lietuvos Arvydas Barysas. Jis papasakojo apie savo kuriamus filmus, siekiančius išsaugoti etninę Lietuvos kultūrą- kad nebūtų pamirštos žemaičių, dzūkų, aukštaičių, suvalkiečių tarmės bei potarmės, o taip pat senosios tradicijos ir papročiai, senieji amatai. Arvydas turėjo gitarą, ir ja pagrojo bei padainavo keletą nuotaikingų dainelių- dzūkiškai, ir žiūrovų paprašytas- žemaitiškai. Dainelės labai pakėlė dalyvių nuotaiką, ir buvo sutiktos šiltais plojimais.

Sugrįžus prie susirinkimo darbotvarkės, pranešimą apie apylinkės panaudotas lėšas perskaitė JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės iždininkė Jozefina Senken. Ataskaitą apie apylinkės finansus pateikė revizijos komisijos pirmininkas Kęstutis Bileris.

Pasibaigus trijų JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės valdybos narių (Raimundo Šližio, Monikos Kungienės ir Josefinos Senken) kadencijai, reikėjo naujai išrinkti 3 valdybos narius. Rinkimus pravesti ir balsus suskaičiuoti buvo pavesta mandatinei komisijai, kuri buvo suformuota iš 3 susirinkimo dalyvių pasiūlytų kandidatų: Stanislovo Kavaliausko, Algirdo Grybo ir Petro Sevelkovo. Į tris laisvas valdybos vietas buvo iškelti šie 5 kandidatai (sarašas pateiktas kandidatų pavardžių abėcėlės eiliškumo tvarka):

Ramutė Hopanienė
Monika Kungienė
Audronė Overas
Josefina Senken
Raimundas Šližys

Suskaičiavus balsavimo rezultatus, trys daugiausia rinkėjų balsų surinkę kandidatai pateko į JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės valdybą. Rezultatai surašyti surinktų balsų mažėjimo tvarka:

1. Raimundas Šližys
2. Monika Kungienė
3. Josefina Senken
4. Ramutė Hopanienė
5. Audronė Overas

Tad į valdybą naujai buvo perrinkti visi 3 joje buvę nariai- Raimundas Šližys, Monika Kungienė ir Josefina Senken.

JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės revizijos komisijoje vienbalsiai buvo pritarta palikti gerai dirbusius Kęstutį Bilerį ir Petrą Sevelkovą, o dėl asmeninių priežasčių iš komisijos pasitraukusią Marytę Kumet pakeitė Ramutė Hopanienė.

Po to režisierius Arvydas Barysas pakvietė pasižiūrėti ištraukų iš keletos jo sukurtų filmų apie Lietuvą. Norintieji po to galėjo įsigyti šių filmų DVD diskus.

Kol renginio dalyviai žiūrėjo filmus, JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės valdybos nariai turėjo iššpręsti pakutinį susirinkimo darbotvarės klausimą- pareigų pasidalijimą. JAV LB Brooklyn-Queens Aylinkės pirmininkė Vida Jankauskienė paskelbė, kad ji atsistatydina iš pirmininkės pareigų, ir pasiūlė naująja pirmininke išrinkti Rasą Sprindys. Visi valdybos nariai pasiūlymui vienbalsiai pritarė, ir naująja JAV LB Brooklyn-Queens Aylinkės pirmininke isrinkta Rasa Sprindys. Valdybos nariai nuoširdžiai padėkojo Vidai Jankauskienei už jos ilgametinį nepailstamą darbą mūsų lietuviškos bendruomenės veikloje. AČIŪ Vida!!! Nuo šiol Vida Jankauskienė bus vice-pirmininke, ir kur tik reikės, pagelbės patarimais naujajai pirmininkei Rasai Sprindys.

Monika Kungienei pasiūlyta toliau vykdyti valdybos sekretorės pareigas.

Nuspręsta, kad JAV LB Brooklyn-Queens apylinkė dalinsis informacija ir turės atskirą puslapį Algirdo Grybo tvarkomoje viso Niujorko lietuvių internetinėje svetainėje ‘nylithuanian.org’. Mūsų puslapyje bus pateikta pagrindinė informacija apie LB Brooklyn-Queens apylinkę, bei jos istoriją.

Susirinkimo pabaigoje JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės valdybos narius bendroje nuotraukoje įamžino Algirdas Grybas.

Nuotraukoje- apylinkės valdybos nariai, iš kairės: Josefina Senken, Monika Kungienė, Vida Jankauskienė (po šiandieninio susirinkimo tapusi vice-pirmininke), Arūnas Tirkšliūnas, Rasa Sprindys (naujoji JAV LB Brooklyn-Queens Apylinkės pirmininkė), ir Raimundas Šližys. Dar vieno valdybos nario- Edmundo Adomaičio, šioje nuotraukoje nėra.

Susirinkimo gale JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės valdybos nariai nusifotografavo drauge su režisieriumi Arvydu Barysu (jis- nuotraukos centre):

Po susirinkimo, visi jo dalyviai ir svečiai pakilios nuotaikos išsiskirstė savais keliais, toliau tęsti nuostabiai gražią pavasarišką sekmadienio popietę.

Straipsnis: Arūno Tirkšliūno; nuotraukos: Algirdo Grybo.

Comments are closed.