Events/Renginiai

July  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Archives

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. vasario 19d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2012 m. vasario 19d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

SVEIKINIMAI VASARIO 16-tosios PROGA!

Annunciation Parish Bulletin

2012 m. vasario 19d. – February 19, 2012

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 N 5th St, Brooklyn, NY 11211
Mailing address: 275 N 8th St, Brooklyn, NY 11211
Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223
Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (718) 326-2236
Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (646) 246-8270
Bulletin Editor – Vida Jankauskienė ; Telephone: (718) 849-2260
Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas
http://www.nyapreiskimo.com

SEPTINTAS EILINIS SEKMADIENIS / SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Dėl savęs aš dildau tavąsias kaltybes

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, Feb. 19, 2012 – 7-tas Eilinis Sekmadienis / 7th Sunday in Ordinary Time
10:00 am – Už Augustą, Franceską Račkauskus ir Kristiną Petravičienę, užprašė draugai
11:30 am – Spanish Mass

SUNDAY, Feb. 26, 2012 – 8-tas Eilinis Sekmadienis / 8th Sunday in Ordinary Time
10:00 am – Už Vito Senken, užprašė Angela Minsavitch
11:30 am – Spanish Mass

Atliepiamoji psalmė
Viešpatie išgydyk mane kaltininką!

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 716-jame puslapyje.

Trečiadienį, vasario 22 d., yra Pelenų Diena, Gavėnios pradžia. Tai yra pilno pasninko ir susilaikimo nuo mėsiškų valgių diena. Skatiname visus tą dieną nueiti į bažnyčią, ir būti paženklintiems pelenais. Visus gavėnios penktadienius reikia susilakyti nuo mėsiškų valgių. Pilnesnė informacija bus pateikta kitame biuletenyje.

Wednesday, February 22nd is Ash Wednesday, the start of this year’s Lent. It is a day of fast and abstinence. One full meal only and no meat may be eaten. During the Fridays of Lent no meat should be eaten. More complete information next week.

Gavėnios Atsinaujinimo dienomis, kovo mėnesio pabaigoje, į New Yorką atvyksta Katalikų bendruomenės “Gyvieji Akmenys” dvi poros: Rūta ir Antanas Šalaševičiai bei Augis ir Birutė Markauskai. “Gyvieji Akmenys” yra iš Kauno, tai bendrija kurios misija – tarnauti Katalikų Bažnyčios dvasiniam atsinaujinimui ir naujajai evangelizacijai. Jie rengia Atsinaujinimo dienas, evangelizacinius susitikimus, dvasinio ugdymo seminarus ir t.t. Svečiams bus reikalingas apgyvendinimas (3 ar 4 dienoms), ir tikime kad atsiras geraširdžių žmonių, suprantančių reikalą – ir juos apgyvendins.

Kaziuko Mugė, rengiama New Yorko skautų, įvyks sekmadienį, kovo 4 dieną, Our Lady of Mount Carmel žemutinėje salėje tuoj po 10:00 val. ryto šv. Mišių Apreiškimo bažnyčioje. Skautai dalyvauja uniformuoti. Numatyti žaidimai vaikams, loterijos, skanūs pietūs, desertų stalas, šalta ir šilta atgaiva, prekystaliai su įvairiausiomis prekėmis. Bendruomenė kviečiama gausiai dalyvauti šv. Mišiose ir Mugėje. Ateikite ir taip paremsite New Yorko lietuvius skautus.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Reginą Balsienę, Jerry Černiauską, Edward Diskavich, Reginą Gelžinienę, Liudą Gudelienę, Artūrą Jautaką, Juozą Levoną, Gloria O’Brien ir seserį Phyllis, Elvyrą Vileniškienę, kun V. Volerto tėvelį ir Antaną Vytuvį. Malda galinga nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following parishioners or relatives/friends of parishioners: Regina Balsienė, Jerry Černiauskas, Edward Diskavich, Artūras Jautakas, Regina Gelžinienė, Liuda Gudelis, Joe Levonas, Gloria O’Brien and sister Phyllis, Elvyra Vileniskis, the father of rev. V. Volertas and Antanas Vytuvis. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Kviečiame pasižymėti balandžio 22 d. kaip ypatingą šventę New Yorko apylinkėje. 2011 metais suėjo 50 metų kaip Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa teikia svarią materialinę, finansinę bei dvasinę paramą Lietuvos Katalikų bažnyčiai ir jos įvairioms organizacijoms. Negalėjus 2011 metais susitarti dėl datos šventiniam koncertui bei pietums, dabar jau planai finalizuoti balandžio 22 d., Christ the King gimnaziojos gražioje salėje, kur anksčiau buvo koplyčia. Koncertuoti iš Čikagos atvyksta Dainavos ansamblis, vadovaujamas muziko ir dainininko Dariaus Polikaičio, kuris sutiko ne tik koncertuoti salėje, bet ir giedoti per padėkos šv. Mišias Maspetho bažnyčioje sekmadienį, balandžio 22 d., 11:15 ryto. Pokylio pradžia 1:00 val. p.p. Kokteiliai, programėlė, koncertas, vakarienė. Įėjimo auka $50.00 asmeniui. Galima užsisakyti stalus 8 asmenims su 10% nuolaida iki kovo 30 d., skambinant į LKRŠ telefonu – (718) 326-5202, arba kreipiantis e-paštu l...@earthlink.net.

ŠALFASS Veteranų Krepšinio Turnyras (žaidėjai 35m. ar daugiau) įvyks kovo 31d. – balandžio 1 d. Turnyro organizatoriai – Floridos Lietuvių Krepšinio lyga. Turnyras vyks City of Palm Beach Gardens, Palm Beach Gardens, FL. Preliminari komandų registracija privalo būti atlikta iki 2012 m. vasario 12 d. e-adresu: flor...@gmail.com. Visais iškilusiais klausimais skambinkite Arvydui 561-574-0027, arba rašykite emailą adresu flor...@gmail.com.

Norintys dirbti šią vasarą Neringoje, įsidarbinimo anketas rasite www.neringa.org. Anketos dirbti lietuvių stovykloje priimamos iki 2012 m. kovo 15d., o angliškai kalbančiųjų iki 2012 balandžio 10 d.

Registracija į Neringos stovyklas jau prasidėjo. Registracijos anketas ir kitą informaciją rasite www.neringa.org.

Elizabeth, NJ, šv. Petro ir Povilo parapijoje bus Lietuvos Nepriklausomybės metinės šventės minėjimas, vasario 26 d. 11:00 val.ryto bus šv. Mišios bažnyčioje, o minėjimas parapijois salėje, kitoje pusėje gatvės. Pagrindinis prelegentas L. R. gen. konsulas New Yorke Valdemaras Sarapinas. Meninę programos dalį atliks NJ vaikų choras “Varpelis”, tautinių šokių kolektyvas “Viesulas’ bei lituanistinės dr. V. Kudirkos mokyklos auklėtiniai. Bus galima skaniai pavalgyti ir žinoma atsigaivinti lietuviškais gėrimais. Bus ir turtinga loterija. Dėl platesnės informacijos skambinkite 732-317-9195 arba rašykite el. paštu rytu...@yahoo.com.

Liūdna žinia- Genė Malinauskaitė-Ramanauskienė, ilgą laiką gyvenusi Woodhavene, o paskutiniu laiku New Jersey, netikėtai mirė vasario 4 d. Giliam nūliudime paliko vyrą Raimundą, dukras Kristiną, Donną ir Viktoriją. Ilsėkis Viešpaties ramybėje, per anksti iškeliavusi Genute!

Brolių Kezių restorane “The Avenue Restaurant” lietuviški priešpiečiai bus vasario 26 dieną, nuo 12:00 iki 4:00 valandos p.p. Meniu- koldūnai, cepelinai ir kugelis. Visi mielai kviečiami užsukti į 71-22 Myrtle Ave, ir skaniai pavalgyti.

Please note the date. Lithuanian Brunch will be served at “The Avenue Restaurant” 71-22 Myrtle Ave., Glendale, on February 26th from 12:00 – 4:00pm. Delcious koldunai, cepelinai and kugelis are on the menu.

LB Brooklyn/Queens apylinkės Metinis susirinkimas įvyks 2012 m., kovo 18 d., Apreiškimo parapijos apatinėje salėje. Po šv. Mišių bus užkandžiai, ir po to susirinkimas. Kviečiame visus tautiečius gausiai dalyvauti. Būkime vieningi! Vienybėje stiprybė!

Comments are closed.