Events/Renginiai

July  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Archives

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. vasario 12d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2012 m. vasario 12d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

SVEIKINIMAI VASARIO 16-tosios PROGA!

Annunciation Parish Bulletin

2012 m. vasario 12d. – February 12, 2012

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 N 5th St, Brooklyn, NY 11211
Mailing address: 275 N 8th St, Brooklyn, NY 11211
Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223
Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (718) 326-2236
Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (646) 246-8270
Bulletin Editor – Vida Jankauskienė ; Telephone: (718) 849-2260
Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas
http://www.nyapreiskimo.com

ŠEŠTAS EILINIS SEKMADIENIS / SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Sekite mano pavyzdžiu, kaip ir aš seku Kristumi

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, Feb. 12, 2012 – 6-tas Eilinis Sekmadienis / 6th Sunday in Ordinary Time
10:00 am – Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo proga, užprašė LB NY apygardos prmininkė Ramutė Žukaitė
11:30 am – Spanish Mass

SUNDAY, Feb. 19, 2012 – 7-tas Eilinis Sekmadienis / 7th Sunday in Ordinary Time
10:00 am – Už Augustą ir Franceską Račkauskus, užprašė draugai
11:30 am – Spanish Mass

Atliepiamoji psalmė
Tu esi man prieglauda,
Išgelbėjęs džiaugsmais apipinsi

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 714-jame puslapyje.

Šį sekmadienį, 2012m. vasario 12 d., vyks VASARIO 16-tosios minėjimas. Iškilmingos šv. Mišios bus aukojamos Apreiškimo bažnyčioje 10:00 val. ryto. Po šv. Mišių – karšti pietūs Our Lady of Mt. Carmel apatinėje salėje – 275 N. 8th St., Brooklyn, NY. Po pietų, 12 valandą bus šventinis Minėjimas, kuriame pagrindinis prelegentas bus Valdemaras Sarapinas, LR gen. konsulas New Yorke. Po to- koncertas ir šokiai. Šventė rengiama Jungtinio komiteto kurio pirmininkė šiemet yra LB New Yorko apygardos pirmininkė Ramutė Žukaitė. Kiti nariai Giedrė Kumpikaitė-Tautos Fondas ir Salvijus Kungys- ALTA’s.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Reginą Balsienę, Jerry Černiauską, Edward Diskavich, Reginą Gelžinienę, Liudą Gudelienę, Artūrą Jautaką, Juozą Levoną, Gloria O’Brien ir seserį Phyllis, Simon Ulcicką, Elvyrą Vileniškienę, kun V. Volerto tėvelį ir Antaną Vytuvį. Malda galinga nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following parishioners or relatives/friends of parishioners: Regina Balsienė, Jerry Černiauskas, Edward Diskavich, Artūras Jautakas, Regina Gelžinienė, Liuda Gudelis, Joe Levonas, Gloria O’Brien and sister Phyllis, Simon Ulcickas, Elvyra Vileniskis, the father of rev. V. Volertas and Antanas Vytuvis May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Kviečiame pasižymėti balandžio 22 d. kaip ypatingą šventę New Yorko apylinkėje. 2011 metais suėjo 50 metų kaip Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa teikia svarią materialinę, finansinę bei dvasinę paramą Lietuvos Katalikų bažnyčiai ir jos įvairioms organizacijoms. Negalėjus 2011 metais susitarti dėl datos šventiniam koncertui bei pietums, dabar jau planai finalizuoti balandžio 22 d., Christ the King gimnaziojos gražioje salėje, kur anksčiau buvo koplyčia. Koncertuoti iš Čikagos atvyksta Dainavos ansamblis, vadovaujamas muziko ir dainininko Dariaus Polikaičio, kuris sutiko ne tik koncertuoti salėje, bet ir giedoti per padėkos šv. Mišias Maspetho bažnyčioje sekmadienį, balandžio 22 d., 11:15 ryto. Plačiau apie šventę ateityje.

ŠALFASS Veteranų Krepšinio Turnyras (žaidėjai 35m. ar daugiau) įvyks kovo 31d. – balandžio 1 d. Turnyro organizatoriai – Floridos Lietuvių Krepšinio lyga. Turnyras vyks City of Palm Beach Gardens, Palm Beach Gardens, FL. Preliminari komandų registracija privalo būti atlikta iki 2012 m. vasario 12 d. e-adresu: flor...@gmail.com. Visais iškilusiais klausimais skambinkite Arvydui 561-574-0027, arba rašykite emailą adresu flor...@gmail.com.

Kaziuko Mugė, rengiama New Yorko skautų, įvyks sekmadienį, kovo 4 d., Our Lady of Mt Carmel žemutinėje salėje tuojau po šv. Mišių Apreiškimo bažnyčioje. Skautai Mišiose dalyvauja uniformuoti. Bendruomenė kviečiama gausiai dalyvauti šv. Mišiose ir Mugėje, taip parodant paramą skautų jaunimui.

Gavėnios Atsinaujinimo dienoms kovo mėnesio pabaigoje į New Yorką atvyksta Katalikų bendruomenės “Gyvieji Akmenys” dvi poros: Rūta ir Antanas Šalaševičiai, bei Augis ir Birutė Markauskai. “Gyvieji Akmenys” yra iš Kauno. Tai bendrija, kurios misija – tarnauti Katalikų Bažnyčios dvasiniam atsinaujinimui ir naujajai evangelizacijai. Jie rengia Atsinaujinimo dienas, evangelizacinius susitikimus, dvasinio ugdymo seminarus ir t.t. Svečiams bus reikalingas apgyvendinimas (3 ar 4 dienoms), ir tikime, kad atsiras geraširdžių žmonių, kurie pagelbės.

Per Pastoracinio komiteto posėdį, vasarioo 6 d., mons. J. Calise labai gražiai ir nuoširdžiai padėkojo Apreiškimo parapijos lietuviams už piniginę auką, kuri buvo surinkta parapijos salėje vasario 5 d. Auka skirta sutvarkyti statulas prie Mt. Carmel bažnyčios, kurios nukentėjo nuo vandalų rankų. Monsinjoras labai dėkoja lietuviams už dosnumą- buvo surinkta $340.00 salėje, ir prašė Raimundą, kad perduotų padėką Apreiškimo parapiječiams. Jis taip pat labai dėkojo Vyčių organizacijai kuri atskirai paaukojo 100.00. Iš visų surinkų lėšų užteks atremontuoti statulas, o iš likusios sumos bus sudarytas fondas, kuris bus naudojamas tiktai priežiūrai ir tvarkymui statulų Mt. Carmel ir Apreiškimo parapijose.

Gautas laiškas iš Brooklyno vyskupijos kurijos, kuriame Msgr. Jamie J. Gigantiello, lėšų telkimo komiteto narys, dėkoja visoms parapijoms vyskupo N. Di Marzio vardu už ypatingai dosnų atsiliepimą 2011 metinių aukų telkimo projekte. Iš viso gauta 50,866 pasižadėjimų, kurių vertė $11,348,634, ir jau gauta grynais $10,466,940. Atsižvelgiant į ekonominius sunkumus- tai ypatingai gražus atsiliepimas, ir vyskupas lieka labai, labai dėkingas. Apreiškimo parapija ne tik išpildė savo kvotą, bet ją viršijo, ir todėl atgal į parapiją sugrįžta $319.00. Ačiū visiems kurie prisidėjo prie sėkmingo projekto įgyvendinimo. Vyskupijos laišką rasite ant lentos, salės gale.

Brolių Kezių restorane “The Avenue Restaurant” lietuviški priešpiečiai bus vasario 26 dieną, nuo 12:00 iki 4:00 valandos p.p. Meniu- koldūnai, cepelinai ir kugelis. Visi mielai kviečiami užsukti į 71-22 Myrtle Ave, ir skaniai pavalgyti.

Please note the date. Lithuanian Brunch will be served at “The Avenue Restaurant” 71-22 Myrtle Ave., Glendale, on February 26th from 12:00 – 4:00pm. Delcious koldunai, cepelinai and kugelis are on the menu. Everyone is invited to come and partake of this delicious food.

Liūdna žinia- Genė Malinauskaitė-Ramanauskienė, ilgą laiką gyvenusi Woodhavene, o paskutiniu laiku New Jersey, netikėtai mirė vasario 4 d. Giliam nūliudime paliko vyrą Raimundą, dukras Kristiną, Donną ir Viktoriją. Ilsėkis Viešpaties ramybėje, per anksti iškeliavusi Genute!

Comments are closed.