Events/Renginiai

January  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. vasario 5d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2012 m. vasario 5d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

PALAIMINTASIS ARKIVYSKUPE

JURGI MATULAITI, MELSKIS UŽ MUS!

Annunciation Parish Bulletin

2012 m. vasario 5d. – February 5, 2012

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 N 5th St, Brooklyn, NY 11211
Mailing address: 275 N 8th St, Brooklyn, NY 11211
Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223
Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (718) 326-2236
Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (646) 246-8270
Bulletin Editor – Vida Jankauskienė ; Telephone: (718) 849-2260
Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas
http://www.nyapreiskimo.com

PENKTAS EILINIS SEKMADIENIS / FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Blaškaus kol sutemsta

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, Feb. 5, 2012 – 5-tas Eilinis Sekmadienis / 5th Sunday in Ordinary Time
10:00 am – Už Viktorą Kavaliauską, užprašė brolis Stanislovas Kavaliauskas
11:30 am – Spanish Mass

SUNDAY, Feb. 12, 2012 – 6-tas Eilinis Sekmadienis / 6th Sunday in Ordinary Time
10:00 am – Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo proga, užprašė LB NY apygardos prmininkė Ramutė Žukaitė
11:30 am – Spanish Mass

Atliepiamoji psalmė
Garbinkit Viešpatį! Jis gydo sužeistas širdis.

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 7011-jame puslapyje.

Šiandieną po šv. Komunijos, kun. Vytautas Volertas palaimins parapijiečių gerkles, prisimenant šv. Blažiejų. Prašome visus žmones eiti prie altoriaus per bažnyčios centrą, o po palaiminimo eiti į bažnyčios galą, kur palaukti išeinančio kunigo.

Kun. brolis Astijus Kungys, OFM, šiandien apsilankys Apreiškimo bažnyčioje ir koncelebruos 10:00 val. lietuviškas šv. Mišias su kun. Vytautu Volertu. Po to užeis į parapijos salę pabendrauti su parapijiečiais. Kun. Astijus, pranciškonų vienuolis ir kunigas, gerai žinomas Lietuvoje ir už jos ribų, ne tiek dėl savo užimamų aukštų bažnytinių pareigų, kiek dėl aiškaus, tiesaus ir gero žodžio. Su meile sutinkame jį mūsų parapijoje ir džiaugiamės turėdami progą su juo pabendrauti.

Malonėkite pasiimti šv. Mišių skaitymų lankstinukus, kurie randasi bažnyčios prieangyje ir taip prasmingiau dalyvausite šv. Mišių aukoje. 2012 metai yra paskelbti pal. Jurgio Matulaičio metai. Ištraukos iš Ekscelencijos raštų randasi paskutiname lankstinuko puslapyje. Pasiskaitykite! Taip pat parneškite lankstinukus tiems, kurie negali ateiti į bažnyčią.

Kitą sekmadienį, 2012m. vasario 12 d., vyks VASARIO 16-tosios minėjimas. Iškilmingos šv. Mišios bus aukojamos Apreiškimo bažnyčioje 10:00 val. ryto. Po šv. Mišių – karšti pietūs Our Lady of Mt. Carmel apatinėje salėje – 275 N. 8th St., Brooklyn, NY. Po pietų, 12 valandą bus šventinis Minėjimas, kuriame pagrindinis prelegentas bus Valdemaras Sarapinas, LR gen. konsulas New Yorke. Po to- koncertas ir šokiai. Niujorko Jungtinis Lietuvos valstybės atkūrimo dienos komitetas visus maloniai kviečia ateiti ir pasidžiaugti Vasario 16-tosios šventės proga.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Reginą Balsienę, Jerry Černiauską, Edward Diskavich, Liudą Gudelienę, Artūrą Jautaką, Juozą Levoną, Gloria O’Brien ir seserį Phyllis, Simon Ulcicką, Elvyrą Vileniškienę, kun V. Volerto tėvelį ir Antaną Vytuvį. Malda galinga nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following parishioners or relatives / friends of parishioners: Regina Balsienė, Jerry Černiauskas, Edward Diskavich, Artūras Jautakas, Liuda Gudelis, Joe Levonas, Gloria O’Brien and sister Phyllis, Simon Ulcickas, Elvyra Vileniskis, the father of rev. V. Volertas and Antanas Vytuvis May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Kviečiame pasižymėti balandžio 22 d. kaip ypatingą šventę New Yorko apylinkėje. 2011 metais suėjo 50 metų kaip Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa teikia svarią materialinę, finansinę bei dvasinę paramą Lietuvos Katalikų bažnyčiai ir jos įvairioms organizacijoms. Negalėjus 2011 metais susitarti dėl datos šventiniam koncertui bei pietums, dabar jau planai finalizuoti balandžio 22 d., Christ the King gimnaziojos gražioje salėje, kur anksčiau buvo koplyčia. Koncertuoti iš Čikagos atvyksta Dainavos ansamblis, vadovaujamas muziko ir dainininko Dariaus Polikaičio, kuris sutiko ne tik koncertuoti salėje, bet ir giedoti per padėkos šv. Mišias Maspetho bažnyčioje sekmadienį, balandžio 22 d., 11:15 ryto. Plačiau apie šventę ateityje.

ŠALFASS Veteranų Krepšinio Turnyras (žaidėjai 35m. ar daugiau) įvyks kovo 31d. – balandžio 1 d. Turnyro organizatoriai – Floridos Lietuvių Krepšinio lyga. Turnyras vyks City of Palm Beach Gardens, Palm Beach Gardens, FL. Preliminari komandų registracija privalo būti atlikta iki 2012 m. vasario 12 d. e-adresu: flor...@gmail.com. Visais iškilusiais klausimais skambinkite Arvydui 561-574-0027, arba rašykite emailą adresu flor...@gmail.com.

Kaziuko Mugė, rengiama New Yorko skautų, įvyks sekmadienį, kovo 4 d., Our Lady of Mt Carmel žemutinėje salėje tuojau po šv. Mišių Apreiškimo bažnyčioje. Skautai Mišiose dalyvauja uniformuoti. Bendruomenė kviečiama gausiai dalyvauti šv. Mišiose ir Mugėje, taip parodant paramą skautų jaunimui.

Gavėnios Atsinaujinimo dienoms kovo mėnesio pabaigoje į New Yorką atvyksta Katalikų bendruomenės “Gyvieji Akmenys” dvi poros: Rūta ir Antanas Šalaševičiai, bei Augis ir Birutė Markauskai. “Gyvieji Akmenys” yra iš Kauno. Tai bendrija, kurios misija – tarnauti Katalikų Bažnyčios dvasiniam atsinaujinimui ir naujajai evangelizacijai. Jie rengia Atsinaujinimo dienas, evangelizacinius susitikimus, dvasinio ugdymo seminarus ir t.t. Svečiams bus reikalingas apgyvendinimas (3 ar 4 dienoms), ir tikime, kad atsiras geraširdžių žmonių, kurie pagelbės.

Brooklyn / Queens vyskupijoje vyksta parapijų gyvybiškumo įvertinimai, ir neseniai įvyko posėdis aptarti Apreiškimo ir Mt. Carmel parapijų ateitį. Po posėdžio gautas laiškas, kurio vertimą pateikiame mūsų parapiječiams. “Kristus, mūsų viltis”- taip pavadintas perorganizavimo bei re-evangelizavimo planas Brooklyno vyskupijoje. Projektą vykdo vyskupo DiMarzio paskirta komisija. Jau įvykdytos pirmos trys dalys, įskaitant parapijas, kurios turi rimtų finansinių, personalo arba pastatų priežiūros problemų. Jokios parapijos neuždarytos. Keletas pastatų buvo uždaryti, atsižvelgiant pagrinde į finansinius ir saugumo trūkumus. Apreiškimas ir Mt Carmel priklauso 4-tai daliai vykdomo proceso (Atsimainymo parapija taip pat įtraukta į šią dalį). Neseniai trys komisijos nariai susirinko posėdžiui su Apreiškimo ir Mt Carmel atstovais, pakviestais Mons. J. Calise. Apreiškimo parapijos lietuvių bendruomenę atstovavo Vida Penikienė ir Pat Sidienė (Raimundas Šližys buvo išvažiavęs). Komisijos nariai patiktrono abiejų parapijų finansinį bei pastatų stovį, ir sakramentinį parapijų gyvybiškumą. Pagal komisijos pranešimą, Apreiškimo bažnyčia, mokykla, ir buvusi klebonija yra gana geroje būsenoje (nieko baisaus neižvelgta), ir abi parapijos yra finasiškai pajėgios. Komisijos nariai pristatys savo rekomendacijas, liečiančias visas parapijas ketvirtoje projekto dalyje, vyskupui Di Marzio vasario 27 dieną. Vyskupas Di Marzio praneš savo sprendimus balandžio 15 dieną.

Vėl liūdna žinia. Po trumpos, bet sunkios ligos, 2012m. vasario 1 dieną mirė Juozas Arminas, ilgus metus gyvenęs Woodhavene, o paskutiniu laiku- Point St Lucie, Floridoje. Gilame liūdesyje liko žmona Anita, dukra Diana su šeima, sūnus Richard su šeima, sessuo Irena Gintautienė su šeima, kiti giminės ir draugai ir pažįstami. Kūnas bus sudegintas, ir pelenai atvežti apeigoms į Apreiškimo bažnyčią truputį vėliau. Ilsėkis Viešpaties ramybėje, mielas Juozai!

Comments are closed.