Events/Renginiai

February  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. sausio 29d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2012 m. sausio 29d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

PALAIMINTASIS ARKIVYSKUPE

JURGI MATULAITI, MELSKIS UŽ MUS!

Annunciation Parish Bulletin

2012 m. sausio 29d. – January 29, 2012

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 N 5th St, Brooklyn, NY 11211
Mailing address: 275 N 8th St, Brooklyn, NY 11211
Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223
Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (718) 326-2236
Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (646) 246-8270
Bulletin Editor – Vida Jankauskienė ; Telephone: (718) 849-2260
Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas
http://www.nyapreiskimo.com

KETVIRTAS EILINIS SEKMADIENIS / FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Pažadinsiu pranašą ir į jo lūpas įdėsiu savo žodžius

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, JAN. 29, 2012 – 4-as Eilinis Sekmadienis / 4th Sunday in Ordinary Time
10:00 am – Už Vladą Sidą, užprašė Kazimieras Butkus su šeima
11:30 am – Spanish Mass

SUNDAY, Feb. 5, 2012 – 5-as Eilinis Sekmadienis / 5th Sunday in Ordinary Time
10:00 am – Už Viktorą Kavaliauską, užprašė brolis Stanislovas Kavaliauskas
11:30 am – Spanish Mass

Atliepiamoji psalmė
O, kad išgirstumėt šiandien, ką jums Viešpats byloja:
“Tegul jūsų širdys nebūna storžievės”.

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 709-jame puslapyje.

Malonėkite pasiimti šv. Mišių skaitymų lankstinukus, kurie randasi bažnyčios prieangyje ir taip prasmingiau dalyvausite šv. Mišių aukoje. 2012 metai yra paskelbti pal. Jurgio Matulaičio metai. Ištraukos iš Ekscelencijos raštų randasi paskutinam lankstinuko puslapyje. Pasiskaitykite! Taip pat parneškite lankstinukus tiems, kurie negali ateiti į bažnyčią.

Praėjusį, sekmadienį, 2012m. sausio 22 d, šv. Mišiose dalyvavo du svečiai – kun. Kęstutis Kėvalas iš Lietuvos ir brolis Lukas Laniauskas, SJ iš Ohio- seminaristas, kuris dabar mokytojauja Jėzuitų gimnazijoje Ohio ir artimai bendrauja su JAV ateitininkais. Apsilankė gražus būrys žmonių, ypatingai smagu buvo matyti tiek daug vaikučių. Po šv. Mišių, parapijos salėje žmonės vaišinosi Rimo Kezio paruoštu šiltu maistu- kugeliu ir koldūnais. Tai kun. Kęstučio sesers (Žukauskų) šeimos dėka. Svečiai pasidalino mintimis su dalyviais ir galima drąsiai sakyti, kad buvo nuostabiai maloni popietė.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Reginą Balsienę, Jerry Černiauską, Edward Diskavich, Liudą Gudelienę, Artūrą Jautaką, Juozą Levoną, Gloria O’Brien ir seserį Phyllis, Simon Ulcicką, Elvyrą Vileniškienę, kun V. Volerto tėvelį ir Antaną Vytuvį. Malda galinga nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following parishioners or relatives/friends of parishioners: Regina Balsienė, Jerry Černiauskas, Edward Diskavich, Artūras Jautakas, Liuda Gudelis, Joe Levonas, Gloria O’Brien and sister Phyllis, Simon Ulcickas, Elvyra Vileniskis, the father of rev. V. Volertas and Antanas Vytuvis. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

NERINGOJE, VERMONTE ŽIEMOS ŠVENTĖ, 2012m. vasario 10-12 dienomis. Ar kada norėjote žinoti kaip Neringa atrodo po sniego patalu? Gal norėjote pavaikščioti ant sušalusio prūdo? Atvykite į Neringos Žiemos Šventę! Remkite Neringos tilto perstatymo darbus pasivaikščiodami, slidinėdami, iškylaudami su sniegbačiais po Vermonto miškus. Būsite sočiai pavalgydinti ir linksminami vakaro programa. Sekmadienį bus atnašaujamos šv. Mišios atminti mūsų mylimą virėją Joną Kuncą. Kas nenori glaudžiai dalintis kambariais gali kreiptis į Colonel Williams Inn dėl nuolaidos apsigyvenimui viešbutyje. Tel: 802-257-1093 arba i...@colonelwilliamsinn.com). Platesnę informaciją ir registracijos instrukcijas rasite www.neringa.org svetainėje.

Dana Vainauskienė perima Neringos vedėjos pavaduotojos pareigas. Ji yra dirbusi Neringos lietuviškai kalbančiųjų vaikų pamainose vadove ir virėja, ir taip pat aktyviai remia Neringą daugelį metų. Sveikiname Dana ir linkime gražaus darbo Neringoje. Su ja galima susisiekti d...@neringa.org adresu

Kviečiame pasižymėti balandžio 22 d. kaip ypatingą šventę New Yorko apylinkėje. 2011 metais suėjo 50 metų kaip Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa teikia svarią materialinę, finansinę bei dvasinę paramą Lietuvos Katalikų bažnyčiai ir jos įvairioms organizacijoms. Negalėjus 2011 metais susitarti dėl datos šventiniam koncertui bei pietums, dabar jau planai finalizuoti balandžio 22 d., Christ the King gimnaziojos gražioje salėje, kur anksčiau buvo koplyčia. Koncertuoti iš Čikagos atvyksta Dainavos ansamblis, vadovaujamas muziko ir dainininko Dariaus Polikaičio, kuris sutiko ne tik koncertuoti salėje, bet ir giedoti per padėkos šv. Mišias Maspetho bažnyčioje sekmadienį, balandžio 22 d., 11:15 ryto. Plačiau apie šventę ateityje.

Sekmadienį, 2012m. vasario 5 d, vėl turėsime mielą svečią iš Lietuvos- pranciškonų provincijolą, brolį kunigą Astijų Kungį, OFM. Pusvalandį prieš šv. Mišias, nuo 9:30 val ryto, kunigas Astijus klausys išpažinčių, tad atvažiuokite anksčiau. 10-tą valandą ryto kunigas Astijus koncelebruos šv. Mišias su kunigu Vytautu Volertu. Po šv. Mišių Kunigas Astijus užeis į salę pasisvečiuoti ir pabendrauti su parapiječiais.

ŠALFASS Veteranų Krepšinio Turnyras (žaidėjai 35m. ar daugiau) įvyks kovo 31d. – balandžio 1 d. Turnyro organizatoriai – Floridos Lietuvių Krepšinio lyga. Turnyras vyks City of Palm Beach Gardens, Palm Beach Gardens, FL. Preliminari komandų registracija privalo būti atlikta iki 2012 m. vasario 12 d. e-adresu: flor...@gmail.com. Visais iškilusiais klausimais skambinkite Arvydui 561-574-0027, arba rašykite emailą adresu flor...@gmail.com.

Maloni naujiena – sausio 26 d., Vydui ir Christine Marijošiams gimė ilgai giminėje laukta dukrytė, Lia. Tai veiklių lietuvių bendruomenės narių, Mariaus ir Aldonos Marijošių pirmoji anūkėlė. Sveikiname visus su tokia didele Dievo dovana ir linkime gražių gyvenimo dienų.

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos naujausią žiniaraštį rasite bažnyčios prieangyje ir prie laikraščių stalo. Žiniaraštis parašytas lietuvių ir anglų kalbomis.

Kaziuko Mugė, rengiama New Yorko skautų, įvyks sekmadienį, kovo 4 d., Our Lady of Mt Carmel žemutinėje salėje tuojau po šv. Mišių Apreiškimo bažnyčioje. Skautai Mišiose dalyvauja uniformuoti. Bendruomenė kviečiama gausiai dalyvauti šv. Mišiose ir Mugėje, taip parodant paramą skautų jaunimui.

Gavėnios Atsinaujinimo dienoms kovo mėnesio pabaigoje į New Yorką atvyksta Katalikų bendruomenės “Gyvieji Akmenys” dvi poros: Rūta ir Antanas Šalaševičiai, bei Augis ir Birutė Markauskai. “Gyvieji Akmenys” yra iš Kauno. Tai bendrija, kurios misija – tarnauti Katalikų Bažnyčios dvasiniam atsinaujinimui ir naujajai evangelizacijai. Jie rengia Atsinaujinimo dienas, evangelizacinius susitikimus, dvasinio ugdymo seminarus ir t.t. Svečiams bus reikalingas apgyvendinimas (3 ar 4 dienoms), ir tikime, kad atsiras geraširdžių žmonių, kurie pagelbės.

Comments are closed.