Events/Renginiai

June  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Archives

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. sausio 22d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2012 m. sausio 22d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

PALAIMINTASIS ARKIVYSKUPE

JURGI MATULAITI, MELSKIS UŽ MUS!

Annunciation Parish Bulletin

2012 m. sausio 22d. – January 22, 2012

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 N 5th St, Brooklyn, NY 11211
Mailing address: 275 N 8th St, Brooklyn, NY 11211
Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223
Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (718) 326-2236
Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (646) 246-8270
Bulletin Editor – Vida Jankauskienė ; Telephone: (718) 849-2260
Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas
http://www.nyapreiskimo.com

TREČIAS EILINIS SEKMADIENIS / THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME
Nineviečiai nusigręžė nuo piktojo kelio

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, JAN. 22, 2012 – 3-ias Eilinis Sekmadienis / 3rd Sunday in Ordinary Time
10:00 am – Už Roger Schmedlen, užprašė Giedrė ir Jonas Stankūnai
11:30 am – Spanish Mass

SUNDAY, JAN JAN. 29, 2012 – 4-as Eilinis Sekmadienis / 4th Sunday in Ordinary Time
10:00 am – Už Vladą Sidą, užprašė Kazimieras Butkus su šeima
11:30 am – Spanish Mass

Atliepiamoji psalmė
Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią.

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 707-jame puslapyje.

Malonėkite pasiimti šv. Mišių skaitymų lankstinukus, kurie randasi bažnyčios prieangyje ir taip prasmingiau dalyvausite šv. Mišių aukoje. 2012 metai yra paskelbti pal. Jurgio Matulaičio metai. Ištraukos iš Ekscelencijos raštų yra šv. Mišių skaitinių lankstinuko paskutiname puslapyje. Pasiskaitykite! Taip pat parneškite lankstinukus tiems, kurie negali ateiti į bažnyčią.

Šiandieną, sekmadienį, sausio 22 d., 2012, šv. Mišiose dalyvaus du svečiai – kun. Kęstutis Kėvalas iš Lietuvos ir brolis Lukas Laniauskas, SJ, seminaristas, kuris dabar mokytojauja Jėzuitų gimnazijoje Ohio ir artimai bendrauja su JAV ateitininkais. Kun. Kęstutis vadovauja Marijos radijui Lietuvoje ir taip pat yra veiklus ateitininkas. Kun Kėvalas koncelebruos šv. Mišias, o brolis Laniauskas, SJ pasakys pamokslą. Po šv. Mišių, pasisvečiavimas Apreiškimo parapijos salėje. Bus galima pasivaišinti Rimo Kezio paruoštu šiltu maistu- kugeliu ir koldūnais. Tai kun. Kęstučio sesers (Žukauskų) šeimos dėka.Visi mielai kviečiami užeiti į salę ir smagiai praleisti laiką.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Reginą Balsienę, Jerry Černiauską, Edward Diskavich, Liudą Gudelienę, Artūrą Jautaką, Juozą Levoną, Gloria O’Brien ir seserį Phyllis, Simon Ulcicką, Elvyrą Vileniškienę, kun V. Volerto tėvelį ir Antaną Vytuvį. Malda galinga nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following parishioners or relatives/friends of parishioners: Regina Balsienė, Jerry Černiauskas, Edward Diskavich, Artūras Jautakas, Liuda Gudelis, Joe Levonas, Gloria O’Brien and sister Phyllis, Simon Ulcickas, Elvyra Vileniskis, the father of rev. V. Volertas and Antanas Vytuvis May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

NERINGOJE, VERMONTE ŽIEMOS ŠVENTĖ, 2012m. vasario 10-12 dienomis. Ar kada norėjote žinoti kaip Neringa atrodo po sniego patalu? Gal norėjote pavaikščioti ant sušalusio prūdo? Atvykite į Neringos Žiemos Šventę! Remkite Neringos tilto perstatymo darbus pasivaikščiodami, slidinėdami, iškylaudami su sniegbačiais po Vermonto miškus. Būsite sočiai pavalgydinti ir linksminami vakaro programa. Sekmadienį bus atnašaujamos šv. Mišios atminti mūsų mylimą virėją Joną Kuncą. Kas nenori glaudžiai dalintis kambariais gali kreiptis į Colonel Williams Inn dėl nuolaidos apsigyvenimui viešbutyje. Tel: 802-257-1093 arba i...@colonelwilliamsinn.com). Platesnę informaciją ir registracijos instrukcijas rasite www.neringa.org svetainėje.

Po 9 metų, sausio mėnesio pabaigoje, Dainora išeina iš Neringos vedėjos pavaduotojos pareigų. Ji lieka dėkinga už parodytą pasitikėjimą, paramą ir galimybę mokytis ir bręsti. Po kelių studijų metų pradės dirbti kaip socialinė darbuotoja dializės klinikoje. Laimės ir sėkmės Dainorai.

Dana Vainauskienė perima Neringos vedėjos pavaduotojos pareigas. Ji yra dirbusi Neringos lietuviškai kalbančiųjų vaikų pamainose vadove ir virėja ir taip pat aktyviai remia Neringą daugelį metų. Sveikiname Daną ir linkime gražaus darbo Neringoje! Su ja galima susisiekti adresu: d...@neringa.org.

Kviečiame pasižymėti balandžio 22 d. kaip ypatingą šventę New Yorko apylinkėje. 2011 metais suėjo 50 metų kaip Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa teikia svarią materialinę, finansinę bei dvasinę paramą Lietuvos Katalikų bažnyčiai ir jos įvairioms organizacijoms. Negalėjus 2011 metais susitarti dėl datos šventiniam koncertui bei pietums, dabar jau planai finalizuoti balandžio 22 d., Christ the King gimnaziojos gražioje salėje, kur anksčiau buvo koplyčia. Koncertuoti iš Čikagos atvyksta Dainavos ansamblis, vadovaujamas muziko/dainininko Dariaus Polikaičio, kuris sutiko ne tik koncertuoti salėje, bet ir giedoti per padėkos šv. Mišias Maspetho bažnyčioje. Plačiau apie šventę- ateityje.

Penktadienį, sausio 20 d., a.a. Juozo Miluko palaikai buvo atvežti iš Pensicola, Fl, ir palaidoti St. Charles kapinėse Long Island, po šv. Mišių Apreiškimo bažnyčioje. Giliam nuliūdime liko žmona Helen, ir visa plati Milukų giminė. Amžiną atilsį duok jam Viešpatie ir amžinoji šviesa tegul jam šviečia. Tegul jis ilsisi ramybėje!

ŠALFASS Veteranų Krepšinio Turnyras (žaidėjai 35m. ir vyresni) įvyks kovo 31d. – balandžio 1 d. Turnyro organizatoriai- Floridos Lietuvių Krepšinio lyga. Turnyras vyks City of Palm Beach Gardens, Palm Beach Gardens, FL. Preliminari komandų registracija privalo būti atlikta iki 2012 m. vasario 12 d. e-adresu: flor...@gmail.com. Visais iškilusiais klausimais skambinkite Arvydui 561-574-0027 arba rašykite flor...@gmail.com.

Laisvės Gynėjų Dienos renginys praėjo su dideliu pasisekimu. Kalbėjo šia tema LR gen. konsulas Valdemaras Sarapinas ir konsulatas parūpino vaizdajuostę Nežinomi didvyriai, kurios rodymu rūpinosi Arūnas Tirkšliūnas. Jiems nuoširdus lietuviškas ačiū! Vaišes paruošė LB Bendruomenės NY apygarda – pirmininkė Ramutė Žukaitė, LB Manhattano apylinkė – pirmininkė Laima Šileikytė-Hood ir LB Brooklyn/Queens apylinkė-pirmininkė Vida Jankauskienė ir Lietuvos gen. konsulato tarnautoja Valda Lukoševičienė. Pirmininkės taip pat pasirūpino salės papuošimu. Rengėjai dėkoja Laimai Mihialovich ir Povilui Debesiui už paaukotą supjaustytą mėsą, Mariui Marijošiui – už patarnavimą prie baro, ir visems prisidėjusiem prie salės sutvarkymo. Didžiausias ačiū priklauso tiems kurie atėjo į renginį ir taip pagerbė SAUSIO-13-tosios žuvusius.

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos naujausią žiniaraštį rasite bažnyčios prieangyje ir prie laikraščių stalo. Žiniaraštis parašytas lietuvių ir anglų kalbomis.

Comments are closed.