Events/Renginiai

June  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Archives

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. sausio 8d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2012 m. sausio 8d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

2012 METAI LIETUVOS VYSKUPŲ PASKIRTI

PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO METAIS

Annunciation Parish Bulletin

2012 m. sausio 8d. – January 8, 2012

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 N 5th St, Brooklyn, NY 11211
Mailing address: 275 N 8th St, Brooklyn, NY 11211
Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223
Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (718) 326-2236
Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (646) 246-8270
Bulletin Editor – Vida Jankauskienė ; Telephone: (718) 849-2260
Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas
http://www.nyapreiskimo.com

KRISTAUS APSIREIŠKIMAS / TRYS KARALIAI
Feast of the three kings / EPIPHANY
Viešpaties šlovė ant tavęs suspindi

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, JAN. 8, 2012 2012 – Kristaus Apsireiškimas- Trys Karaliai / Epiphany
10:00 am – Už Genutę Ragauskienę, užprašė Laima Mihailovich
11:30 am – Spanish Mass

SUNDAY, JAN. 15, 2012 2012 – 2-as Eilinis Sekmadienis / 2nd Sunday in Ordinary Time
10:00 am – Už Eleonorą ir Matą Jankauskus, užprašė sūnus Algirdas su žmona
11:30 am – Spanish Mass

Atliepiamoji psalmė
Viešpatie, tave garbins visos žemės tautos.

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 419-jame puslapyje.

Parapija lieka dėkinga Juozui Rudžiui, Phil Caponegro ir Algiui Lukoševičiui už gražų ir skoningą bažnyčios papuošimą šv. Kalėdoms. Juozas Rudis, nors ir su nugaros skausmais, nepasidavė ir noriai atliko užduotį, Algis Lukoševičius labai daug jam padėjo, o Laurynas su pagalbininkėmis, Rasa Sprindys, Dainora Mlynskaite, Asta Bubliene, Pat Sidiene, Aldona Rygelyte, Asta Zmitryte ir Maryte (iš SLA) padarė lietuviško stiliaus šiaudinukus ir jais nuostabiai gražiai papuošė eglutes bažnyčioje. Ačiū, ačiū jiems. Lai gimęs Kūdikėlis pralinksmina jūsų sielas meilės šypsena!

DĖMESIO! DĖMESIO! Svarbu užsiregistruoti! Šokių šventė jau nebe taip toli- svarbu pradėti repetuoti ir rimtai mokytis šokius. Repeticijas organizuoja ir bendrai Šokių šventės reikalais rūpinasi Cheryl Milukienė. Pas ją visais klausimais galima kreiptis milu...@sbcglobal.net.
*******************************************************************

Pasimelskime už sekančius ligonius: Jerry Černiauską, Edward Diskavich, Liudą Gudelienę, Artūrą Jautaką, Antaną Lukoševičių, Juozą Levoną, Gloria O’Brien ir seserį Phyllis, Simon Ulcicką, Elvyrą Vileniškienę, kun V. Volerto tėvelį ir Antaną Vytuvį. Malda galinga nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following parishioners or relatives/friends of parishioners: Jerry Černiauskas, Edward Diskavich, Arturas Jautakas, Liuda Gudelis, Joe Levonas, Antanas Lukoševičius, Gloria O’Brien and sister Phyllis, Simon Ulcickas, Elvyra Vileniskis, the father of rev. V. Volertas and Antanas Vytuvis May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Šiandieną, sausio 8 d., NY ateitininkai ir jaunieji ateitininkai ruošia maisto vajų. Visi prašomi atnešti konservuotą ar supakuotą maistą ir palikti bažnyčios prieangyje specialiai paruoštose dėžėse. Maistas bus aukojamas “Mt Carmel Food Pantry” programai, paskiau bus išdalinamas neturtingiesiems. Po šv. Mišių bus Trijų Karalių šventės paminėjimas apatinėje salėje.

Today, January 8th, the Ateitininkai and junior Ateitininkai are sponsoring a food drive to celebrate the Epiphany. Everyone is asked to bring canned or boxed food and deposit the items in specially prepared boxes in the church vestibule. The food will be donated to the Mt. Carmel Food Pantry and will be distributed to the needy of Mt. Carmel and Annunciation parishes. A celebration of the Feast of the Epiphany will follow in Annunciation’s lower hall .

Šiandieną, ispanų bendruomenė taip pat rengiasi švęsti Trijų Karalių šventę, todėl lietuviai prašomi apleisti patalpas apie 12:30.

Today the Spanish community will also celebrate the Feast of Three Kings and therefore ask graciously for all Lithuanians to vacate the premises around 12:30.

“The Avenue” restorano savininkai padarys siurprizą sausio 8 d., atvykdami su skaniu kugeliu ir koldūnais. Visi norintys turės progos pasivaišinti. Tikra Trijų Karalių dovana parapijai.

The Parish Council of both parishes will meet on Monday, January 9th, at 7:30 pm in the lower meeting room of the rectory building

A SAD NOTE – Julia Cohen has now gone to meet her Lord and Creator. She was a devoted parishioner of Annunciatio who at one time served as a helper in the rectory. She and several other Italian and Lithuanian ladies faithfully attended the 8:00am Mass at Annunciatio. May she rest in peace! Amen.

We wish to note also the passing of Marie Strimaitis McCauley. May she also rest in peace! Amen.

Juozo Miluko, gerai žinomo New Yorko visuomenės veikėjo, dėdė mirė Pensicola, Floridoje. Jis buvo 92 metų. Giliam nūliudime paliko žmoną Helen ir daugelį dukterėčiū bei sūnėnų. Atsisveikinimas ir laidotuvės bus New Yorke. Gili užuojauta Milukų giminei. Amžiną atilsį duok jam Viešpatie!

Cheryl Milukas taip pat praneša, kad dėl bilietai į 2012 Šokių šventę Bostone gaunami internete. Įeikite į sekančią svetainę: www.sokiusvente2012.org.

Organizacijos norinčios ruošti renginius Apreiškimo arba Mt Carmel salėse, prašomos pristatyti infrmaciją apie renginius iki sausio 16 d.. Tada bus suderinti ispanų ir lietuvų planai ir pateiktas bendras prašymas Apreiškimo parapijos. Kadangi Raimundas išvyksta trumpom atostogom, rašykite į jo e-pašto dėžutę, lit...@aol.com.

Sausio 15 d. paminėsime Sausio 13-tos aukas. Bažnyčioje bus nešamos žvakutės jų atminimui ir trumpa programėlė salėje. Negalime to įvykio niekad pamiršti!

Sveikiname visus parapijiečius ir svečius su Naujais 2012 Metais ir linkime gausių Viešpaties malonių!

New Year greetings to all our parishioners and visitors with prayers for abundant graces in 2012!

Comments are closed.