Events/Renginiai

September  2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. sausio 15d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2012 m. sausio 15d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

2012 METAI LIETUVOS VYSKUPŲ PASKIRTI

PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO METAIS

Annunciation Parish Bulletin

2012 m. sausio 15d. – January 15, 2012

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 N 5th St, Brooklyn, NY 11211
Mailing address: 275 N 8th St, Brooklyn, NY 11211
Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223
Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (718) 326-2236
Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (646) 246-8270
Bulletin Editor – Vida Jankauskienė ; Telephone: (718) 849-2260
Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas
http://www.nyapreiskimo.com

ANTRAS EILINIS SEKMADIENIS / SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME
Kalbėk, Viešpatie, – tavo tarnas klauso!

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, JAN. 15, 2012 – 2-as Eilinis Sekmadienis / 2nd Sunday in Ordinary Time
10:00 am – Už Eleonorą ir Matą Jankauskus, užprašė sūnus Algirdas su žmona
11:30 am – Spanish Mass

SUNDAY, JAN. 22, 2012 – 3-ias Eilinis Sekmadienis / 3rd Sunday in Ordinary Time
10:00 am – Už Roger Schmedlen, užprašė Giedrė ir Jonas Stankūnai
11:30 am – Spanish Mass

Atliepiamoji psalmė
Ateinu Viešpatie, vykdyti tavosios valios.

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 704-jame puslapyje.

Malonėkite pasiimti šv. Mišių skaitymų lankstinukus, kurie randasi bažnyčios prieangyje ir taip prasmingiau dalyvausite šv. Mišių aukoje. 2012 metai yra paskelbti palainintojo Jurgio Matulaičio metais. Ištraukos iš Ekscelencijos raštų randasi paskutiname puslapyje šv. Mišių skaitinių lankstinuke. Pasiskaitykite! Taip pat parneškite lankstinukus tiems, kurie negali ateiti į bažnyčią.

Šiandien, sausio 15 d., JAV Lietuvių bendruomenės New Yorko apygarda, talkinant Brooklyn/Queens ir Manhattano apylinkėms drauge su Lietuvos Respublikos Generaliniu Konsulatu New Yorke rengia Lietuvos Laisvės gynėjų dienos minėjimą. Apreiškimo bažnyčioje šv. Mišių metu bus nešamos žvakutės ir žuvusiųjų nuotraukos jų atminimui. Po šv. Mišių minėjimas ir vaišės Apreiškimo parapijos salėje. Pagrindinis prelegentas- Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas New Yorke Valdemaras Sarapinas. Taip pat bus rodomas filmas “Nežinomi didvyriai”. Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

Sekmadienį, 2012m. sausio 22 d., šv. Mišiose dalyvaus du svečiai – kun. Kęstutis Kėvalas iš Lietuvos ir brolis Lukas Laniauskas, SJ – seminaristas, kuris dabar mokytojauja Jėzuitų gimnazijoje ir artimai bendrauja su JAV ateitininkais. Kun. Kęstutis vadovauja Marijos radijui Lietuvoje ir taip pat yra veiklus ateitininkas Lietuvoje. Kun Kėvalas koncelebruos šv. Mišias, o brolis Laniauskas, SJ pasakys pamokslą. Po šv. Mišių, pasisvečiavimas Apreiškimo parapijos salėje. Bus galima pasivaišinti Rimo Kezio paruoštu šiltu maistu- kugeliu ir koldūnais. Tai kun. Kęstučio sesers (Žukauskų) šeimos dėka.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Reginą Balsienę, Jerry Černiauską, Edward Diskavich, Liudą Gudelienę, Artūrą Jautaką, Antaną Lukoševičių, Juozą Levoną, Gloria O’Brien ir seserį Phyllis, Simon Ulcicką, Elvyrą Vileniškienę, kun V. Volerto tėvelį ir Antaną Vytuvį. Malda galinga nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following parishioners or relatives / friends of parishioners: Regina Balsienė, Jerry Černiauskas, Edward Diskavich, Artūras Jautakas, Liuda Gudelis, Joe Levonas, Antanas Lukoševičius, Gloria O’Brien and sister Phyllis, Simon Ulcickas, Elvyra Vileniskis, the father of rev. V. Volertas and Antanas Vytuvis May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

“The Avenue” restorano savininkai, Rimas ir Vytis Keziai, padarė siurprizą sausio 8 d., atvykdami į Apreiškimo parapiją su skaniu kugeliu ir koldūnais. Parapiječiai ir svečiai sočiai papietavo ir dar galėjo šiek tiek namo parsivežti. Apreiškimo parapija širdingai dėkoja savininkams už tokią dosnią dovaną parapijai Trijų Karalių proga!

Cheryl Milukas praneša, kad dėl bilietai į 2012 Šokių šventę Bostone jau yra internete svetainėje: www.sokiusvente2012.org.

Cheryl Milukas informs our readers that tickets for the 2112 Dance Festival are already available on the internet. Go to www.sokiusvente2012.org.

Organizacijos norinčios ruošti renginius Apreiškimo arba Mt Carmel salėse prašomos pristatyti informaciją apie renginius iki sausio 16 d.. Tada bus suderinti ispanų ir lietuvų planai ir pateiktas bendras Apreiškimo parapijos prašymas. Kadangi Raimundas išvykta trumpom atostogom, rašykite į jo e-pašto dėžutę, lit...@aol.com.

NERINGOJE, VERMONTE ŽIEMOS SVENTE, 2012m. vasario 10-12 dienomis. Ar kada norejote suzinoti kaip Neringa atrodo po sniego patalu? Gal norėjote pavaikščioti ant sušalusio prūdo? Atvykite į Neringos Žiemos Šventę! Remkite Neringos tilto perstatymo darbus pasivaikščiodami, slidinėdami, iškylaudami su sniegbačiais po Vermonto miškus. Būsite sočiai pavalgydinti ir linksminami vakaro programa. Sekmadienį bus atnašaujamos šv. Mišios atminti mūsų mylimą virėją Joną Kuncą. Kas nenori glaudžiai dalintis kambariais gali kreiptis į Colonel Williams Inn dėl nuolaidos apsigyvenimui viešbutyje. Tel: 802-257-1093 arba i...@colonelwilliamsinn.com). Atsivežkite rogutes ir sniego kombinzonus! Remkite mylimą vietą ir džiaukitės gerų draugų tarpe!

Po 9 metų, sausio mėnesio pabaigoje, Dainora išeina iš Neringos vedėjos pavaduotojos pareigų. Ji lieka dėkinga už parodytą pasitikėjimą, paramą ir galimybę mokytis ir bręsti. Po kelių studijų metų pradės dirbti kaip socialinė darbuotoja dializės klinikoje. Laimės ir sėkmės Dainorai.

Dar apie Neringą. Atsižvelgiant į permainas vadovybėje, yra taikoma pradėti registraciją vasaros stovykloms vasario 15 d. Laukite platesnės informacijos.

Kviečiame pasižymėti balandžio 22 d. kaip ypatingo įvykio šventę New Yorko apylinkėje. 2011 metais suėjo 50 metų kaip Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa teikia svarią materialinę, finansinę bei dvasinę paramą Lietuvos Katalikų bažnyčiai ir jos įvairioms organizacijoms. Negalėjus 2011 metais susitarti dėl datos šventiniam koncertui bei pietums, dabar jau planai finalizuoti balandžio 22 d., Christ the King gimnaziojos gražioje salėje, kur anksčiau buvo koplyčia. Koncertuoti iš Čikagos atvyksta muziko / dainininko Dariaus Polikaičio vadovaujama grupė, kuri sutiko ir giedoti per padėkos šv. Mišias Maspetho bažnyčioje. Plačiau apie šventę, ateityje.

Comments are closed.