Events/Renginiai

February  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. gruodžio 18d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2011 m. gruodžio 18d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

Baigiasi ADVENTAS – MALDOS ir LAUKIMO LAIKOTARPIS

Advent – a time for prayer and anticipation

Annunciation Parish Bulletin

2011 m. gruodžio 18d. – December 18, 2011

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 N 5th St, Brooklyn, NY 11211
Mailing address: 275 N 8th St, Brooklyn, NY 11211
Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223
Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (718) 326-2236
Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (646) 246-8270
Bulletin Editor – Vida Jankauskienė ; Telephone: (718) 849-2260
Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas
http://www.nyapreiskimo.com

KETVIRTASIS ADVENTO SEKMADIENIS / FOURTH SUNDAY of ADVENT
Širdingai aš džiaugiuosi Viešpačiu

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, Dec. 18, 2011- 4-as Advento Sekmadienis / 4th Sunday of Advent
10:00 am – Už Vladą Sidą, užprašė Sidų Šeima
11:30 am – Gilma Ramirez, Octavio Rojas and Gloria Maria Rojas, req by Hijos y Hermanos

SATURDAY, Dec. 24, 2011 – KŪČIOS / CHRISTMAS EVE
7:00 pm – Spanish Mass
10:00 pm – Už Stasę ir Donatą Andruškevičius, užprašė duktė Ramutė su šeima

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 25 D., NEBUS ATNAŠAUJAMOS ŠVENTOS MIŠIOS NY APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE

SUNDAY, ANUARY 1, 2012 – Naujų metų Sekmadienis / New Year Sunday
10:00 am – Už Helen Naurek užprašė Petrusiewiz ir Naurek šeimos
11:30 am – Spanish Mass

Atliepiamoji psalmė
Viešpatie, tavo mlones giedosiu per amžius.

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 645-jame puslapyje.

ŠIANDIENĄ KŪČIOS. Apreiškimo parapija, NY Maironio lituanistinė mokykla ir NY Skautai visus maloniai kviečia į tradicines Kūčias, kurios įvyksta šiandieną, 2011 m. gruodžio 18 d., Mt. Carmel parapijos žemutinėje salėje, N8th ir Havemeyer gatvių kampas, tuojau po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių Apreiškimo bažnyčioje, Williamsburge. Šv. Mišias aukos kun. Vytautas Volertas. Programoje kalėdinės žvakės įnešimas ir skautų pasveikinimas, NY Maironio mokyklos šventinė programėlė, Kūčių valgiai, kalėdinės giesmės ir gautas pranešimas, kad atvyksta Kalėdų senelis iš Lietuvos. Įėjimo auka suaugusiem – $15.00, jaunimui iki 16-os – $3.00. Prašome ateiti, jeigu ir neturite bilietų, jų bus galima gauti prie įėjimo.

The traditional Christmas Eve dinner, KŪČIOS, will take place today, December 18, 2011, in the Mt. Carmel lower hall, N 8th & Havemeyer Sts, Williamsburg, NY, right after the 10:00 am Lithuanian Mass. A short program will be presented by Lithuanian scouts marking the beginning of KŪČIOS, followed by a Christms program presentd by Maironis Lithuanian Saturday School, then feasting on the traditional foods, Christmas hymns and the arrival of Santa Claus from far off Lithuania.Ticket prices – $15.00 for adults and $3.00 for children under 16 years. Even if you do not have a ticket you are most welcome to come as there will be tickets available at the entrance to the hall.

Lietuvos Respubliko generalinis konsulatas New Yorke maloniai kviečia visus į vieno žymiausių Lietuvos akvarelistų OSVALDO JABLONSKIO darbų parodą “M.K. Čiurlionio Lietuva”, 2011 m. gruodžio 20 d., antradienį, nuo 6:00 iki 8:00 val. Paroda vyks Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate New Yorke – 420 Fifth., Ave., 3rd floor, NY, NY. Apie dalyvavimą prašoma pranešti el. paštu n...@urm.lt arba telefonu 212 354-7840

LB Centrinės New Jersey apylinkė, maloniai kviečia visus sutikti Naujus 2012 Metus jų organizuojamam parengime, 2011 m. gruodžio 31 d., 7:00 val. vak., Brielle Fire Company patalpose – 509 Longstreet Ave.ir Cardeza Ave., Brielle, NJ. Gros DJ Arvydas ir Rimas iš Connecticut. Kaina $80.00 užsisakant prieš gruodžio 20 d., o po to bus $100.00. Vaikams 3-15 metų po $25.00. Veiks skanių valgių bufetas; šampanas ir linksmos programos. Pasiteiravimui ir užsakymui skambinkite 732-674-7555 arba 848–992-4222.

Gausios Dievo palaimos Jėzaus gimimo šventės proga!

Abundant blessings from God in honor of the birthday of Jesus!

*******************************************************************

Pasimelskime už sekančius ligonius: Jerry Černiauską, Julia Cohen, Edward Diskavich, Liudą Gudelienę, Artūrą Jautaką, Antaną Lukoševičių, Juozą Levoną, Gloria O’Brien ir seserį Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Simon Ulcicką, Elvyrą Vileniškienę, kun V. Volerto tėvelį ir Antaną Vytuvį. Malda galinga nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following parishioners or relatives / friends of parishioners: Jerry Černiauskas, Julia Cohen, Edward Diskavich, Arturas Jautakas, Liuda Gudelis, Joe Levonas, Antanas Lukoševičius, Gloria O’Brien and sister Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Simon Ulcickas, Elvyra Vileniskis, the father of rev. V. Volertas and Antanas Vytuvis May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

DĖMESIO! DĖMESIO! Svarbu užsiregistruoti! Šokių šventė jau nebe taip toli- svarbu pradėti repetuoti ir rimtai mokytis šokius. Repeticijas organizuoja ir bendrai Šokių šventės reikalais rūpinasi Cheryl Milukienė. Pas ją visais klausimais galima kreiptis milu...@sbcglobal.net.

Prieš-Kūčios, proga susieiti prieš Kūčias ir su draugais pasilinksmint, padraugaut / pabendraut. Dalis parengimo bus aukcijonas, kurio pelnas skiriamas taip reikalingai Neringos stovyklos paramai. Renginys vyks “The Avenue” restorane – 71-22 Myrtle Ave., Glendale, NY; Tel. 347-725-3853, gruodžio 23 d., Pradžia 9:00 val.vak. Bus galima skaniai pavalgyti lieuviškų patiekalų.

Comments are closed.