Events/Renginiai

February  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. gruodžio 11d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2011 m. gruodžio 11d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

ADVENTAS – MALDOS ir LAUKIMO LAIKOTARPIS

Advent – a time for prayer and anticipation

Annunciation Parish Bulletin

2011 m. gruodžio 11d. – December 11, 2011

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 N 5th St, Brooklyn, NY 11211
Mailing address: 275 N 8th St, Brooklyn, NY 11211
Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223
Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (718) 326-2236
Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (646) 246-8270
Bulletin Editor – Vida Jankauskienė ; Telephone: (718) 849-2260
Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas
http://www.nyapreiskimo.com

TREČIASIS ADVENTO SEKMADIENIS / THIRD SUNDAY of ADVENT
Širdingai aš džiaugiuosi Viešpačiu

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, Dec. 11, 2011- 3-as Advento Sekmadienis / 3rd Sunday of Advent
10:00 am – Už Stasį ir Mariją Lušienę, užprašė Penikų šeima ir
Už Uršulę Povilaitienę, užprašė duktė Anna (Onutė)
11:30 am – Gilma Ramirez, Octavio Rojas and Gloria Maria Rojas, req by Hijos y Hermanos

SUNDAY, Dec. 18, 2011- 4-as Advento Sekmadienis / 4th Sunday of Advent
10:00 am – Už Vladą Sidą, užprašė Sidų Šeima
11:30 am – Gilma Ramirez, Octavio Rojas and Gloria Maria Rojas, req by Hijos y Hermanos

SATURDAY, Dec. 24, 2011 – KŪČIOS / CHRISTMAS EVE
7:00 pm – Spanish Mass
10:00 pm – Už Stasę ir Donatą Andruškevičius, užprašė duktė Ramutė su šeima

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 25 D., NEBUS ATNAŠAUJAMOS ŠVENTOS MIŠIOS NY APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE

Atliepiamoji psalmė
Mano siela džiūgauja Dievu manuoju.

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 642-jame puslapyje.

Žymi religijos mokslų akademikė, bostonietė dr. Aldona Lingertaitienė apsilankys Maironio lituanistinėje mokykloje gruodžio 10 d. ir ta pačia proga sutiko sekančią dieną, gruodžio 11, pasidalinti mintimis Apreiškimo parapijoje apie Advento reikšmę krikščionio gyvenime. Visi mielai kviečiami ateiti ir pasiklausyti šios talentingos moters pokalbio, tuojau po 10:00 val. lietuviškų Mišių, Apreiškimo parapijos apatinėje salėje.

KŪČIOS. Apreiškimo parapija, NY Maironio lituanistinė mokykla ir NY Skautai visus maloniai kviečia į tradicines Kūčias, kurios įvyks 2011 m. gruodžio 18 d., Mt. Carmel parapijos žemutinėje salėje, N8th ir Havemeyer gatvių kampas, tuojau po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių Apreiškimo bažnyčioje, Williamsburge. Programoje kalėdinės žvakės įnešimas ir skautų pasveikinimas, NY Maironio mokyklos šventinė programėlė, Kūčių valgiai, kalėdinės giesmės ir gautas pranešimas, kad atvyksta Kalėdų senelis iš Lietuvos. Malonėkite nusipirkti arba užsisakyti bilietus pas Raimundą Šližį: (718) 296-6376; arba pas Nidą Angeliadis (631) 889-1867. Įėjimo auka suaugusiem – $15.00, jaunimui iki 16-os – $3.00.

The traditional Christmas Eve dinner, KŪČIOS, will takeplace on Sunday, December 18, 2011, in the Mt. Carmel lower hall, N 8th & Havemeyer Sts, Williamsburg, NY, right after the 10:00 am Lithuanian Mass. A short program will be presented by Lithuanian scouts marking the beginning of KŪČIOS, followed by a Christms program presentd by Maironis Lithuanian Saturday School, then feasting on the traditional foods, Christmas hymns and the arrival of Santa Claus from far off Lithuania.Ticket prices – $15.00 for adults and $3.00 for children under 16 years. Please purchase your tickets beforehand by contacting Raimundas Slizys, Sunday after Mass or at least reserve your tickets via telephone by calling Raimundas @ 718 296-6376 or Nida Angeliadis in L.I. @ (631)889-1867. Everyone is most welcome to this wonderful event.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Jerry Černiauską, Julia Cohen, Edward Diskavich, Liudą Gudelienę, Artūrą Jautaką, Antaną Lukoševičių, Juozą Levoną, Gloria O’Brien ir seserį Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Simon Ulcicką, Elvyrą Vileniškienę, kun V. Volerto tėvelį ir Antaną Vytuvį. Malda galinga nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following parishioners or relatives / friends of parishioners: Jerry Černiauskas, Julia Cohen, Edward Diskavich, Arturas Jautakas, Liuda Gudelis, Joe Levonas, Antanas Lukoševičius, Gloria O’Brien and sister Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Simon Ulcickas, Elvyra Vileniskis, the father of rev. V. Volertas and Antanas Vytuvis May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

2012 metų stovyklavimo datos jau yra Neringos svetainėje www.neringa.org. Besidomintys kviečiami įsidėmėti datas ir naujas stovyklas, kurios bus siūlomos 2012 vasarą. Dabar jau laikas pradėti galvoti apie vasaros stovyklas.

DĖMESIO! DĖMESIO! Svarbu užsiregistruoti! Šokių šventė jau nebe taip toli- svarbu pradėti repetuoti ir rimtai mokytis šokius. Repeticijas organizuoja ir bendrai Šokių šventės reikalais rūpinasi Cheryl Milukienė. Pas ją visais klausimais galima kreiptis milu...@sbcglobal.net. Po Naujų Metų suaugusiems repeticijos vyks Apreiškimo parapijos salėje 259 n 5th St. Brooklyn, NY. Dar neaišku repeticijų dienos. Registracijos mokestis šokėjui $50.00. Čekį su šokėjo vardu, pavarde, adresu, telefonu, e-paštu bei amžiumi kuo skubiausiai siųskite Cheryl Milukas, 21 Edgewood Rd., Darien, CT 06820. Čekius išrašykite Cheryl Milukas vardu.

Lietuviško filmo “TADAS BLINDA. PRADŽIA” premjera Centriniame NJ – vienintelis seansas Rytinėje pakrantėje, įvyks gruodžio 11 d., sekmadienį 3:00 val. p.p., AMC Loews Brick Plaza 10 #2219, 3 Brick Plaza, Brick, NJ 08723, Auditorium #1. Durys atidaromos 2:30 p.p. Bilietus galite nusipirkti internetinėje parduotuvėje www.lietuvele.com. Filme yra smurtinių scenų, mažamečiai vaikai nebus įleidžiami. Tel pasiteiravimui: 848.992.4222

Šį mėnesį sueina trys metai nuo žymaus parapijiečio Vlado Sido mirties. Tai buvo nuostabus žmogus, pasiaukojęs visa širdimi parapijai. Pasimelskime už jo sielą, prisimindami jo gerus darbus.

Comments are closed.