Events/Renginiai

February  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. gruodžio 4d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2011 m. gruodžio 4d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

ADVENTAS – MALDOS ir LAUKIMO LAIKOTARPIS

Advent – a time for prayer and anticipation

Annunciation Parish Bulletin

2011 m. gruodžio 4d. – December 4, 2011

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 N 5th St, Brooklyn, NY 11211
Mailing address: 275 N 8th St, Brooklyn, NY 11211
Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223
Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (718) 326-2236
Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (646) 246-8270
Bulletin Editor – Vida Jankauskienė ; Telephone: (718) 849-2260
Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas
http://www.nyapreiskimo.com

ANTRAS ADVENTO SEKMADIENIS / SECOND SUNDAY of ADVENT
Tieskite Viešpačiui kelią!

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, Dec. 4, 2011- 2-as Advento Sekmadienis / 2nd Sunday of Advent
10:00 am – Už Kumetų šeimos narius, užprašė Marytė ir Bill Kumet
11:30 am – Gilma Ramirez, Octavio Rojas and Gloria Maria Rojas, req by Hijos y Hermanos

SATURDAY, Dec. 10, 2011 – Our Lady of Guadalupe
6:00 pm – Vitola, Lamberti families req. byMichael and Patricia Vitola

SUNDAY, Dec. 11, 2011- 3-as Advento Sekmadienis / 3rd Sunday of Advent
10:00 am – Už Stasį ir Mariją Lušienę, užprašė Penikų šeima ir
Už Uršulę Povilaitienę, užprašė duktė Anna (Onutė)
11:30 am – Gilma Ramirez, Octavio Rojas and Gloria Maria Rojas, req by Hijos y Hermanos

Atliepiamoji psalmė
Parodyk mums, Viešpatie, savo gerumą,
suteik išganingą pagalbą.

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 639-jame puslapyje.

Today, Sunday, Dec. 4, 2011 the Lithuanian Folk Art Institute and the Lithuanian Affairs Committee will sponsor a straw ornament workshop. Instructions will be abvilable in Lithuanian and English. Materials will be provided by the workshop. All are welcome after the 10:00 and 11:30 Masses.

Šiandieną gruodžio 4 d., Tautodailės Instituto New Yorko skyrius ir parapija sponsoriuoja šiaudinukų gaminimo programą po abiejų, ispaniškų ir lietuviškų, Mišių. Reikalingos medžiagos bus parūpintos. Paaiškinimai lietuvių bei anglų kalbomis. Visi mielai kviečiami dalyvauti.

Lapkričio 27 d., surengti Apreiškimo parapijos tradiciniai Padėkos Dienos pietūs praėjo pakilioje nuotaikoje. Visi svečiai skaniai pavalgė, pabendravo ir nekantriai laukė loterijos. Buvo ypatingai daug fantų ir smalsumo netrūko. Šitokie renginiai reikalauja savanorių pagalbos, todėl parapija lieka labai dėkinga sekantiems: ypatinga padėka Joe ir Irene Rudis, Irene’s sesutei Tilly ir jos pagalbininkei Lisai už maisto supirkimą ir salotas su padažu; K. Butkui, P. Caponegro, G. Dirsytei, R. Hopanienei, G. Janušienei, M. Kumet, N. Mažeika, O. Povilaitytei, L. Kavaliauskienei, V. Sarapinienei, J. Stanislauskienei, M. Stanislauskaitei, visai Šližių šeimai Matui, močiutei Vitalijai, Tracey ir Raymondui – paruošimui ir patarnavimui už baro, J. Senken- už nuostabiai gražias rudens gėles ant stalų, Ramutei Žukaitei ir mamai Aldonai- už loterijos dovanas ir jos pravedimą, taip pat dėkojame N. Žukauskienei. Mūsų visų nuoširdi padėka Pat Sidienei už nepailstamą darbą rengiant šiuos pietus.

The Annunciation parish Thanksgiving dinner was a big success. An affair such as this can only succeed if volunteers step forward to help. The parish is very grateful to the following: Joe and Irene Rudis, Irene’s sister Tilly, and her helper Lisa for buying the food and preparing the salad with dressing; K. Butkus, potato peeler extraordinare; G. Dirsytė and R. Hopanienė, setup Saturday and serving Sunday: P. Caponegro for all the additional setup required by the need to use the rear entrance; R. and A. Zukas, lottery; R. and Tracey Slizys, bar; T. Slizys, ticket sales; N. Zukauskas preparation of cake table, gen. assistance; J. Senken, centerpieces; O. Povilaitis, bread and gen. assistance; N. Mazeika, M. Stanislauskas, M. Slizys… kitchen clean up crew; M. Kumet, G. Janusas, serving and clean up crew; L. Kavaliauskas, V. Slizys, J.Stanislauskas, gen. assistance. Agreat big thnk you also belongs to Pat Sidas.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Sofiją Butkienę, Jerry Černiauską, Julia Cohen, Edward Diskavich, Liudą Gudelienę, Antaną Lukoševičių, Juozą Levoną, Gloria O’Brien ir seserį Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Simon Ulcicką, Elvyrą Vileniškienę ir Antaną Vytuvį. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following parishioners or relatives / friends of parishioners: Sofija Butkus, Jerry Černiauskas, Julia Cohen, Edward Diskavich, Liuda Gudelis, Joe Levonas, Antanas Lukoševičius, Gloria O’Brien and sister Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Simon Ulcickas, Elvyra Vileniskis and Antanas Vytuvis May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Šiandien, gruodžio 4 d., 12:00 val. dienos bus aukų rinkimas Dr. V. Kudirkos mokyklai ir cepelinų balius Šv. Petro ir Povilo parapijos salėje, Elizabeth, NJ. Numatyta ir trumpa programėlė. Visi mielai kviečiami atvykti.

2012 metų stovyklavimo datos jau yra Neringos svetainėje www.neringa.org. Besidomintys kviečiami įsidėmėti datas ir naujas stovyklas, kurios bus siūlomos 2012 vasarą. Dabar jau laikas pradėti galvoti apie vasaros stovyklas.

DĖMESIO! DĖMESIO! Svarbu užsiregistruoti! Šokių šventė jau nebe taip toli- svarbu pradėti repetuoti ir rimtai mokytis šokius. Repeticijas organizuoja ir bendrai Šokių šventės reikalais rūpinasi Cheryl Milukienė. Pas ją visais klausimais galima kreiptis milu...@sbcglobal.net. Po Naujų Metų suaugusiems repeticijos vyks Apreiškimo parapijos salėje 259 n 5th St. Brooklyn, NY. Dar neaišku repeticijų dienos. Registracijos mokestis šokėjui $50.00. Čekį su šokėjo vardu, pavarde, adresu, telefonu, e-paštu bei amžiumi kuo skubiausiai siųskite Cheryl Milukas, 21 Edgewood Rd., Darien, CT 06820. Čekius išrašykite Cheryl Milukas vardu.

Žymi religijos mokslų akademikė, bostonietė dr. Aldona Lingertaitienė apsilankys Maironio lituanistinėje mokykloje gruodžio 10 d. ir ta pačia proga sutiko sekančią dieną, gruodžio 11, pasidalinti mintimis Apreiškimo parapijoje apie Advento reikšmę krikščioniškam gyvenime. Visi mielai kviečiami ateiti ir pasiklausyti šios talentingos moters pokalbio, tuojau po 10:00 val. lietuviškų Mišių.

Lietuviško filmo “TADAS BLINDA. PRADŽIA” premjera Centriniame NJ – vienintelis seansas Rytinėje pakrantėje, įvyks gruodžio 11 d., sekmadienį 3:00 val. p.p., AMC Loews Brick Plaza 10 #2219, 3 Brick Plaza, Brick, NJ 08723, Auditorium #1. Durys atidaromos 2:30 p.p. Bilietus galite nusipirkti internetinėje parduotuvėje www.lietuvele.com. Prieš seansą bilietai nebus parduodami. Filme yra smurtinių scenų, mažamečiai vaikai nebus įleidžiami. Tel pasiteiravimui: 848.992.4222

Lietuvos Respublikos Konsulatas NY ir Jav Liet. Bendruomenės New Yorko Apygarda maloniai kviečia į susitikimą su poetu, eseistu, vertėju prof. Tomu Venclova 2011 m gruodžio 8 d., ketvirtadienį, 7:00 val vak. Susivienijimo Lietuvių Amerikoje patalpose – 307 30th St., New York, NY. Įėjimo auka $10.00. Apie dalyvavimą prašome pranešti e. paštu: n...@urm.lt arba tel: (212) 354-7840.

Comments are closed.