Events/Renginiai

June  2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. lapkričio 27d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2011 m. lapkričio 27d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

MELSKIMĖS UŽ MŪSŲ MIRUSIUOSIUS

PRAY FOR THE SOULS OF THE DECEASED

Annunciation Parish Bulletin

2011 m. lapkričio 27d. – November 27, 2011

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 N 5th St, Brooklyn, NY 11211
Mailing address: 275 N 8th St, Brooklyn, NY 11211
Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223
Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (718) 326-2236
Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (646) 246-8270
Bulletin Editor – Vida Jankauskienė ; Telephone: (718) 849-2260
Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas
http://www.nyapreiskimo.com

PIRMAS ADVENTO SEKMADIENIS / FIRST SUNDAY of ADVENT
O, kad perplėštum dangų ir žemėn nužengtum!

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, Nov 27, 2011- 1-as Advento Sekmadienis / 1st Sunday of Advent
10:00 am – Už Marcelę Avižienenę, užprašė Giedrė Kumpikaitė
11:30 am – Spanish mass

SUNDAY, Dec. 4, 2011- 2-as Advento Sekmadienis / 2nd Sunday of Advent
10:00 am – Už Kumetų šeimos narius, užprašė Marytė ir Bill Kumet
11:30 am – Gilma Ramirez, Octavio Rojas and Gloria Maria Rojas, req by Hijos y Hermanos

SATURDAY, Dec. 10, 2011 – Our Lady of Guadalupe
6:00 pm – Vitola, Lamberti families req. byMichael and Patricia Vitola

Atliepiamoji psalmė
O Dieve, pastatyk mus ant kojų!
Tenušvinta veidas tavasis, ir mes išgelbėti būsim!

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 637-jame puslapyje.

Šiandieną, lapkričio 27 d., rengiami Apreiškimo parapijos tradiciniai Padėkos Dienos pietūs. Visi maloniai kviečiami ateiti į parapijos salę po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių. Jeigu dar neturite bilietų, galima bus nusipirkti prie durų. Bilietų kaina – suaugusiems $10.00, vaikams iki 12 m. – $2.00. Parapija maloniai kviečia visus ateiti, skaniai pavalgyti ir pasidžiaugti draugų bei pažįstamų bendrystėje.

Today, November 27, 2011 is the traditional Turkey Dinner Day. Everyone is most cordially invited to the parish hall right after the 10:00 am Mass to enjoy a delicious meal. If you have not purchased a ticket as yet, they will also be available at the entrance to the parish hall. Ticket prices: adults $10.00, children under 12 – $2.00.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Sofiją Butkienę, Jerry Černiauską, Julia Cohen, Edward Diskavich, Liudą Gudelienę, Antaną Lukoševičių, Juozą Levoną, Gloria O’Brien ir seserį Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Simon Ulcicką, Elvyrą Vileniškienę ir Antaną Vytuvį. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following parishioners or relatives / friends of parishioners: Sofija Butkus, Jerry Černiauskas, Julia Cohen, Edward Diskavich, Liuda Gudelis, Joe Levonas, Antanas Lukoševičius, Gloria O’Brien and sister Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Simon Ulcickas, Elvyra Vileniskis and Antanas Vytuvis May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Gruodžio 3d, visi neringiečiai ir jų draugai maloniai kviečiami į JAV sostinę Washingtoną, į renginį Lietuvos ambasadoje, skirtą paremti Neringos stovyklą, pasidžiaugti stovyklautojo Dariaus Schuberto koncertu, ir stovykliškai praleisti vakarą. Bilieto kaina $50.00 asmeniui (vaikams, jaunesniems negu 12 metų- nemokamai). Apie dalyvavimą prašome pranešti iki lapkričio 28 d., rašant: aid...@neringa.org, arba skambinant Linui Orentui, tel: 703-447-0634. Ambasados adresas: 2622 16th St., NW, Washington, DC 20009.

Gruodžio 4 d., 12:00 val. dienos bus aukų rinkimas Dr. V. Kudirkos mokyklai ir cepelinų balius Šv. Petro ir Povilo parapijos salėje, Elizabeth, NJ. Numatyta ir trumpa programėlė. Visi mielai kviečiami atvykti.

2012 metų stovyklavimo datos jau yra Neringos svetainėje www.neringa.org. Besidomintys kviečiami įsidėmėti datas ir naujas stovyklas, kurios bus siūlomos 2012 vasarą. Dabar jau laikas pradėti galvoti apie vasaros stovyklas.

DĖMESIO! DĖMESIO! Svarbu užsiregistruoti! Šokių šventė jau nebe taip toli- svarbu pradėti repetuoti ir rimtai mokytis šokius. Repeticijas organizuoja ir bendrai Šokių šventės reikalais rūpinasi Cheryl Milukienė. Pas ją visais klausimais galima kreiptis milu...@sbcglobal.net. Po Naujų Metų suaugusiems repeticijos vyks Apreiškimo parapijos salėje 259 N 5th St, Brooklyn, NY. Dar neaišku repeticijų dienos. Registracijos mokestis šokėjui- $50.00. Čekį su šokėjo vardu, pavarde, adresu, telefonu, e-paštu bei amžiumi kuo skubiausiai siųskite Cheryl Milukas, 21 Edgewood Rd., Darien, CT 06820. Čekius išrašykite Cheryl Milukas vardu.

Kitą šeštadienį, gruodžio 3 d., kviečiamas susirinkimas pasiruošti Kūčių šventei. Rengiančių organizacijų atstovai prašomi dalyvauti St. Francis de Paola patalpose 12:00 val dienos- pasitarimams. Kūčių data- grudžio 18 d.

Sunday, Dec. 4, 2011 the Lithuanian Folk Art Institute and the Lithuanian Affairs Committee will sponsor a straw ornament avialable in Lithuanian and English.

Grudžio 4 d. Tautodailės Instituto New Yorko skyrius ir parapija sponsoriuoja šiaudinukų gaminimo programą po abiejų, ispaniškų ir lietuviškų, Mišių. Reikalingos medžiagos bus parūpintos. Paaiškinimai lietuvių bei anglų kalbomis.

Žymi religijos mokslų akademikė, bostonietė dr. Aldona Lingertaitienė apsilankys Maironio lituanistinėje mokykloje gruodžio 10 d. ir ta pačia proga sutiko sekančią dieną, gruodžio 11d, pasidalinti mintimis Apreiškimo parapijoje apie Advento reikšmę krikščioniškame gyvenime. Visi mielai kviečiami ateiti ir pasiklausyti šios talentingos moters paskaitos tuoj po 10:00 val. lietuviškų Mišių.

Lietuviško filmo “TADAS BLINDA. PRADŽIA” premjera Centriniame NJ – vienintelis seansas Rytinėje pakrantėje, įvyks gruodžio 11 d., sekmadienį 3:00 val. p.p., AMC Loews Brick Plaza 10 #2219, 3 Brick Plaza, Brick, NJ 08723, Auditorium #1. Durys atidaromos 2:30 p.p. Bilietus galite nusipirkti internetinėje parduotuvėje www.lietuvele.com. Prieš seansą bilietai nebus parduodami. Filme yra smurtinių scenų, mažamečiai vaikai nebus įleidžiami. Tel pasiteiravimui: 848.992.4222

Lietuvos Respublikos Generalinis Konsulatas New Yorke maloniai kviečia visus į Arūno Kulikausko ir Oksanos Judakovos parodą, 2011 m. gruodžio 2 d. penktadienį, nuo 6:00 val. iki 8:00 val. vakaro. Paroda vyks konsulato patalpose 420 Fifth Ave., 3rd fl. New York, NY. Apie dalyvavimą prašoma pranešti el. paštu: n...@urm.lt arba tel: 212.354.7840

Comments are closed.