Events/Renginiai

June  2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. lapkričio 20d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2011 m. lapkričio 20d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

MELSKIMĖS UŽ MŪSŲ MIRUSIUOSIUS

PRAY FOR THE SOULS OF THE DECEASED

Annunciation Parish Bulletin

2011 m. lapkričio 20d. – November 20, 2011

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 N 5th St, Brooklyn, NY 11211
Mailing address: 275 N 8th St, Brooklyn, NY 11211
Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223
Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (718) 326-2236
Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (646) 246-8270
Bulletin Editor – Vida Jankauskienė ; Telephone: (718) 849-2260
Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas
http://www.nyapreiskimo.com

KRISTAUS KARALIAUS SEKMADIENIS
FEAST OF CHRIST THE KING
Jūs, mano kaimene, man rūpi ganomųjų teisingumas

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

Nov. 20, 2011 – Kristaus Karaliaus Sekmadienis / Feast of Christ the King
10:00 am – Lietuvos Kariuomenės Šventės Proga, užprašė Malvina Klivečkienė
11:30 am – Spanish mass

SUNDAY, Nov 27, 2011- 1-as Advento Sekmadienis / 1st Sunday of Advent
10:00 am – Už Marcelę Avižienenę, užprašė Giedrė Kumpikaitė
11:30 am – Spanish mass

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 633-jame puslapyje.

Šiandieną, lapkričio 20 d., šv. Mišios 10:00 val aukojamos Lietuvos kariuomenės proga. Po šv. Mišių Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas New Yorke ir Jav LB New Yorko apygarda maloniai kviečia visus tautiečius į Apreiškimo salę paminėti Lietuvos Kariuomenės Dieną. Prelegentas – pulkininkas Antanas Jurgaitis, Lietuvos Respublikos gynybos atašė Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir Kanadai. Po programos- vaišės. Visi, visi mielai kviečiami. Norime priminti, kad šiandieną sale dalinamės su ispanų benruomene, tad labai punktualiai turėsime iš jos išeiti.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Sofiją Butkienę, Jerry Černiauską, Julia Cohen, Edward Diskavich, Liudą Gudelienę, Antaną Lukoševičių, Juozą Levoną, Gloria O’Brien ir seserį Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Simon Ulcicką, Elvyrą Vileniškienę ir Antaną Vytuvį. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following parishioners or relatives / friends of parishioners: Sofija Butkus, Jerry Černiauskas, Julia Cohen, Edward Diskavich, Liuda Gudelis, Joe Levonas, Antanas Lukoševičius, Gloria O’Brien and sister Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Simon Ulcickas, Elvyra Vileniskis and Antanas Vytuvis May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Grupės “Lemon Joy” koncertas rengiamas lapkričio 19 d., Nors grupės pavadinimas ir nelietuviškas, bet dainuos geras lietuviškas dainas. Galite jų pasiklausyti puslapyje myliu.muzika.lt. Dėl platesnės informacijos eikite į www.nylithuanian.org svetainę.

Gruodžio 3d, visi neringiečiai ir jų draugai maloniai kviečiami į JAV sostinę Washingtoną, į renginį Lietuvos ambasadoje, skirtą paremti Neringos stovyklą, pasidžiaugti stovyklautojo Dariaus Schuberto koncertu, ir stovykliškai praleisti vakarą. Bilieto kaina $50.00 asmeniui (vaikams, jaunesniems negu 12 metų- nemokamai). Apie dalyvavimą prašome pranešti iki lapkričio 28 d., rašant: aid...@neringa.org, arba skambinant Linui Orentui, tel: 703-447-0634. Ambasados adresas: 2622 16th St., NW, Washington, DC 20009.

Gruodžio 4 d., 12:00 val. dienos bus aukų rinkimas Dr. V. Kudirkos mokyklai ir cepelinų balius Šv. Petro ir Povilo parapijos salėje, Elizabeth, NJ. Numatyta ir trumpa programėlė. Visi mielai kviečiami atvykti.

Apreiškimo parapijos tradiciniai Padėkos Dienos pietūs rengiami 2011 m. lapkričio 27 d., tuojau po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių. Bilietai jau paruošti ir glima juos įsigyti pas Raimundą Šližį. Kainos: suaugusiems- $10.00, vaikams iki 12 metų- $2.00. Parapija maloniai kviečia visus ateiti ir drauge atšvęsti Padėkos Dieną.

A.A. Jonas Kunca buvo prisimintas vakar, lapkričio 19 d. 1:00 val. p.p. šv. Mišiomis Apreiškimo bažnyčioje, kurias celebravo kun. Vytautas Volertas. Po jų vyko atsisveikinimas Lloyd Funeral Home, Bayside, New York. Norintys pagerbti Jono atminimą kviečiami aukoti Neringos stovyklai Jono vardu. Čekius rašyti Neringos vardu ir siųsti: Neringa, Inc., 600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260. Padėkime atstatyti tiltą, per kurį atvažiuoja ir išvažiuoja stovyklautojai ir svečiai, lai jis būna Jono tiltas.

2012 metų stovyklavimo datos jau yra Neringos svetainėje www.neringa.org. Besidomintys kviečiami įsidėmėti datas ir naujas stovyklas, kurios bus siūlomos 2012 vasarą. Dabar jau laikas pradėti galvoti apie vasaros stovyklas.

Vėlinės rimtai ir pakiliai buvo paminėtos Apreiškimo bažnyčioje ir salėje, sekmadienį, lapkričio 6d. Nors su giliu liūdesiu bet per Mišias, kurias celebravo kun. Vytautas Volertas, įspūdingai sužibo žvakės, atminimui daugeliui mūsų mirusiųjų. Kavinės metu, svečiai turėjo progos pasisvečiuoti ir pasivaišinti skaniais užkandžiais ir gėrimais. Sekančios paaukojo dalį maisto: Sofija Butkus, Vida Penikienė, Irene Rudis ir Aušra Sabalis. Prie bendros ruošos prisidėjo sekantys: Gytis ir Stasys Kavaliauskai, Irene Merlino, Irene Rudis, Paulius Sabalis ir Matas Šližys. Visiem nešusiem žvakes, paaukojusiems maisto ir visaip kitaip prisidėjusiem prie Vėlinių paminėjimo, širdingai dėkojame ir meldžiame Amžinojo atilsio mirusiesiems!

DĖMESIO! DĖMESIO! Šokių šventė jau nebe taip toli- svarbu pradėti repetuoti ir rimtai mokytis šokius. Repeticijas organizuoja ir bendrai Šokių šventės reikalais rūpinasi Cheryl Milukienė. Pas ją visais klausimais galima kreiptis milu...@sbcglobal.net. Repeticijos vaikams ir jaunimui vyks St. Francis de Paola patalpose (ten kur vyksta lituanistinės mokyklos pamokos) 206 Skillman Ave., Brooklyn, NY. Repeticijos nuo 1:15 iki 2:15 ir jau prasidėjo spalio 29 d. Sekančios repeticijos 2011-11-19, gal 2011-12-17, o paskui- po Naujų Metų. Suaugusiems repeticijos vyks Apreiškimo parapijos salėje 259 N 5th St. Brooklyn, NY. Dar neaišku repeticijų dienos. Registracijos mokestis šokėjui $50.00. Čekį su šokėjo vardu, pavarde, adresu, telefonu, e-paštu bei amžiumi siųskite Cheryl Milukas, 21 Edgewood Rd., Darien, CT 06820. Čekius išrašykite Cheryl Milukas vardu. Skubėkite!

Šeštadienį, gruodžio 3 d., kviečiamas susirinkimas pasiruošti Kūčių šventei. Rengiančių organizacijų atstovai prašomi dalyvauti St. Francis de Paola patalpose 12:00 val dienos- pasitarimams. Kūčių data- grudžio 18 d.

Comments are closed.