Events/Renginiai

June  2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. lapkričio 13d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2011 m. lapkričio 13d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

MELSKIMĖS UŽ MŪSŲ MIRUSIUOSIUS

PRAY FOR THE SOULS OF THE DECEASED

Annunciation Parish Bulletin

2011 m. lapkričio 13d. – November 13, 2011

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 N 5th St, Brooklyn, NY 11211
Mailing address: 275 N 8th St, Brooklyn, NY 11211
Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223
Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (718) 326-2236
Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (646) 246-8270
Bulletin Editor – Vida Jankauskienė ; Telephone: (718) 849-2260
Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas
http://www.nyapreiskimo.com

TRISDEŠIMT TREČIAS EILINIS SEKMADIENIS
THIRTY THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME
Sumanios jos rankos nestovi be darbo

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, Nov 13, 2011– 33as Eilinis Sekmadienis / 33rd Sunday in Ordinary Time
10:00 am – Už Kostą Norvilą, užprašė NY ateitinikai
11:30 am – Spanish mass

SATURDAY, Nov. 19, 2011 – Baptism of Victoria Ubonis by fr. Gintaras Jonikas

Nov 20, 2011- 34as Eilinis Sekmadienis/34th Sunday in Ordinary Time
10:00 am – Lietuvos Kariuomenės Šventės Proga, užprašė Malvina Klivečkienė
11:30 am – Spanish mass

Atliepiamoji psalmė
Esat laimingi, kad bijotės Dievo

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 623-jame puslapyje.

Lapkričio 5-tos dienos Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro “Dagilėlis” koncertas praėjo su dideliu pasisekimu. Svečių susirinko gerokai virš 200 ir visi buvo be galo maloniai nustebinti puikiu dainavimu. O koks nuostabus momentas, kai choristai iš bažnyčios prieangio įžygiavo prie altoriaus. Tiek daug gražaus lietuviško jaunimėlio, ne viena moteris nubraukė ašarą nuo skruosto. Po koncerto visi buvo kviečiami į parapijos apatinę salę, kur laukė vaišėmis nukloti bufeto stalai, kava, šalti gėrimai. Jaunimas buvo pavaišintas Brooklyno pasididžiavimu- “pizza pies” (kurių buvo net 11!). Juos padovanojo NY Apreiškimo parapija. Ačiū jai. Visi skaniai valgė ir dėkojo už rengėjų gerą širdį. Vaišėmis rūpinosi Lietuvių Bendruomenės Brooklyn/Queens ir Manhattano apylinkės. Penktadienį, lapkričio 4d., svečiams buvo aprodytas Manhattanas. Toks puikus koncertas- dvasią gaivinantis įvykis New Yorko visuomenėje!

The much awaited koncert of the “Dagilėlis” children’s /youth choir was held Saturday, 11/06/2011, in Annunciation Church. It was truly something very special. The singing was amazing, the singers an inspiration for the audience. Over 200 people in attendence enjoyed every minute. After the concert the people and chorus members were invited to the parish hall where delicious food and cold drinks were available to all. It was a very memorable occasion for all who had the fortune to enjoy the concert.

LB Brooklyn/Queens ir Manhattan apylinkės, kurios paruošė vaišes po “Dagilėlio” choro koncerto labai nuoširdžiai dėkoja sekantiems prisidėjusiems prie sėkmingo ir skanaus pavakario pasisvečiavimo: (ypatingai Ramutei Hopanienei), Valdonei Gaubienei, Laimai Šileikytei-Hood, Vidai Jankauskienei, Vidai Penikienei, Irene Rudis, Josephinai Senken, Tracey Šližienei ir Laurynui Vismanui, kuris labai gražiai padėjo papuošti maisto padėklus. Džiaugiamės, kad atsilankius daugeliui svečių, visus galėjom patenkinti maisto kasneliu. Jei ką nors praleidom, labai atsiprašom ir dar kartą tariam visiems didelį, nuoširdų AČIŪ!

Pasimelskime už sekančius ligonius: Jerry Černiauską, Julia Cohen, Edward Diskavich, Liudą Gudelienę, Antaną Lukoševičių, Juozą Levoną, Gloria O’Brien ir seserį Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Simon Ulcicką, Elvyrą Vileniškienę ir Antaną Vytuvį. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following parishioners or relatives/friends of parishioners: Jerry Černiauskas, Julia Cohen, Edward Diskavich, Liuda Gudelis, Joe Levonas, Antanas Lukoševičius, Gloria O’Brien and sister Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Simon Ulcickas, Elvyra Vileniskis and Antanas Vytuvis. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Grupės “Lemon Joy” koncertas rengiamas lapkričio 19 d., Nors grupės pavadinimas ne lietuviškas bet dainuos geras lietuviškas dainas. Jų galite pasiklausyti puslapyje myliu.muzika.lt. Dėl platesnės informacijos eikite į www.nylithuanian.org. renginių puslapį.

Gruodžio 3, 2011, maloniai visi neringiečiai ir jų draugai, kviečiami į JAV sostinę Washingtoną, Lietuvos ambasadoje, renginiui, paremti Neringos stovyklą, pasidžiaugti stovyklautojo Dariaus Schuberto koncertu ir stovykliškai praleisti vakarą. Detalesnė informacija bus pateikta vėliau.

Gruodžio 4 d., 12:00 val. vidudienio bus aukų rinkimas Dr. V. Kudirkos mokyklai ir cepelinų balius Šv. Petro ir Povilo parapijos salėje, Elizabeth, NJ. Numatyta ir trumpa programėlė. Visi mielai kviečiami atvykti.

Aušros Vartų parapijos legalus procesas prieš bažnyčios uždarymą pasiekė “Court of Appeals” ir šį antradienį, lapkričio 15 d., bus svarstomas teisme Albany, New Yorke. Reikalinga, kad kuo daugiau žmonių dalyvautų teisme parodant pritarimą bažnyčios bylai. Negalintys važiuoti mašina, gali nuvažiuoti ir traukiniu arba autobusu. Teismo adresas; 20 Eagle St, Albany, NY. Daugiau informacijos internete: www.ausrosvartunyc.blogspot.com/.

Arvydo Vilčinsko paskutinis koncertas Amerikoje įvyks brolių Kezių užeigoje “The Avenue Bar and Grill” 71-22 Myrtle ave., Glendale, NY 11385, penktadienį, lapkričio 18 d., 7:30 val. vak. Bus galimybė įsigyti Arvydo naujausią albumą “Po 20 metų” ir gauti Arvydo parašą. Taip pat nuo 5:00 val. p.p., bus galima pavakarieniauti skaniais lietuviškais patiekalais: kugeliu, cepelinais, koldūnais ir atsigaivinti Švyturio alučiu. Norintys dalyvauti koncerte malonėkite rezervuoti vietas nes vietų skaičius ribotas. Dėl rezervacijų ir bilietų skambinkit Jurgitai tel: 505-340-58963 arba rašykite e-paštu: jurg...@gmail.com. Bilietų kaina $20.00. Jų bus galima ir nusipirkti prie durų.

Apreiškimo parapijos tradiciniai Padėkos Dienos pietūs rengiami 2011 m. lapkričio 27 d., tuojau po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių. Bilietai jau paruošti ir galima juos įsigyt pas Raimundą Šližį. Kainos – suaugusiems $10.00, vaikams iki 12 m. $2.00. Parapija maloniai kviečia visus ateiti ir drauge atšvęsti Padėkos Dieną.

Lietuvių Tautodailės Instituto New Yorko skyrius nuoširdžiai kviečia visus į SLA patalpas, 307 W 30th St., šį trečiadienį, lapkričio 16 d., 6:30 val. vak., padaryti tradicinius lietuviškus šiaudinukus. Planuojama jais papuošti NY Apreiškimo lietuvių parapijos kalėdines eglutes.

Lapkričio 9 d., prabėgo metai kai į amžinybę iškeliavo Regina Bork. Prisiminkime ją savo maldose.

Comments are closed.