Events/Renginiai

May  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. balandžio 24d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2011 m. balandžio 24d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ! ALELIUJA!

A BLESSED EASTER!

ALLELUIA!

Annunciation Parish Bulletin

2011 m. balandžio 24d. – April 24, 2011

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 N 5th St, Brooklyn, NY 11211
Mailing address: 275 N 8th St, Brooklyn, NY 11211
Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223
Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (718) 326-2236
Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (646) 246-8270
Bulletin Editor – Vida Jankauskienė ; Telephone: (718) 849-2260
Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas
http://www.nyapreiskimo.com

ŠV. VELYKOS / EASTER SUNDAY
Su juo mes valgėme ir gėrėme, jam prisikėlus iš numirusių

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, April 24, 2011 – Šv. Velykos / Easter Sunday
7:00 am – PRISIKĖLIMO ŠV. MIŠIOS. Už Isobelę ir Julių Kumpikus, užprašė duktė Giedrė Kumpikaitė
11:30 am – Spanish mass

SUNDAY, May 1, 2011 – Antras Velykų Sekmadienis / 2nd Sunday of Easter
10:00 am – Už Reginą ir Antaną Hopanus, užprašė sūnus Ričardas su šeima
11:30 am – Spanish mass

Atliepiamoji psalmė
Šią dieną laimingą Viešpats padarė,
Džiūgaukim, kelkim linksmybes!

Šios dienos skaitiniai yra Mišiolėlio 501-jame puslapyje

PRIMENAME – Šiandieną, balandžio 24 d., Apreiškimo bažnyčioje Velykų sekmadienį bus tik vienos – 7:00 val.ryt.- šv. Mišios. Jeigu negalite į šias šv. Mišias ateiti, Maspetho lietuvių Atsimainymo bažnyčioje bus lietuviškos šv. Mišios 11:30 val. ryto. Bažnyčios adresas 64-23 Perry Ave., Maspeth, NY.

Šiandieną po 7:00 val. lietuviškų šv. Mišių, aukotų kun. VytauyoVolerto, visi tautiečiai ir draugai, kviečiami užeiti į Apreiškimo parapijos apatinę salę, pabendrauti, sumušti margučių, palinkėti linksmų šv. Velykų draugams bei pažįstamiems ir skaniai pasivaišinti paruoštu maistu, šilta kava bei atgaiva. Parapija įdeda daug pastangų rengiant šiuos pusryčius ir tiki, kad atėję nesigailėsite. Tad iki malonaus pasimatymo tuojau po šv. Mišių

Pasimelskime už sekančius ligonius: Lisa Centore (Jean Petrusiewicz dūkrą), Edward Diskavich, Liudą Gudelienę, Ričardą Legecką (kadaise gyvenusį NY), Juozą Levoną, Gloria O’Brien ir seserį Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Vytautą Senken, Bernardą Scheibį, Simon Ulcicką (Frank Ulcicko sūnų. Jie gyvena New Hampshire), Elvyrą Vileniškienę, Antaną Vytuvį ir Marianne Ward. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following parishioners or relatives/friends of parishioners: Lisa Centore (Jean Petrusiewicz’s daughter), Edward Diskavich, Liuda Gudelis, Richard Legeckas, Joe Levonas, Gloria O’Brien and sister Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Bernard Scheibis, Vytautas Senken, Simon Ulcickas (son of Frank from New Hampshire), Elvyra Vileniskis, Antanas Vytuvis and Marianne Ward. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Visi, visi, maloniai kiečiami į New Yorko Maironio mokyklos MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ – kuris įvyks 2011 m. gegužės 1 d., 11:30 val. Mount Carmel parapijos žemutinėje salėje (kampas Havemeyer St. ir N8th St., Brooklyn, NY). Minėjimas prasidės tuojau po 10:00 val. šv. lietuviškų mišių. Mokyklos mokiniai parodys gražią šventinę programą, mokyklos Tėvų komitetas ruošia gardžius pietus, veiks baras, loterija, skambės nuotaikinga muzika. Biletus prašome įsigyti iš anksto mokykloje pas Moniką Sabalienę arba sekmadieniai po šv. Mišių pas Raimundą Šližį. Dėl platesnės informacijos kreipkitės į Faustiną Šinkūnienę: dire...@maironiomokykla.org

Norintys pamatyti nuotrukų iš Brooklyn/Queens metinio susirinkimo ir jos naujos valdybos įeikite į Apreiškimo sveteinę, http://www.nyapreiskimo.com kur jūsų laukia nuostabus foto reportažas sukurtas Arūno Tirkšliūno. Bravo jam!

Verbų sekmadienio foto reportažas taip pat talpinamas Apreiškimo svetainėje. Tą dieną Margučių dažymo popietė, pravesta Lietuvių Tautodailės Instituto praėjo itin sėkmingai.

Balandžio 29, penktadienį 6:30 val. p.p. visi maloniai kviečiami į susitikimą su Nijole Ozelyte, kris įvyks Susivienijimo Lietuvių Amerikoje patalpose 307 West 30 St, New York, NY(8th Ave., ir 30th St). Tel: 212: 563-2210. Įėjimo auka 10.00. Prašome pranešti apie savo dalyvavimą iki 4/28 sekančiais adresais: Laima Šileikytė-Hood, ljh...@verizon.net. arba Gintarė Bukauskienė, gint...@hotmail.com. Prašome pasiskaityti pokalbį su viešnia skelbtą dienraštyje “Draugas”- “Abejingumas ir rutina niekada negalėjo manęs pasivyti”.

ŠALFASS - rengia krepšinio turnyrą vaikams gegužės 28 ir 29 dienoms Toronte, Kanadoje. Turnyras vaikams yra labai smagus, o vakaronė šeštadienio vakare visus patenkina.Čia gera proga lietuviškam jaunimui iš įvairių miestų susidraugauti ir sudaryti ilgalaikius ryšius. Pramatytas savaitgalis yra “Memorial dienos savaitgalis”, tai sudaro galimybes šeimoms nuvykti į Torontą mašinomis ir nereikia vaikams praleisti pamokų. Šeimos norinčios dalyvauti turnyre, malonėkite pranešti Juozui Milukui ne vėliau kaip balandžio 23, idant būtų užtektinai laiko už- registruoti komandas. Net nesudarius komandos, yra galimybė prisidėti prie kitų miestų grupių ir lošti krepšinį. Juozo Miluko e- paštas: jmil...@sbcglobal.net.

Labai liūdna žinia – Netikėtai sugrįžęs siųstas laiškas, adresuotas Vincentui “Skippy” Skripkui, Floridoje, pranešė liūdną žinią, kad jis mirė ir prašome išimti jį iš gyvųjų sąrašo. Daugiau jokios informacijos nebuvo, nei kas siuntė, nei kas mirusiąjam įvyko. Velionis buvo ilgametis parapijos narys ir geras, atsakomingas choristas. Pasimelskime už jo sielą. Amžiną atilsį duok Vincui Viešpatie ir amžinoji šviesa tegul jam šviečia!

A Very Happy Easter to all our parishioners and friends. May the Risen Lord Bless you, your families and friends!

Linksmų Šv. Velykų visiems Apreiškimo parapijiečiams ir draugams. Lai Prisikėlęs Kristus gausiai laimina jus, jūsų šeimas ir draugus!

Comments are closed.