Events/Renginiai

June  2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. spalio 30d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2011 m. spalio 30d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

KARALIENE ŠVENTOJO ROŽANČIAUS,

MELSKIS UŽ MUS

QUEEN OF THE HOLY ROSARY,

PRAY FOR US

Annunciation Parish Bulletin

2011 m. spalio 30d. – October 30, 2011

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 N 5th St, Brooklyn, NY 11211
Mailing address: 275 N 8th St, Brooklyn, NY 11211
Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223
Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (718) 326-2236
Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (646) 246-8270
Bulletin Editor – Vida Jankauskienė ; Telephone: (718) 849-2260
Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas
http://www.nyapreiskimo.com

TRISDEŠIMT PIRMAS EILINIS SEKMADIENIS
THIRTY FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME
Jūs patys iškrypote iš kelio ir daugelį suvedžiojote savo nurodymu

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, Oct. 30, 2011– 31as Eilinis Sekmadienis / 31st Sunday in Ordinary Time
10:00 am – Už Vytautą Žuką, užprašė žmona Aldona ir duktė Ramutė
11:30 am – Spanish mass

WEDNESDAY, Nov. 2, 2011 – Vėlinės / All Souls Day
7:30 pm – Spanish Mass

SUNDAY, Nov 6, 2011– 32as Eilinis Sekmadienis / 32nd Sunday in Ordinary Time
10:00 am – Šv. Mišios už mirusius, pagal vokelių intencijas
11:30 am – Spanish mass

Atliepiamoji psalmė
Viešptie, tu – mano sielos ramybė.

Šios dienos skaitiniai yra Mišiolėlio 623-jame puslapyje

Antradienį, lapkričio 1 d. yra Visų Šventųjų šventė. Tą dieną visi katalikai privalo išklausyti šv. Mišias. Kadangi Apreiškimo bažnyčioje šv. Mišių nebus, malonėkite atlikti pareigą kitose apylinkės bažnyčiose.

Tuesday, November 1st is the Feast of all All Saints and a Holy Day of obligation. All Catholics are required to attend Mass on that day. Since weekday masses are not offered at Annunciation, please check out other local churches for their schedules of Masses.

Ateinantį šeštdienį – lapkričio 5 d., rengiamas didžiulis koncertas kurį atliks Šiaulių jaunimo choras, (12-18 metų) “Dagilėliai”. Atvyksta 30 jaunuolių su palydovais. New Yorke bus nuo lapkričio 3 d., vakaro iki lapkričio 6 d., ryto, kada juos pasiims New Jersey lietuviai koncertui Elizabethe. New Yorke choras koncertuos Apreiškimo bažnyčioje 3:00 val. p.p. , o po to bus vaišės parapijos salėje, kur visi galės pasivaišinti, ir pabendrauti su šauniais jaunuoliais iš Lietuvos. Visus kviečiame atvykti į šaunų koncertą, iš anksto užsisakant bilietus, nors jie bus pardavinėjami ir prie įėjimo. Įėjimo auka $20.00 suaugusiems, o jaunimui iki 16 m. tik $5.00. Vaišėms įėjimo auka $5.00. Pelnas skiriamas New Yorko Maironio lituanistinei mokyklai. Bilietus malonėkite įsigyti iš anksto. Labai intensyviai darbuojasi sudėtinis mokyklos, LB bendruomenės ir parapijos rengimo komitetas, kuris jau suspėjo aprūpinti choristus nakvynėmis. Nuostabus pasiekimas! Penktadienį, lapk. 4 d., chorui bus aprodomas New Yorkas – didelis nuopelnas pasižadėjusiems juos pavedžioti. Daug daug paruošos darbų, o mes galime visi prisidėti, ateidami į koncertą, ir po to į vaišes.

The date of the big concert that was in the works for quite a while is finally here. Next Saturday November 5th 2011, “Dagilėliai”, a boys choir (ages 12-18) will perform in the Annunciation Church at 3:00 pm. Donation is $20.00 for adults and $5.00 for young people under 16. Everyone, but everyone will be amazed and thrilled by the performance of this award winning choir. After the concert everyone is invited to the church hall for refeshments and interaction with choir members. A donation of $5.00 will help to defray the cost of the food. The profits from this concert will go towards the support of the Maironis Lithuanian Saturday School. Tickets will go on sale shortly and will also be available at the church door.

Kitą sekmadienį, lapkričio 6 d., Apreiškimo bažnyčioje švęsime Vėlines. Praėjusių metų mirusieji bus prisimenami atnešant uždegtas žvakes su mirusiųjų pavardėmis, ir padedant jas ant komunijos grotelių. Tą dieną šv. Mišios bus aukojamos už jų ir vokeliuose pažymėtų mirusiųjų sielas. Nėra brangesnės dovanos mirusiems, kaip šv. Mišių auka. Tegul jie visi ilsisi Viešpaties ramybėje!

Liūdnoms žinioms nėra galo. Gautas pranešimas, kad mirė Ričardas Legeckis, kuris jau ilgą laiką sirgo, ir pagaliau Gailestingasis Dievas jį pasišaukė namo. Amžiną atilsį duok jam Viešpatie ir amžinoji šviesa tegul jam šviečia. Tegu jis ilsisi ramybėje! Amen.

Ir štai dar viena labai liūdna žinia. Jonas Kunca, paskutiniu laiku gyvenęs Argentinoje, daugelį metų sugrįždavo vasarą į Neringos stovyklavietę, pakirstas sunkios ligos mirė spalio 26-tos naktį. Buvo neringiečių mylimas virėjas ir draugas. Taip pat, gyvendamas ilgus metus new Yorko apylinkėje, buvo įsijungęs į lietuvišką veiklą ir kelis metus pirmininkavo LB Brooklyn/Queens apylinkei. Gili užuojauta dukrai Ievutei, kitiems giminėms, draugams, pažįstamiems, ir visai gausiai Neringos ir Lietuvių Bendrumenės šeimai. Amžiną atilsį duok Jonui Viešpatie ir amžinoji šviesa tegul jam šviečia. Tegul jis ilsisi ramybėje! Amen.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Jerry Černiauską, Julia Cohen, Edward Diskavich, Liudą Gudelienę, Antaną Lukoševičių, Juozą Levoną, Gloria O’Brien ir seserį Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Simon Ulcicką, Elvyrą Vileniškienę ir Antaną Vytuvį. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following parishioners or relatives/friends of parishioners: Jerry Černiauskas, Julia Cohen, Edward Diskavich, Liuda Gudelis, Joe Levonas, Antanas Lukoševičius, Gloria O’Brien and sister Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Simon Ulcickas, Elvyra Vileniskis and Antanas Vytuvis May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Štai vėl paskutinis mėnesio sekmadienis, ir brolių Kezių “The Avenue” restorane bus galima skaniai pavalgyti lietuviškų patiekalų nuo 12 iki 4 val. pp. Nuo 4 val. bus proga visiems pasiklausyti Audronės dainų, kurias ji puikiai išpildo akompanuojant sau gitara. Čia jos pirmas oficialus pasirodyma New Yorko lietuviams. Tad visi kviečiami sekmadienį pas brolius Kezius.

Comments are closed.