Events/Renginiai

June  2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. spalio 23d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2011 m. spalio 23d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

KARALIENE ŠVENTOJO ROŽANČIAUS,

MELSKIS UŽ MUS

QUEEN OF THE HOLY ROSARY,

PRAY FOR US

Annunciation Parish Bulletin

2011 m. spalio 23d. – October 23, 2011

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 N 5th St, Brooklyn, NY 11211
Mailing address: 275 N 8th St, Brooklyn, NY 11211
Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223
Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (718) 326-2236
Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (646) 246-8270
Bulletin Editor – Vida Jankauskienė ; Telephone: (718) 849-2260
Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas
http://www.nyapreiskimo.com

TRISDEŠIMTAS EILINIS SEKMADIENIS
THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Jei skriaustumėt našlę ar našlaitį, užkiltų ant jūsų mano rūstybė

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, Oct. 23, 2011– 30 tas Eilinis Sekmadienis / 30th Sunday in Ordinary Time
10:00 am – Už Aleksandrą, Oną ir Algį Liepinaičius, užprašė duktė Aldona
11:30 am – Spanish mass

SUNDAY, Oct. 30, 2011– 31as Eilinis Sekmadienis / 31st Sunday in Ordinary Time
10:00 am – Už Vytautą Žuką, užprašė žmona Aldona ir duktė Ramutė
11:30 am – Spanish mass

Atliepiamoji psalmė
Mylėsiu tave, Viešptie, mano stiprybe.

Šios dienos skaitiniai yra Mišiolėlio 621-jame puslapyje

Pasimelskime už sekančius ligonius: Jerry Černiauską, Julia Cohen, Edward Diskavich, Liudą Gudelienę, Joną Kuncą, Antaną Lukoševičių, Juozą Levoną, Gloria O’Brien ir seserį Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Simon Ulcicką, Elvyrą Vileniškienę ir Antaną Vytuvį. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following parishioners or relatives/friends of parishioners: Jerry Černiauskas, Julia Cohen, Edward Diskavich, Liuda Gudelis, Jonas Kunca (living in Argentina), Richard Legeckas, Joe Levonas, Antanas Lukoševičius, Gloria O’Brien and sister Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Simon Ulcickas, Elvyra Vileniskis and Antanas Vytuvis May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Rengiamas didžiulis koncertas lapkričio 5 d., kurį atliks Šiaulių jaunimo choras, (nuo 12-18m) “Dagilėliai”. Atvyksta 30 jaunuolių su palydovais. New Yorke bus nuo lapkričio 3 d., vakaro iki lapkričio 6 d., ryto, kada juos pasiims New Jersey lietuviai koncertui Elizabethe. New Yorke vienetas koncertuos Apreiškimo bažnyčioje 3:00 val. p.p , o po to bus vaišės parapijos salėje, kur visi turės progos pasivaišinti, ir pabendrauti su šauniais jaunuoliais iš Lietuvos. Visus kviečiame jau dabar pasižymėti datą ir planuoti ne tik atvykti į koncertą, bet ir iš anksto užsisakyti bilietus. Įėjimo auka $20.00 suaugusiems ir $5.00 jaunimui iki 16 metų. Vaišėms įėjimo auka $5.00. Pelnas skiriamas New Yorko Maironio lituanistinei mokyklai. Bilietus malonėkite įsigyti iš anksto. Labai smarkiai darbuojasi sudėtinis mokyklos, LB bendruomenės ir parapijos rengimo komitetas ir jau suspėjo aprūpinti choristus nakvynėmis. Nuostabus atsiekimas! Penktadienį, lapk. 4 d., chorui bus aprodomas New Yorkas – didelis nuopelnas pasiždėjusiems juos pavedžioti. Daug, daug paruošos darbų, o mes galime visi prisidėti ateidami į koncertą ir po to vaišes.

A big concert is planed for November 5th 2011. “Dagilėliai”, a boys choir (ages 12-18) is coming to Annunciation parish and will perform in the Church on Saturday at 3:00 pm. Admission is $20.00 for adults and $5.00 for young people under 16. After the concert everyone is welcome to the church hall for refeshments and interaction with choir members. A donation of $5.00 will help to defray the cost of the food. The profits from this concert will go towards the support of the Maironis Lithuanian Saturday School. Tickets will go on sale shortly and will also be available at the church door. Please come and help us make this a very successful event.

Visi, visi dideli ir maži kviečiami linksmai atšvęsti Haloween su lietuvių estrados caraičiu Radži. Koncertas-vakaronė įvyks spalio 29 d., šeštadienį, 8:00 val. vak., lenkų kultūros fondo salėje – 177 Broadway, Clark, NJ 07060. Bus tikrai linksma, veiks baras, bus lietuvišų gėrimų ir užkandžių. Norintys įsigyti bilietus iš anksto ar norėtų daugiau informacijos prašomi skambinti telefonu 732-713-5108 arb rašykite zilv...@yahoo.com. Pastaba: Šis koncertas dėl per mažo žmonių susidomejimo yra atšauktas.

Gera žinia iš Neringos. Surinko tai kas buvo numatyta eilinėms stovyklos išlaidoms per neakivaizdines eitynes. Virš to surinko dar 7,000.00 tilto atstatymui, kuris kainuos net 50,000.00. Todėl kviečia visus kurie dar nespėjo paaukoti tai kuo skubiau padaryti ir siųsti čekius išrašytus NERINGA, Inc. vardu į Neringa – 600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260.

Gauta žinutė iš Lauryno Vismano, kad Lietuvių Tautodailės Instituto New Yorko skyrius renkasi šiandieną, spalio 23 d., tuojau po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių, Apreiškimo parapijos apatinėje salėje, aptarti veiklos planus. Visi kurie tik domisi lietuvių tautodaile yra maloniai kviečiami dalyvauti.

Jurga Sakalauskaitė yra viena iš pirmosios lietuviškos interaktyvios elektroninės knygos vaikams “Pelytė Smailytė ir gelbėtojai” kūrėja. Tai pirmoji tokia elektroninė pasaka vaikams, kurios siužetas priklauso nuo oro už lango ir dienos meto. Ši knyga yra sukurta lietuvių ir anglų kalbomis ir skirta iPad ir iPhone įrenginių vartotojams.
Elektroninę lietuvišką versiją galima įsigyti: http://itunes.apple.com/lt/app/id424604101?mt=8 ,o anglišką versiją:

http://itunes.apple.com/us/app/mousey-howsee-rescuers/id469414879

Comments are closed.