Events/Renginiai

June  2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. spalio 16d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2011 m. spalio 16d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

KARALIENE ŠVENTOJO ROŽANČIAUS,

MELSKIS UŽ MUS

QUEEN OF THE HOLY ROSARY,

PRAY FOR US

Annunciation Parish Bulletin

2011 m. spalio 16d. – October 16, 2011

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 N 5th St, Brooklyn, NY 11211
Mailing address: 275 N 8th St, Brooklyn, NY 11211
Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223
Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (718) 326-2236
Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (646) 246-8270
Bulletin Editor – Vida Jankauskienė ; Telephone: (718) 849-2260
Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas
http://www.nyapreiskimo.com

DVIDEŠIMT DEVINTAS EILINIS SEKMADIENIS
TWENTY NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Minime jūsų tikėjimą, meilę ir viltį

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, Oct. 16, 2011– 29tas Eilinis Sekmadienis / 29th Sunday in Ordinary Time
10:00 am – Už Kostą Norvilą, užprašė Vida ir Aldis Penikai
11:30 am – Spanish mass

SUNDAY, Oct. 23, 2011– 30 tas Eilinis Sekmadienis / 30th Sunday in Ordinary Time
10:00 am – Už Aleksandrą, Oną ir Algį Liepinaičius, užprašė duktė Aldona
11:30 am – Spanish mass

Atliepiamoji psalmė
Girkite Viešpaties garbę, galybę.

Šios dienos skaitiniai yra Mišiolėlio 618-jame puslapyje

Pasimelskime už sekančius ligonius: Jerry Černiauską, Julia Cohen, Edward Diskavich, Liudą Gudelienę, Joną Kuncą, Antaną Lukoševičių, Juozą Levoną, Gloria O’Brien ir seserį Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Simon Ulcicką, Elvyrą Vileniškienę ir Antaną Vytuvį. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following parishioners or relatives / friends of parishioners: Jerry Černiauskas, Julia Cohen, Edward Diskavich, Liuda Gudelis, Jonas Kunca (living in Argentina), Richard Legeckas, Joe Levonas, Antanas Lukoševičius, Gloria O’Brien and sister Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Simon Ulcickas, Elvyra Vileniskis and Antanas Vytuvis May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Apreiškimo parapija labai dėkoja parapijiečiams Renatai ir Audriui Girniams, už padovanojimą didelio, 42 colio, “flat sreen” televizoriaus. Girnių šeima anksčiau gyveno Ramsey, NJ ir neseniai persikraustė į Čikagą. Girnių dovana pirmą kartą buvo panaudota rodant anksčiau minėtas Europos krepšinio čempionato rungtynes per LAK ir parapijos piknikus. Už tokią prasmingą dovaną, liekame labai dėkingi Girnių šeimai ir linkime geros kloties naujame mieste. Juos visuomet prisiminsime kai bus praga rodyti filmus ar vaizdo rinkinius parapijos renginiuose. Ačiū! Ačiū!

Rengiamas didžiulis koncertas lapkričio 5 d., kurį atliks Šiaulių jaunimo choras, (nuo 12-18m) Dagilėliai. Atvyksta 30 jaunuolių ir palydovai. New Yorke bus nuo lapkričio 3 d., vakaro iki lapkričio 5 d., kada po koncerto 3:00 val. Apreiškimo bažnyčioje bei vaišių parapijos salėje, kur visi turės progos pasivaišinti, vyks į Elizabeth, New Jersey. Visus kviečiame jau dabar pasižymėti datą ir planuoti ne tik atvykti į koncertą, bei turint bent kiek laisvos vietos pažadėti apnakvyndint jaunuolius. Bus smagus jausmas parodant gerą širdį.

A big concert is planed for November 5th. 2011. “Dagilėlis”, a boys choir (12-18) is coming to Annunciation parish and will perform in the Church on Saturday at 3:00 pm. Admission is 20.00. After the concert everyone is welcome to the church hall for refeshments and interaction with choir members. At this moment there is a need to find lodgings for 30 choir members and several guests. If anyone can accomodate these young people please speak to Ray Šližys.

Visi, visi dideli ir maži kviečiami linksmai atšvęsti Haloween su lietuvių estrados caraičiu Radži. Koncertas-vakaronė įvyks spalio 29 d., šeštadienį, 8:00 val. vak., lenkų kultūros fondo salėje -177 Broadway, Clark, NJ 07060. Bus tikrai linksma, veiks baras, bus lietuvišų gėrimų ir užkandžių. Norintys įsigyti bilietus iš anksto ar norėtų daugiau informacijos prašomi skambinti telefonu 732-713-5108 arb rašykite žilvi...@yahoo.com. Pastaba: Šis koncertas dėl per mažo žmonių susidomejimo yra atšauktas.

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas New Yorke mapniai kviečia visus į Dainiaus Mačikėno fotografijų parodą “Iš meilės šokiui”. Paroda vyks 2011m. spalio 17 d., pirmadienį nuo 6:00 val. vakaro iki 10:00, LR generaliniame konsulate New Yorke, 420 Fifth Ave., 3rd Floor, NY, NY. Apie dalyvavimą prašoma pranešti el. paštu: n...@urm.lt arba telefonu: 212 354 7840.

Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis, susitikime su lietuvišką triologiją Arlington “Artisphere” teatre pastačiusiu lietuvių režisieriumi Pauliu Rajecku kalbėjo apie būtinybę supažindinti Amerikos žmones su sudėtinga Lietuvos XX amžiaus istorija. Ambasadorius su nusipelniusiu dramaturgu ir aktoriumi P. Rajecku susitiko ambasadoje Washingtone, DC prieš prasidedant paskutiniam jo pastatytos triologijos spektaklio “Mano brangioji lietuvaitė” pristatymu. Norima pažymėti, kad Rajeckų šeima ilgą laiką gyveno Maspethe, kur užaugino du sūnūs. Sėkmės mielam Pauliui Rajeckui.

Gera žinia iš Neringos. Surinko tai kas buvo numatyta eilinėms stovyklos išlaidoms per neakivaizdines eitynes. Virš to surinko dar 7,000.00 tilto atstatymui, kuris kainuos net 50,000.00. Todėl kviečia visus kurie dar nespėjo paaukoti tai kuo skubiau padaryti ir siųsti čekius išrašytus NERINGA, Inc. vardu į Neringa – 600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260.

Spalio 14 d., įvyko “Shining Star” vakaronė, jau tapusi Brooklyno vyskupijos imigracijos skyriaus tradicija, kurios metu kiekvienos tautybės sielovada pristato pagerbimui savo nusipelnusį tautietį/ę. Taip šiemet buvo pagerbta Helen Matulionis, kuri daugelį metų prisidėjo ne tik prie lietuviškos Atsimainymo parapijos veiklos bet ir aplamai prie New Yorko visuomeniškos, lietuviškos veiklos. Lietuviai, dalyvave su kun. Vytautu Volertu priešakyje, sveikino Helen už jos svarų įnašą parapijoje ir bendruomenėje, linkėdami gražių dienų, saulėlydžio gyvenime.

Comments are closed.