Events/Renginiai

May  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. rugsėjo 11d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2011 m. rugsėjo 11d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

ŠILUVOS MARIJA, MELSKIS UŽ MUS

OUR LADY of ŠILUVA, PRAY FOR US

Annunciation Parish Bulletin

2011 m. rugsėjo 11d. – September 11, 2011

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 N 5th St, Brooklyn, NY 11211
Mailing address: 275 N 8th St, Brooklyn, NY 11211
Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223
Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (718) 326-2236
Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (646) 246-8270
Bulletin Editor – Vida Jankauskienė ; Telephone: (718) 849-2260
Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas
http://www.nyapreiskimo.com

DVIDEŠIMT KETVIRTAS EILINIS SEKMADIENIS
TWENTY FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Atleisk savo artimui, ką jis tau kaltas, tada tu ir sau atleidimą išmelsi

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, Sept. 11 2011 – 24-tas Eilinis Sekmadienis / 24th Sunday in Ordinary Time
10:00 am – Už Marien Oliveira, Gertrude Campo, užprašė Josephina Senken ir dukros
11:30 am – Gilma Ramirez-Octavio Rojas & Gilma Maria R. req. by Hijos y Hermanas

SUNDAY, Sept. 18, 2011 – 25-tas Eilinis Sekmadienis / 25th Sunday in Ordinary Time
10:00 am – Už Marien Oliveira, Gertrude Campo, Vito Senken ir Albina Gervetouski, užprašė Josephina Senken ir dukros
11:30 am – Spanish mass

Atliepiamoji psalmė
Viešpats – švelnus, maloningas, neskuba rūstaut, yra pilnas gerumo

Šios dienos skaitiniai yra Mišiolėlio 604-jame puslapyje

Rugsėjo 11-tos dešimties metų žiaurių įvykių prisiminimas ir pagerbimas įvyks šiandieną, rugsėjo 11 d po 10:00 val. lietuviškų Mišių. Visi kviečiami procesijoje išeiti ir sustoti prie lietuviško kryžiaus kur bus sukalbėtos maldo ir giedamos giesmės. Tą dieną visi maldoje prašykime Dievo dangaus džiaugsmo žuvusiems ir stiprybės bei ištvermės likusiems gelbėtojams bei visų jų šeimoms ir artimiesiems. Dieve būk mums visiems gailestingas ir apsaugok nuo tokių žiaurumų ateityje.

PARAPIJOS PIKNIKAS jau čia pat!!! Sekmadienį, rugsėjo 18, 2011, tradicinis Apreiškimo parapijos piknikas, parapijos salėje ir automobilių pastatymo aikštelėje. Jau išsiuntinėti pakvietimai į pikniką su loterijos kygute. Penkių biletų knygutė $25.00. Malonėkite paskubėti grąžinant atkarpėles su pinigine auka. Jeigu norėsite pirkti daugiau bilietėlių, tai bus galima padaryti pikiniko metu arba šiandieną kavinės metu. Šalia didžiosios loterijos bus ir “mini” loterija kuriai reikalingi fantai. Labai prašome juos jau įduoti Vida Jankauskienei arba Juozui Rudžiui, idant žinotumėm kiek fantų galime tikėtis. Kaip jau įprasta bus skanus maistas (kugelis, balandėliai, kotletai, burokėliai ir t.t.), desertų stalas, kava ir gaivinatys šalti gėrimai. Gros lietuvišką muziką ir dainuos Stasys Telšinskas. Raginkite draugus ir pažįstamus ateiti į APREIŠKIMO PARAPIJOS PIKNIKĄ.

NEXT SUNDAY, September 18, IS THE ANNUNCIATION ANNUAL PICNIC. The venue for the picnic is the lower parish hall and the parking lot in the back of the building. Invitation letters with a raffle book of 5 tickets were sent out last month. Please make a prompt return of ticket stubs with the suggested donation of $25.00. Additional tickets will be available this Sunday during “Kavinė“ and next Sunday during the picnic. A “mini” lottery is also planned and prizes are needed, so please be generous and give the prizes as soon as possible to Vida Jankauskas or Joseph Rudis. During the picnic delicious food (kugelis, stuffed cabbage, “kotletai” with roasted potatoes and beets, etc. ) will be available as well as cakes, coffee and cold drinks. Stasys Telšinskas will not only play Lithuanian music but will sing as well. Please, please come to the picnic and you will not be disappointed!

KITĄ ŠEŠTADIENĮ, rugsėjo 17 d, NEW YORKO lietuvių šventė / piknikas, Apreiškimo parapijos kiemelyje – N 5th St. Brooklyne. Pikniką / šventę organizuoja NY Atletų klubas ir pelnas bus pasidalinamas tarp klubo bei NERINGOS stovyklos. Įėjimas per vartus kurie bus atidaryti nuo 12:00 val. vidudienio. Iki 4:00 val. p.p bus ir užsiėmimai pritaikyti mokyklinio amžiaus vaikams. Po to iki sutemos, visi baliavos. Piknike bus maisto, atgaivos, proga pasiklausyti lietuviškos muzikos, pasimatyti ne tik su senais draugais bet ir susidraugauti su naujais žmonėmis ir taip savo dalyvavimu paremti sportuojantį NY Lietuvių Atletų klubo jaunimą bei Neringos stovyklą Vermonte. Visi, visi, kitą šeštadienį skuba į APREIŠKIMO PARAPIJOS mašinų aikštelę smagiam renginiui.

NEXT SATURDAY, september 17, all roads lead to LithNYC’s fair that celebrates Lithuanian heritage through music, food, and drink and a variety of activities. Everyone is most welcome to come to the Annunciation parish parking lot on N5th St. in Williamsburg on Saturday, September 17, 2011. The parking lot gates will open at 12:00 noon and children’s games will prevail until 4:00pm. This will be the place to meet with old and make new friends, enjoy delicious refreshments, food and music all day and evening . Proceeds for the event will go to Camp Neringa in Vermont and NY Lithuanian Athletic Club.

MOKSLO METŲ PRADŽIA NY MAIRONIO LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE – NY Maironio lituanistinė mokykla kviečia visus vaikučius, tėvelius ir mokytojus atvykti į naujų mokslo metų pradžios šventę, šių metų rugsėjo 17 d., 10:00 val. ryto mokyklos patalpose: 206 Skillman ave., Brooklyn, NY.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Jerry Černiauską, Julia Cohen, Edward Diskavich, Liudą Gudelienę, Joną Kuncą (dabar gyvenantį Argentinoje ir sunkiai sergantį), Ričardą Legecką (kadaise gyvenusį NY), Juozą Levoną, Gloria O’Brien ir seserį Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Vytautą Senken, Simon Ulcicką, Elvyrą Vileniškienę ir Antaną Vytuvį. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following parishioners or relatives / friends of parishioners: Jerry Černiauskas, Julia Cohen, Edward Diskavich, Liuda Gudelis, Jonas Kunca (now living in Argentina – very sick), Richard Legeckas, Joe Levonas, Gloria O’Brien and sister Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Vytautas Senken, Simon Ulcickas, Elvyra Vileniskis and Antanas Vytuvis May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Nerigos stovyklavietė nori sudaryti elektrinių pjūklų talkos būrelį ir kviečia galinčius stoti į šį būrelį. Išgriuvę medžiai užstoja takus ir keliukus ir reikalinga sutvarkymo. Norintys kreipkitės e-paštu pas Dainorą Kupčinskaitę: dain...@neringa.org ir gausite platesnę informaciją. Be to daug žalos audra “Irene” padarė Neringai. Keliai ir tilteliai išplauti, medžiai išvartyti ir t.t.. Visi padėkime Neringai po tokios žiaurios audros atsigauti. Savo čekius rašykite NERINGA vardu ir siųskite: 600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260. Ateikite į pikniką rugsėjo 17 d. ir taip prisidėkite prie paramos ne tik Neringai bet ir NY LAK sportuojančiam jaunimui.

After 10 years we are still in shock as to the horrific and unwarranted terrorist attack in the United States on September 11, 2001.
In loving memory we send up prayers to the merciful Father for their souls and pray that there may never, never be a repeat of such horror.
All those who lost their lives and those who were seriously injured will always be remembered and will be enshrined in the golden pages of American history.
God Bless America!

Comments are closed.