Events/Renginiai

September  2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. rugsėjo 25d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2011 m. rugsėjo 25d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

ŠILUVOS MARIJA, MELSKIS UŽ MUS

OUR LADY of ŠILUVA, PRAY FOR US

Annunciation Parish Bulletin

2011 m. rugsėjo 25d. – September 25, 2011

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 N 5th St, Brooklyn, NY 11211
Mailing address: 275 N 8th St, Brooklyn, NY 11211
Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223
Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (718) 326-2236
Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (646) 246-8270
Bulletin Editor – Vida Jankauskienė ; Telephone: (718) 849-2260
Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas
http://www.nyapreiskimo.com

DVIDEŠIMT ŠEŠTAS EILINIS SEKMADIENIS
TWENTY SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Jei nusikaltėlis gręšis nuo savo neteisybės, tai išsaugos savo gyvybę

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, Sept. 25, 2011 – 26-tas Eilinis Sekmadienis / 26th Sunday in Ordinary Time
10:00 am – Už Marien Oliveira, Gertrude Campo, Vito Senken ir Albina Gervetouski, užprašė Josephina Senken ir dukros
11:30 am – Gilma Ramirez-Octavio Rojas & Gilma Maria R. req. by Hijos y Hermanas

SUNDAY, Oct. 2, 2011– 27-tas Eilinis Sekmadienis / 27 th Sunday in Ordinary Time
10:00 am – Už Augustą Račkauską, užprašė Sonata – Kęstutis
11:30 am – Spanish mass

Atliepiamoji psalmė
Viešpatie, atsimink, kad esi maloningas.

Šios dienos skaitiniai yra Mišiolėlio 609-jame puslapyje

Šiandieną, rugsėjo 25 d., Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas New Yorke ir JAV LB New Yorko apygarda, maloniai kviečia visus tautiečius į susitikimą su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministru Audroniumi Ažubaliu. 10:00 val. Ministras dalyvaus šv. Mišiose Apreiškimo bažnyčioje. Susitikimas su Lietuvių Bendruomene vyks po Mišių Apreiškimo parapijos salėje (70 Havemeyer St., Brooklyn, NY 11211). Čia bus proga išgirsti ministrą ir tikime, kad bus galima pateikti ir klausimus. Vėliau vaišės. Visi mielai kviečiami dalyvauti.

Apreiškimo parapijos piknikas praėjo su dideliu pasisekimu. Oras buvo gražus bet vėsokas tai beveik visi svečiai susibūrė salėje, skaniai pavalgė, atsigaivino gėrimais, išgėrė kavos ir pašmaguriavo skanumynais. Stasys Telšinskas su viešnia dainininke Nellie svečius linksmino gražia muzika ir dainomis. Savaime aišku dalyvai irgi neatsiliko- šoko ir dainavo, visi linksminosi. Nuostabi loterija, kuria rūpinosi Ramutė Žukaitė ir Astra Bilerienė, pradžiugino laimėtojus, o visi kiti turės palaukti kitų metų pikniko. Piknike dalyvavo ir su mumis džiaugėsi bei dainavo LR gen. konsulas Valdemaras Sarapinas su ponia, LB Manhattan apylinkės pirmininkė Laima Šileikytė Hood su vyru, Susivienijimo Amerikoje sekretorė Vida Penikienė su vyru ir visi jūs mieli ir brangūs svečiai. Kiek vėliau užsuko Msgr. J. Calise ir kun. Vytautas Volertas. Piniginių fantų laimėtojai: $500.00 – Henrikas Miklas; $300.00 – Ramutė Vounasis; $100.00 – Tracey and Raymond Šližys; $100.00- Algirdas Lukoševičius. Ačiū visiems kurie dalyvavo loterijoje.

Norint turėti smagų parengimą, reikalinga gerai pasiruošti, daug kantrybės, ištvermės ir svarbiausiai surasti gerus padėjėjus. Šį kartą tikrai nustabiai pareigingai darbavosi Josephina Senken su dukromis Christina ir Regina, Ramutė Hopanienė, Aldona ir Kęstutis Augyliai, Andželė Petraitienė, Onutė Povilaitytė, Kazimieras Butkus, Genė Dirsytė, Aldona Marijošienė, Marytė Kumet, Vida Penikienė, Giedrė Stankūnienė, Audronė Overas, Milda Stanislauskaitė, Valerija Šližienė, Pat Sidienė ir Vida Jankauskienė. Raimundui negalint dalyvauti piknike prie baro darbavosi Tracey Šližienė ir Raimundo giminaitė. Dešrelių (hot dog stand) paruošimu ir pardavinėjimu rūpinosi Simas ir Rimas Palubinskas Chakar ir Martin ir Ken Pietrusiewicz, šv. Mišių patarnautojai, su Martin ir Jean Pietrusiewicz priežiūra. Ypatingai reika padėkoti Joe Rudis ir žmonai Irene, kurie supirko produktus (daržoves mišrainei, reikmenis kugeliui ir t.t); užsakė paruoštus patiekalus ir juos pristatė į parapiją. Negalima pamiršti aukojusių fantus “Mini loterijai” ir skanumynus dėl pyragų stalo. Visems, visiems širdingas ačiū. Jeigu kieno pavardę praleidome labai atsiprašom.

The Annual Annunciation parish picnic September 18, 2011, was a huge success. Due to cool weather the guests chose to stay indoors where they feasted on delicious food, drank coffee , as well as cold drinks enjoyed delicious desserts. The “Hot dog stand” was manned by Simas and Rimas Palubinskas Chakar and Martin and Ken Pietrusiewwicz, parish acolytes, under the supervision of Martin and Jean Pietrusiewicz. Those who did not come missed a great afternoon of fun: dancing, singing and friendly discussions.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Jerry Černiauską, Julia Cohen, Edward Diskavich, Liudą Gudelienę, Joną Kuncą (dabar gyvenantį Argentinoje ir jau esantį netoli mirties), Ričardą Legecką (kadaise gyvenusį NY), Juozą Levoną, Gloria O’Brien ir seserį Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Simon Ulcicką, Elvyrą Vileniškienę ir Antaną Vytuvį. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following parishioners or relatives/friends of parishioners: Jerry Černiauskas, Julia Cohen, Edward Diskavich, Liuda Gudelis, Jonas Kunca (now living in Argentina – near death), Richard Legeckas, Joe Levonas, Gloria O’Brien and sister Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Simon Ulcickas, Elvyra Vileniskis and Antanas Vytuvis May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Nerigos stovyklavietė nori sudaryti elektrinių pjūklų talkos būrelį ir kviečia galinčius stoti į šį būrelį. Išgriuvę medžiai užstoja takus ir keliukus ir reikalinga sutvarkymo. Norintys kreipkitės el-paštu į Dainorą Kupčinskaitę: dain...@neringa.org ir gausite platesnę informaciją.

September 17, the fair organized by LithNYC that celebrated Lithuanian heritage through music, food, and drink and a variety of activities was a huge success. Over 150 people attended. It was awesome to see the children running around, playing games, adults conversing with acquaintances or striking up new friendships, eating delicious food. Just a great job by the organizing committee! The Lithuanian papers will have extended coverage-look for it. The profits will be divided between the NY Lithuanian Athletic and Camp Neringa

The Annunciation School’s class of 1960 is planning a reunion. If you wish additional information contact Mary Ann Cangiano-Verdi through Pat Sidas.

Jau dvi svaitės kaip neveikė Apreiškimo bažnyčios vargonai, bet dėka Juozo Rudžio, jau sutvarkyti, ir šį sekmadinį bus malonu juos vėl išgirsti. Didelis ačiū Juozui Rudžiui.

Norintys pasinaudoti tuoletu buvusioje parapijos klebonijoje, malonėkite nulipti laipteliais į rūsį ir tada eiti koridoriumi iki tuoleto. Prašome tėvelius eiti drauge su vaikais, jeigu jiems reikia šiuo tuoletu pasinaudoti.

Rengiamas didžiulis koncertas lapkričio 5 d., kurį atliks Šiaulių jaunimo choras, (nuo 12-18m) Dagilėliai. Atvyksta 30 jaunuolių ir palydovai. New Yorke bus nuo lapkričio 3 d. vakaro iki lapkričio 5 d., kada po koncerto Apreiškimo bažnyčioje ir vaišių salėje, vyks į Elizabeth, New Jersey. Visus kviečiame jau dabar pasižymėti datą ir planuoti atvykti į koncertą.

Comments are closed.