Events/Renginiai

June  2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. spalio 2d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2011 m. spalio 2d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

KARALIENE ŠVENTOJO ROŽANČIAUS,

MELSKIS UŽ MUS

QUEEN OF THE HOLY ROSARY,

PRAY FOR US

Annunciation Parish Bulletin

2011 m. spalio 2d. – October 2, 2011

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 N 5th St, Brooklyn, NY 11211
Mailing address: 275 N 8th St, Brooklyn, NY 11211
Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223
Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (718) 326-2236
Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (646) 246-8270
Bulletin Editor – Vida Jankauskienė ; Telephone: (718) 849-2260
Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas
http://www.nyapreiskimo.com

DVIDEŠIMT SEPTINTAS EILINIS SEKMADIENIS
TWENTY SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Kareivijų Viešpaties vynuogynas – tai Izraelio namai

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, Oct. 2, 2011 – 27 tas Eilinis Sekmadienis / 27th Sunday in Ordinary Time
10:00 am – Už Augustą Račkauską, užprašė Sonata – Kęstutis
11:30 am – Spanish mass

SUNDAY, Oct 9, 2011 – 28 tas Eilinis Sekmadienis / 28th Sunday in Ordinary Time
10:00 am – Už Vytautą Andruškevičių, užprašė sesuo Ramutė Hopanienė su šeima
11:30 am – Spanish mass

Atliepiamoji psalmė
Izraelio namai – tai Viešpaties vynuogynas.

Šios dienos skaitiniai yra Mišiolėlio 612-jame puslapyje

Vyskupijos kasmetinė rinkliava “Bishop’s appeal” tesiasi Apreiškimo bažnyčioje, nes priskirta suma Apreiškimui $3,611.00, dar nesurinkta. Iki šiol, pažadėta ir surinkta $2,730.00. Taigi dar reikia surinkti $881.00. Laimėjusi $100.00 parapijos loterijoje, Šližių šeima pinigus paskyrė šiai rinkliavai. Laukiame ir kitų dosnių žmonių tokių prasmingų atsiliepimų.

Prašvilpusi audra “Irene” padarė nemažai žalos Neringos stovyklai ir apylinkėse, ne tik sugriaudama, išraudama, išplaudama bei ir kitaip padarydama finansinių bėdų t.y. nušluodama kasmetinių eitynių lėšų telkimą Neringos taip reikalingiems kasdieniniams reikalams. Per eitynes buvo tikėtasi surinkti apie 7,000.00, o dabar??? Todėl Neringa labai kviečia visus geros valios lietuvius prisidėti prie lėšų telkimo ir pasiųsti dosnią auką: Neringa-600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260.

Apreiškimo parapija nuoširdžiai dėkoja Arūnui Tirkšliūnui už sudarytą galimybę rodyti Europos krepšinio čempionato rungtynes per Lietuvių Atletų klubo pikniką, kuris praėjo su dideliu pasisekimu, rugsėjo 17 d., ir Apreiškio parapijos pikniką, kuris taip pat buvo sėkmingas, rugsėjo 18 d. Per labai trumpą laiką Arūnas suieškojo ir išbandė bevielinį įtaisą kuris leido mums rodyti aukštos kokybės tiesioginį rungtynių transliavimą iš Lietuvos televizijos, per internetą. Lietuvos krepšininkų pergalė prieš Graikijos komandą pralinksmino visus žiūrovus dalyvavusius Atletų klubo piknike, šeštadienį, rugsėjo 17 d., Apreiškimo parapijos automobilų aikštelėje. Sekančią dieną parapijos pikniko metu, parapijiečiams ir svečiams buvo proga sekti Europos čempionato finalą. Be abejo džiaugiamės ir liekame dėkingi Arūnui ir už jo profesionalų tvarkymą parapijos internetinės svetainės. (www.NYApreiškimo.com)

Norint turėti smagų parengimą, reikalinga gerai pasiruošti, daug kantrybės, ištvermės ir svarbiausiai surasti gerus padėjėjus. Praėjusiame parapijos piknike tikrai nustabiai pareigingai darbavosi Josephina Senken su dūkromis Christina ir Regina, Ramutė Hopanienė, Aldona ir Kęstutis Augyliai, Andželė Petraitienė, Onutė Povilaitytė, Kazimieras Butkus, Genė Dirsytė, Aldona Marijošienė, Marytė Kumet, Vida Penikienė, Giedrė Stankūnienė, Audrone Overas, Milda Stanislauskaitė, Valerija Šližienė, Pat Sidienė ir Vida Jankauskienė. Raimundui negalint dalyvauti piknike prie baro darbavosi Tracey Šližienė ir Raimundo giminaitė. Dešrelių (hot dog stand) paruošimu ir pardavinėjimu rūpinosi Simas ir Rimas Palubinskas Chakar ir Martin ir Ken Pietrusiewicz, šv. Mišių patarnautojai, su Martin ir Jean Pietrusiewicz priežiūra. Ypatingai reika padėkoti Joe Rudis ir žmonai Irene kurie supirko produktus (daržoves mišrainei, reikmenis kugeliui ir t.t); užsakė paruoštus patiekalus ir juos pristatė į parapiją. Negalima pamiršti aukojusių fantus “Mini loterijai” ir skanumynus dėl pyragų stalo.Visiems, visiems širdingas ačiū! Jeigu kieno pavardę praleidome labai atsiprašom.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Jerry Černiauską, Julia Cohen, Edward Diskavich, Liudą Gudelienę, Joną Kuncą (gyvenanti Argentinoje), Ričardą Legecką (kadaise gyvenusį NY), Juozą Levoną, Gloria O’Brien ir seserį Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Simon Ulcicką, Elvyrą Vileniškienę ir Antaną Vytuvį. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following parishioners or relatives / friends of parishioners: Jerry Černiauskas, Julia Cohen, Edward Diskavich, Liuda Gudelis, Jonas Kunca (living in Argentina), Richard Legeckas, Joe Levonas, Gloria O’Brien and sister Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Simon Ulcickas, Elvyra Vileniskis and Antanas Vytuvis May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

The Annunciation School’s class of 1960 is planning a reunion. If you wish additional information contact Mary Ann Cangiano-Verdi through Pat Sidas.

Apreiškimo parapija labai dėkoja parapijiečiams Renatai ir Audriui Girniams, už padovanojimą didelio, 42 colio, “flat sreen” televizoriaus. Girnių šeima anksčiau gyveno Ramsey, NJ ir neseniai persikraustė į Čikagą. Girnių dovana pirmą kartą buvo panaudota rodant anksčiau minėtas Europos krepšinio čempionato rungtynes per LAK ir parapijos piknikus. Už tokią prasmingą dovaną, liekame labai dėkingi Girnių šeimai ir linkime geros kloties naujame mieste. Juos visuomet prisiminsime kai bus proga rodyti filmus ar vaizdo rinkinius parapijos renginiuose. Ačiū! Ačiū!

Rengiamas didžiulis koncertas lapkričio 5 d., kurį atliks Šiaulių jaunimo choras, (nuo 12-18m) Dagilėliai. Atvyksta 30 jaunuolių ir palydovai. New Yorke bus nuo lapkričio 3 d., vakaro iki lapkričio 5 d., kada po koncerto 3:00 val. Apreiškimo bažnyčioje bei vaišių parapijos salėje, kur visi turės progos pasivaišinti, vyks į Elizabeth, New Jersey. Visus kviečiame jau dabar pasižymėti datą ir planuoti ne tik atvykti į koncertą, bet turint bent kiek laisvos vietos pažadėti apnakvydinti jaunuolius. Bus smagus jausmas parodant gerą širdį.

Kęstučio Nako spektaklis, įvyks šiandieną, spalio 2 d., 8:00 val. vak., “Out of the Vault“ HOWL/Theatre, 80 St. Mark’s Place, New York, NY. HOWL Festival presents KĘSTUTIS NAKAS in his latest solo: NO BEES for BRIDGEPORT.

Susitikimas-pokalbis apie sveiką mitybą ir gyvenimo būdą rengiamas spalio 5 d., 6:30 val.p.p. SLA –Lietuvių susivienijimo patalpose Mahattane-307 W 30th St.

JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos narių suvažiavimas, spalio 7-9 dienomis, New Jersey Renaissance viešbutyje-1000 Spring St. (US Highway 1&9) Elizabeth, NJ.

Visi, visi dideli ir maži kviečiami linksmai atšvęsti Haloween su lietuvių estrados caraičiu Radži. Koncertas-vakaronė įvyks spalio 29 d., šeštadienį, 8:00 val. vak., lenkų kultūros fondo salėje-177 Broadway, Clark, NJ 0706

Norintys pasinaudoti toiletu buvusioje parapijos klebonijoje, malonėkite nulipti laipteliais į rūsį ir tada eiti koridoriumi iki tuoleto. Prašome tėvelius eiti drauge su vaikais, jeigu jiems reikia šiuo tuoletu pasinaudoti.

Comments are closed.