Events/Renginiai

June  2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. spalio 9d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2011 m. spalio 9d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

KARALIENE ŠVENTOJO ROŽANČIAUS,

MELSKIS UŽ MUS

QUEEN OF THE HOLY ROSARY,

PRAY FOR US

Annunciation Parish Bulletin

2011 m. spalio 9d. – October 9, 2011

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 N 5th St, Brooklyn, NY 11211
Mailing address: 275 N 8th St, Brooklyn, NY 11211
Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223
Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (718) 326-2236
Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (646) 246-8270
Bulletin Editor – Vida Jankauskienė ; Telephone: (718) 849-2260
Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas
http://www.nyapreiskimo.com

DVIDEŠIMT AŠTUNTAS EILINIS SEKMADIENIS
TWENTY EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Viešpats surengs puotą ir nušluostysašaras nuo kiekvieno veido

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, Oct 9, 2011 – 28 tas Eilinis Sekmadienis / 28th Sunday in Ordinary Time
10:00 am – Už Vytautą Andruškevičių, užprašė sesuo Ramutė Hopanienė su šeima
11:30 am – Spanish mass

SUNDAY, Oct. 16, 2011– 29tas Eilinis Sekmadienis / 29th Sunday in Ordinary Time
10:00 am – Už Kostą Norvilą, užprašė Vida ir Aldis Penikai
11:30 am – Spanish mass

Atliepiamoji psalmė
Viešpaties būste gyvensiu per amžius ilgiausius.

Šios dienos skaitiniai yra Mišiolėlio 615-jame puslapyje

Vyskupijos kasmetinė rinkliava “Bishop’s appeal” tesiasi Apreiškimo bažnyčioje, nes priskirta suma Apreiškimui $3,611.00, dar nesurinkta. Iki šiol, pažadėta ir surinkta $2,730.00. Taigi dar reikia surinkti $881.00. Laimėjusi $100.00 parapijos loterijoje, Šližių šeima pinigus paskyrė šiai rinkliavai. Laukiame ir kitų dosnių žmonių tokių prasmingų atsiliepimų.

Prašvilpusi audra “Irene” padarė nemažai žalos Neringos stovyklai ir apylinkėse, ne tik sugriaudama, išraudama, išplaudama bei ir kitaip padarydama finansinių bėdų t.y. nušluodama kasmetinių eitynių lėšų telkimą Neringos taip reikalingiems kasdieniniams reikalams. Per eitynes buvo tikėtasi surinkti apie 7,000.00, o dabar??? Todėl Neringa labai kviečia visus geros valios lietuvius prisidėti prie lėšų telkimo ir pasiųsti dosnią auką: Neringa-600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260.

Apreiškimo parapija nuoširdžiai dėkoja Arūnui Tirkšliūnui už sudarytą galimybę rodyti Europos krepšinio čempionato rungtynes per Lietuvių Atletų klubo pikniką, kuris praėjo su dideliu pasisekimu, rugsėjo 17 d., ir Apreiškio parapijos pikniką, kuris taip pat buvo sėkmingas, rugsėjo 18 d. Per labai trumpą laiką Arūnas suieškojo ir išbandė bevielinį įtaisą kuris leido mums rodyti aukštos kokybės tiesioginį rungtynių transliavimą iš Lietuvos televizijos, per internetą. Lietuvos krepšininkų pergalė prieš Graikijos komandą pralinksmino visus žiūrovus dalyvavusius Atletų klubo piknike, šeštadienį, rugsėjo 17 d., Apreiškimo parapijos automobilų aikštelėje. Sekančią dieną parapijos pikniko metu, parapijiečiams ir svečiams buvo proga sekti Europos čempionato finalą. Be abejo džiaugiamės ir liekame dėkingi Arūnui ir už jo profesionalų tvarkymą parapijos internetinės svetainės. (www.NYApreiškimo.com)

Pasimelskime už sekančius ligonius: Jerry Černiauską, Julia Cohen, Edward Diskavich, Liudą Gudelienę, Joną Kuncą (gyvenanti Argentinoje), Ričardą Legecką (kadaise gyvenusį NY), Juozą Levoną, Gloria O’Brien ir seserį Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Simon Ulcicką, Elvyrą Vileniškienę ir Antaną Vytuvį. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following parishioners or relatives / friends of parishioners: Jerry Černiauskas, Julia Cohen, Edward Diskavich, Liuda Gudelis, Jonas Kunca (living in Argentina), Richard Legeckas, Joe Levonas, Gloria O’Brien and sister Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Simon Ulcickas, Elvyra Vileniskis and Antanas Vytuvis May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

The Annunciation School’s class of 1960 had a wonderful reunion October 2nd. Some of the Alumni came to Mass the rest gathered after Mass in the parish hall to reminisce, talk about the wonderful times they had at Annunciation and show their autograph books. It was a very enthusiastic group and we hope they will come again next year. It was a pleasure to see and speak with them.

Apreiškimo parapija labai dėkoja parapijiečiams Renatai ir Audriui Girniams, už padovanojimą didelio, 42 colio, “flat sreen” televizoriaus. Girnių šeima anksčiau gyveno Ramsey, NJ ir neseniai persikraustė į Čikagą. Girnių dovana pirmą kartą buvo panaudota rodant anksčiau minėtas Europos krepšinio čempionato rungtynes per LAK ir parapijos piknikus. Už tokią prasmingą dovaną, liekame labai dėkingi Girnių šeimai ir linkime geros kloties naujame mieste. Juos visuomet prisiminsime kai bus proga rodyti filmus ar vaizdo rinkinius parapijos renginiuose. Ačiū! Ačiū!

Rengiamas didžiulis koncertas lapkričio 5 d., kurį atliks Šiaulių jaunimo choras, (nuo 12-18m) Dagilėliai. Atvyksta 30 jaunuolių ir palydovai. New Yorke bus nuo lapkričio 3 d., vakaro iki lapkričio 5 d., kada po koncerto 3:00 val. Apreiškimo bažnyčioje bei vaišių parapijos salėje, kur visi turės progos pasivaišinti, vyks į Elizabeth, New Jersey. Visus kviečiame jau dabar pasižymėti datą ir planuoti ne tik atvykti į koncertą, bet turint bent kiek laisvos vietos pažadėti apnakvydinti jaunuolius. Bus smagus jausmas parodant gerą širdį.

A big concert is planed for November 5th. 2011. “Dagilėlis”, a boys choir (12-18) is coming to Annunciation parish and will perform in the Church on Saturday at 3:00 pm. Admission is 20.00. After the concert everyone is welcome to the church hall for refeshments and interaction with choir members. At this moment there is a need to find lodgings for 30 choir members and several guests. If anyone can accomodate these young people please speak to Ray Šližys.

JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos narių suvažiavimas, spalio 7-9 dienomis, New Jersey Renaissance viešbutyje-1000 Spring St.(US Highway 1&9) Elizabeth, NJ. Šeštadienį, spalio 8 d., bus skani vakarienė ir pabendravimas šv Petro ir Povilo parapjos salėje, Elizabeth, NJ.

Visi, visi dideli ir maži kviečiami linksmai atšvęsti Haloween su lietuvių estrados caraičiu Radži. Koncertas-vakaronė įvyks spalio 29 d., šeštadienį, 8:00 val. vak., lenkų kultūros fondo salėje -177 Broadway, Clark, NJ 07060.

Gauta liūdna žinia, kad šiomis dienomis mirė Jonas Malinauskas, kadaise gyvenęs Woodhavene, kur jo tėvelis turėjo savo kirpyklą ant Jamaica Ave. Amžiną atilsį duok Viešpatie jam ir amžinoji šviesa tegul jam šviečia. Amen.

Comments are closed.