Events/Renginiai

May  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

NY Apreiškimo minėjimas A†A Profesoriui Kunigui Arvydui Žygui atminti – 2011 m. birželio 5 d.

Šv. Mišios ir minėjimas – 2011 metų birželio 5dieną, 10 valandą ryto

NIUJORKO APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE

Kviečiame visus pasimelsti, pagerbti, prisiminti, šios iškilios asmenybės, pasišventusio kunigo, aktyvaus ateitininko, lietuvio patrioto A†A Kunigo Arvydo Žygo atminimą.

Šventos Mišios už velionio sielą bus aukojamos sekmadienį, birželio 5dieną, 10 valandą ryto. Po šv. Mišių parapijos salėje įvyks Niujorko Ateitininkų rengiamas minėjimas, prisimenant velionio kuklią ir nuoširdžią asmenybę, meilės Lietuvai kupinus darbus, bei  jo pasiekimus.

Adresas: 259 North 5-th Street, Brooklyn, NY. Detalią parapijos informaciją su žemėlapiais rasite įėję į NYApreiskimo.com svetainę ir paspaudę mygtuką LIETUVIŠKAI.

Informaciją apie šį minėjimą taip pat galite paskaityti PDF dokumente, paspausdami čia.

Kauno Arkivyskupijos Kurijos parašyta  A†A Kunigo Arvydo Petro Žygo Biografija:

http://ateitis.org/?p=2710

A†A Kunigas Arvydas Petras Žygas 1958 – 2011

1989–1993 metais dr. Arvydas Petras Žygas dėstė antropologiją ir biochemiją Kauno ir Vilniaus universitetuose, 1990 metais gavo asocijuoto antropologijos profesoriaus vardą. 1989–1993 metais vadovavo VDU antropologijos katedrai ir buvo VDU studentų dekanu. 1993 metais už indėlį į atsikuriančios nepriklausomos Lietuvos kultūrą jam buvo suteikta S. Šalkauskio vardo premija.

1990 metais Arvydas įstojo į Jėzuitų naujokyną. 1993–1994 metais studijavo jėzuitų formacijos centre Genujoje (Italija) bei ėjo klinikinę praktiką Turino Šv. Kotolengo ligoninėje. 1995 metais jis grįžo į Čikagą slaugyti sunkiai sergančios motinos ir tada pradėjo studijuoti teologiją Čikagos Lojolos universitete. Pageidaujant Kauno kunigų seminarijos rektoriui, siekdamas įgyti tinkamą kunigo šventimams formaciją, Arvydas paklusniai, kaip ir visuomet, grįžo į Lietuvą. 1996–2000 metais, studijuodamas seminarijoje, jis taip pat įsitraukė ir į būsimų kunigų sielovadinį ugdymą. 1996–1999 metais jis taip pat studijavo ir Meriveilo instituto Teologijos fakultete Birmingeme (Didžioji Britanija), ten siekdamas teologijos magistro laipsnio. Šias studijas jis baigė ir magistro laipsnį gavo Vytauto Didžiojo universitete.

2000 metų birželio 29 dieną Arvydas Petras Žygas priėmė kunigo šventimus ir buvo paskirtas Kauno arkikatedros bazilikos vikaru. Jau po poros mėnesių kunigas Arvydas Žygas buvo paskirtas Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu. Šiose pareigose jis išbuvo šešerius metus. Gyvo būdo, nuoširdus kunigas labai greitai rado kelią į seminarijos auklėtinių širdis. Jis tikrai tapo tuo žmogumi, kuris pelnė jų visų pasitikėjimą.

Drauge kunigas Arvydas Žygas tęsė ir savo mokslininko veiklą 1996–2006 metais jis ėjo antropologijos asocijuoto profesoriaus, o 2000–2006 metais pastoracinės teologijos asocijuoto profesoriaus pareigas Vytauto Didžiojo universitete. 2000–2006 metais taip pat ėjo Kauno medicinos universiteto kapeliono pareigas ir buvo vizituojančiu antropologijos profesoriumi tame pačiam universitete. 1997–2006 metais kunigas Arvydas buvo ir Kauno psichiatrijos ligoninės kapelionu, patarnavo seserims kazimierietėms Pažaislyje ir seserims kotrynietėms Kaune.

Galima neperdedant sakyti, kad kunigas Arvydas buvo tuo žmogumi, kuris daugiausia prisidėjo prie ateitininkijos atsikūrimo Lietuvoje. 1989–1995 metais jis buvo išrinktas ir ėjo Ateitininkų federacijos pirmininko pareigas. Jis sugebėjo tautos troškimą atkurti tai, kas sugriauta, parodomas iniciatyvas sutelkti į vieningą srovę ir duoti jai kryptį, išsaugančią esmines vertybes ir atliepiančią modernius iššūkius.

2006 metais kunigas Arvydas pasiprašė išleidžiamas į JAV teologijos daktarato studijų. 2006–2007 metais jis dirbo vikaru Čikagos Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje, ypatingą dėmesį skirdamas Lietuviams emigrantams.

2007 metų rugpjūčio mėnesį pasiprašė atleidžiamas iš parapijos ir toliau tęsė studijas, drauge patarnaudamas kaip kapelionas Vargdienių seserims Putname, darbuodamasis seserų įsteigtoje Pal. J. Matulaičio vargšų prieglaudoje, pavaduodavo kunigus įvairiose lietuvių parapijose. Paskutinius mėnesius, jau sunkiai sirgdamas, praleido Saint Louis klinikoje. Tikėjomės jo pasveikimo, tačiau Viešpaties planai buvo kitokie.

Kunigas Arvydas Petras Žygas skubėjo daryti gera, negailėdamas savęs. Jo niekada niekas nematė supykusio, atsikertančio kad ir į šiurkštesnį žodį. Jis jautėsi pašauktas tarnauti – Dievui, savo mylimai Tėvynei, visiems žmonėms, kuriuos Viešpats siuntė į jo kelią. Nežiūrėdamas mokslo laipsnių ir titulų, save jis laikė paprastu žmogumi. Savo prašyme suteikti kunigo šventimus rašė: „Prašau suteikti man, Arvydui Petrui Žygui, nevertam Dievo tarnui, kunigystės šventimus.“

Tegul gerasis Viešpats ištikimam savo tarnui suteikia amžiną atilsį!

Kauno arkivyskupijos kurija

 

Comments are closed.