Events/Renginiai

February  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. kovo 27d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2011 m. kovo 27d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

DIEVO GAILESTINGUMO METAI

Annunciation Parish Bulletin

2011 m. kovo 27d. – March 27, 2011

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 N 5th St, Brooklyn, NY 11211
Mailing address: 275 N 8th St, Brooklyn, NY 11211
Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223
Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (718) 326-2236
Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (646) 246-8270
Bulletin Editor – Vida Jankauskienė (718) 849-2260; lcra@earthlink.net
Annunnciation website – http://www.nyapreiskimo.com

TREČIAS  GAVĖNIOS  SEKMADIENIS
THIRD SUNDAY OF LENT
Duok mums vandens atsigerti

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, March 27, 2011 -  Trečias Gavėnios Sekmadienis/ 3rd Sunday of Lent
10:00 am – Už Kostą Norvilą, užprašė Antanas Lukoševičius
11:00 am – Spanish Mass

SUNDAY,  April 3, 2011  – Ketvirtas Gavėnios Sekmadienis/ 4th Sunday of Lent
10:00 am – Už Adolfą Kasperaitį, užprašė Milda ir Rimas Bredeliai, Lina ir Antanas Vareikai
11:30 am – Spanish mass

Atliepiamoji psalmė
Išgirskite šiandien , ką Viešpats byloja:
“Tegul jūsų širdys nebūna storžievės”.

Šios dienos skaitymai randasi Mišiolėlio 434-tajame puslapyje

Kitą sekmadienį, balandžio 3 d., tuojau po lietuviškų 10:00 val. Mišių Apreiškimo parapijos apatinėje salėje, įvyks JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės metinis susirinkimas. Čia bus gera proga susieiti su draugais bei pažįstamais, pabendrauti, paklausyti parnešimų, pateikti pasiūlymų, balsuoti už valdybą ir t.t. Apylinkei jūs esate labai reikalingi ir labai laukiami. Visi lietuviai ir jų nelietuviai sutuoktinai yra laikomi bendruomenės nariais. Todėl dalyvaukite, ir drauge kursime planus ateičiai. Prieš susirinkimą bus vaišės, kad pasistiprinę galėtumėte prasmingai dalyvauti susirinkime. Iki pasimatymo balandžio 3 dieną!

Next Sunday, April 3, 2011, is the day designated for the Annual Meeting of the Brooklyn Queens chapter of the Lithuanian American Community. The meeting will take place right after the 10:00AM Lithuanian Mass, in the lower parish hall. This meeting will provide an opportunity to get together with friends, hear various announcements from the chapter officers and have a chance to vote for someone you would like to see in the governing body. Prior to the meeting there will be some refreshments, so please come and show your support. All Lithuanians and their non-Lithuanian spouses are considered members of the Lithuanian/American community. Thus your support is vital and very much appreciated. 

Pasimelskime už sekančius ligonius: Lisa Centore (Jean Petrusiewicz dukrą), John De Vita (Cecile Murgatroyd brolį), Edwardą Diskavičių, Liudą Gudelienę, Ričardą Legecką (kadaise gyvenusį NY), Juozą Levoną, Laurą McCarthy (a.a. Vlado Sido sesers dukterį), Gloria O’Brien ir seserį Phyllis, Marie Strimaitis McCauley, Vytautą Senken, Bernardą Scheibį, Simon Ulcicką (Frank Ulcicko sūnų. Jie gyvena New Hampshire), Elvyrą Vileniškienę, Antaną Vytuvį ir Marianne Ward.  Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please  pray for the following  parishioners or  relatives/friends of   parishioners: Lisa Centore (Jean Petrusiewicz’s daughter), John De Vita (Cecile Murgatroyd’s brother), Edward Diskavich, Liuda Gudelis, Richard Legeckas, Joe Levonas, Laura McCarthy(niece of recently deceased Walter Sidas), Gloria O’Brien and sister Phyllis,  Marie Strimaitis McCauley, Bernard Scheibis, Vytautas Senken, Simon Ulcickas (son of Frank from New Hampshire),  Elvyra Vileniskis, Antanas Vytuvis and  Marianne Ward. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

SEL grupė su pritarančiomis dainininkėmis ir DJ balandzio 2-ą dieną koncertuos lenkų kultūros fondo salėje Niudžersyje adresu: 177 Broadway, Clark, NJ 07066. Pradžia 8:00 valandą vakaro. Įėjimas $40.00 suaugusiems, jaunimui iki 15-os metų- pusė kainos. Bilietus galite užsisakyti pas Žilviną Bublį telefonu: 732-713-5108. Sėdimų vietų skaičius ribotas, tad nusipirkite bilietus iš anksto.

LAK vadovybė praneša, kad vakar, kovo 19-tą dieną, prasidėjo treniruotės jaunimui, Redeemer bažnyčios salėje, 69-26 Cooper Avenue, Glendale, NY 11385. Jos vyks šeštadieniais nuo 2:00 iki 3:30 valandos popiet. Vieta visai netoli “The Avenue Bar and Grill”. Vaikai priimami nuo 6 metų (berniukai ir mergaitės) ir tikimasi, kad norinčių sportuoti bus labai daug. Nesvarbu mokėjimas žaisti krepšinį, svarbu noras. Atveskite vaikus, vaikaičius (anūkus), ir pamatysite, kaip smagiai laikas gali prabėgti sportuojant drauge su kitais lietuviukais. Apie sekančias treniruotes stengsimes pranešti is anksto. Treneriai: Edvardas Kezys ir Juozas Milukas.

Praėjusį sekmadienį, kovo 20 dieną, Mt. Carmel salėje įvyko Arvydo Vilčinsko koncertas, kuris visus nustebino savo dainomis, apšvietimu ir naujoviška dvasia. Deja susirinko  mažokas  būrys  žiūrovų,  nors  renginyes  buvo  skirtas KOVO 11-tosios paminėjimui. Visgi koncertas praėjo pakilioje nuotaikoje. Prieš koncertą svečiai galėjo papietauti brolių Kezių paruoštu maistu, pasivaišinti skaniais pyragais, kavute, atsigaivinti šaltais gėrimais. Tai buvo Arvydo Vilčinsko atsisveikinimo koncertas. Daininkas po turo Amerikoje, grįžta nuolat gyventi į Lietuvą. Linkime jam sėkmės.  Rengėjai- JAV LB bendruomenės New Yorko apygarda, Brooklyn, Queens  ir Manhattano apylinkės dėkoja apsilankiusiems svečiams ir savanoriams prisidėjusiems prie rengimo darbų. Be valdybų narių didelis ačiū: Ramutei Hopanienei,  Aldonai Marijošienei, Matui Šližiui ir Tracey Šližienei. Jeigu kieno pavardė praleista, labai atsiprašome.

Balandžio 8-10 dienomis vyks rekolekcijos Putname, kurias praves pranciškonas kun. Raimundas Bukauskas, OFM. Žmonės kviečiami atvykti penktadienį iš vakaro. Palaiminimas bus 7:30 vakaro, ir konferencija. Šeštadienį 8:30 valandą ryte registracija, o 9:30 valandą ryto- konferencija. Rekolekcijos baigiasi sekmadienį pietumis. Kaina vienai dienai auka už maistą $60.00; nakvynė – $40.00; visam svaitgaliui $120.00. Turintiems finansinių sunkumų bus galima pritaikyti nuolaidą. Apie dalyvavimą praneškite iki balandžio 1-os dienos, skambinant 860-928-7955. Arba siųskite e-paštą: sesigne@gmail.com.

Balandžio 10 dieną Putnamo Matulaičio namuose vyks Vasario 16 / Kovo 11 dienų minėjimas. Kalbės gen. konsulas Valdemaras Sarapinas. Meninę programą atliks Rasa Vitkauskaitė (fortepijonas) ir Vitalijus Lisovskis (saksofonas). Visi mielai laukiami.

Apreiškimo bažnyčios choristė Auksė Edwards su liūdesiu praneša, kad Lietuvoje kovo mėnesį  mirė jos mylima mamytė Teklė Kerbedienė. Gili užuojauta mielai Auksei su šeima ir kviečiame maldose pasimelsti už jos mamytę. Amžiną atilsį duok Teklei Viešpatie!

Štai ką rašo E.Adomaitis, laimingas loterijos laimėtojas Kaziuko Mugėje: “I’m happy for winning the Raguolis cake. I am thankful to my son Mark and his family, for inviting me, to Ramute Žukaite for selling me the winning ticket, and Aldona Marijošius for supplying the cake. This was a very timely event as we are celebrating our 44th wedding anniversary this week and are enjoying this cake. In gratefulness to all, I have ordered a Mass for Lithuanian NY Scouts at this wonderful church”.

Comments are closed.