Events/Renginiai

May  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS APREIŠKIMO PARAPIJOJE SU KUN. DR. PETRU SMILGIU

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS 2017M. BALANDŽIO 1 D. (1:30 v.p.p.) IR BALANDŽIO 2 D. (10 v.r.)

Gavėnios rekolekcijos Apreiškimo parapijoje, kurias pravesti iš Lietuvos atvyksta Telšių vyskupijos Tirkšlių klebonas kun. Dr. Petras Smilgys, vyks Apreiškimo baznyčioje balandžio 1 & 2 d.d.

Kun. Smilgys nuo 1988 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje. 1990 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją ir 1995.05.28 buvo įšventintas kunigu. Studijavo Romos Popiežiškajame Laterano universitete, kurį 1997 m. baigė kanonų teisės licenciatu, o 2002 m. tame universitete apgynė kanonų teisės daktaro disertaciją. 1997-2005 m. dėstė Bažnytinę ir Romėnų teisę Klaipėdos universitete ir Telšių kunigų seminarijoje, nuo 2006 m. – VDU Teisės institute (fakultete). Be Tirkšlių klebono pareigų šiuo metu dėsto teologiją Klaipėdos universitete. Bažnytinės teisės klausimais žurnale Soter ir kt. paskelbė mokslinių straipsnių. Yra pravedęs daug rekolekcijų Lietuvoje ir JAV – žinomas pamokslininkas.

- ŠEŠTADIENĮ BALANDŽIO 1 D. 1:30 PM bus kun. Smilgio pamokslas ir palaiminimas Švenčiausiuoju Sakramentu, po kurio bus klausomos išpažintys.

- SEKMADIENĮ BALANDŽIO 2 D. nuo 9:00 val. ryto bus klausomos išpažintys prieš šv. Mišias. Kun. Smilgys su kun. Volertu koncelebruos 10:00 val. šv. Mišias kurių metu kun. Smilgys pasakys pamokslą. Po Mišių seks vaišės ir pabendravimas parapijos salėje.

DALYVAUKIME VISI IR PARAGINKIME SAVO DRAUGUS! PASINAUDOKIME ŠIA PUIKIA PROGA GILIAU PASIRUOŠTI KRISTAUS KANČIOS IR PRISIKĖLIMO ŠVENTIMUI.

Adresas: 259 North 5th Street, Brooklyn, New York 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir Havemeyer Street, prie “L” ir “G” traukinių Lorimer Street ir Metropolitan Avenue metro stoties.

Interneto svetaine: www.NYApreiskimo.com

Rekolekcijos-2017

Rekolekcijos-2017

Comments are closed.