Events/Renginiai

April  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Archives

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2016 m. liepos 10 d. – 15-tas eilinis sekmadienis

VIEŠPATIE, APSAUGOK KELIAUTOJUS ŠIUO ATOSTOGŲ METU!

LORD, PROTECT THE TRAVELERS DURING THIS VACATION SEASON!

XV Eilinis sekmadienis / 15th Sunday in Ordinary time

2016 m. July 10 d. – July 10, 2016

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Annunciation Church Bulletin

===================================================

Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija
Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary
259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211
Mailing address: 275 North 8th Street, Brooklyn, NY 11211
Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223
Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (347) 628-2240
Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (347) 656-9815
Bulletin Editor – Vida Penikienė; Tel: (516) 922-1760, vida...@gmail.com
Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas, i...@nyapreiskimo.com
Website address: http://www.nyapreiskimo.com

===================================================

XV Eilinis Sekmadienis – 15th Sunday in Ordinary Time
Tas žodis visai tau arti: tu gali jo laikytis
MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY 07/10/2016 – XV Eilinis sekmadienis / 15th Sunday in Ordinay time

10:00 am – Už Apreiškimo parapijos gyvus ir mirusius parapijiečius

11:30 am – Spanish Mass

 

SUNDAY 07/17/2016 – XVI Eilinis sekmadienis / 16th Sunday in Ordinay time

10:00 am – Už lakūnus Steponą Darių ir Stasį Girėną, žuvusius 1933 m. liepos 17d.

11:30 am – Spanish Mass

 

Atliepiamoji Psalmė

Nuolankieji. ieškokite Dievo, ir atgis jūsų širdys.

Šio sekmadienio skaitiniai randasi Mišiolėlio 900 psl.

=========================================

Popiežiaus maldos intencijos liepos mėnesį:

Bendroji: Kad būtų deramai gerbiami čiabuviai, kurių tapatybei ir netgi gyvybei kyla grėsmė.

Evangelizacijos:  Kad Bažnyčia Lotynų Amerikoje ir Karibuose, pasitelkdama savo misiją žemyne, skelbtų Evangeliją su nauja jėga ir užsidegimu

Pope Francis’ prayer intentions for the month of July:

Universal: That indigenous peoples, whose identity and very existence are threatened, will be shown due respect.

Evangelization: That the Church in Latin America and the Caribbean, by means of her mission to the continent, may announce the Gospel with renewed vigor and enthusiasm.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Antaniną Bulotienę, Kazimierą Butkų, Maria Cutrone, Liną Eitmaną, Reginą Gelžinis, Eleną Matulionis, Joanne Reggiani ir dukrą Joanne, Juozą Rudį, Virginia Scheibis, Patriciją Sidienę, Elvyrą Vileniškienę.  Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following ill parishioners or relatives/friends of parishioners: Antanina Bulotienė, Kazimieras Butkus, Maria Cutrone, Linas Eitmanas, Regina Gelžinis, Helen Matulionis, Joanne Reggiani and daughter Joanne, Joe Rudis, Virginia Scheibis, Patricia Sidas, Elvyra Vileniskis.  May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Prašome ypatingai prisiminti JUOZĄ RUDĮ savo maldose.  Jis šiuo metu gydosi ligoninėje.

XV TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ ĮVYKO BALTIMORĖJE liepos 3d., 2016 1:00 p.m.  Royal Farms Arena.  1,800 šokėjų, pasipuošusių spalvingais tautiniais rūbais iš šešių valstybių atliko lietuviškus tautinius šokius, akomponuojamus lietuviška muzika.  Juos stebėjo tūkstančiai lietuvių, kurie programą lydėjo entuziastiškais plojimais. Dalyvavo LR Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė ir kiti LR vadovai.  Daugiau informacijos apie šventę rasite svetainėje: www.sokiusvente2016.org.

IŠ NIUJORKO VYKO DVI TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS – MAIRONIO MOKYKLOS IR „TRYPTINIO“ .  Grupėms vadovauja Aldona Marijošienė su Monikos Kungienės ir Ninos Jankauskaitės pagalba.  Mūsų niujorkiečiai labai gražiai pasirodė; ir jaunieji ir vyresnieji parsivežė nepamirštamus įspūdžius.  SVEIKINAME MŪSŲ ŠOKĖJUS!

 

ĮDOMUS IR IŠSAMUS STRAIPSNIS APIE NIUJORKO SUAUGUSIŲJŲ IR VAIKŲ ŠOKIŲ GRUPES TILPO “DRAUGO” LAIKRAŠČIO BIRŽELIO 23d. LAIDOJE.  Gražiai aprašyta “Tryptinio” istorija ir dabartinė veikla.  Nuotrauka pateko net pirmame laikraščio puslapyje.  Pasiskaitykite.

APREIŠKIMO BAŽNYČIA TRAUKTA Į “FIELD GUIDE: NORTH BROOKLYN” RENGINĮ ORGANIZUOTĄ BIRŽELIO 11 D. “OPEN HOUSE NEW YORK” ORGANIZACIJOS.  Sekantis “Open House” vyks spalio mėnesį.

Mūsų kaimyninės parapijos Our Lady of Mount Carmel festivalis jau vyksta nuo liepos 7 d. ir tęsis iki liepos 17 d. Tai didžiulis festivalis skirtas Our Lady of Mt. Carmel ir šv. Paolino di Nola garbei, vykstantis nuo 1903 m.  Bus kalbomos maldos ir aukojamos šv. Mišios. Numatoma daug pramogų, muzikos, skanaus maisto, karoselių, įvairių užsiėmimų.  Užeikite pasilinksminti ir paremti mūsų kaimyninę parapiją.

All are cordially invited to attend the Our Lady of Mount Carmel festival which began on July 7 and will continue on the streets of Williamsburg around Our Lady nof Mt. Carmel Church through July 17. There are Masses, prayers, entertainment, rides, delicious food and much more. Come have some fun and support our neighboring parish!

PIKNIKAS PUTNAME – LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTĖ 2016 m. liepos 24 d. pradžia 11:00 val. Nekalto Prasidėjimo seselių sodyboje, 600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260-2503. Programoje: 11:00 Šv. Mišios – sodybos pievoje; 12:00 Pietūs – įvairi lietuviška virtuvė – didžiojoje salėje, kioskuose prie garažų; 13:00 Užsiėmimai ir pramogos: Lietuviška mugė – rožių sodelyje ir daug daugiau.

PASIŽYMĖKITE DATĄ: Apreišmimo parapijos metinis piknikas vyks rugsėjo mėn. 24-25 dienomis. Šeštadienio, rugsėjo 24 d. pikniką ruošia NY Atletų klubas.  Bus skanaus maisto, smagios muzikos, geros nuotaikos.  ATEIKITE VISI IR PAKVIESKITE SAVO DRAUGUS IR ARTIMUOSIUS!

SAVE THE DATE: The Annunciation parish annual picnic will take place on September 24-25. The NY Lithuanian Athletic Club will sponsor the picnic on Sep. 24.  Both days will have delicious Lithuanian food, good music and a fun and welcoming atmosphere.  COME AND BRING YOUR FRIENDS!

LABAI SVARBU! Vėl atėjo laikas Brooklyno vyskupijos metinei privalomai rinkliavai “Annual Catholic Appeal”. Iki galo metų Apreiškimo parapijai reikalinga surinkti $3,879.00. Labai svarbu ne tik aukojama suma, bet ir aukotojų skaičius. Prašome visus, pagal išgales padėti parapijai šią sumą surinkti. Teatlygina Dievas jums šimteriopai.

VERY IMPORTANT! The time has come for the Brooklyn Diocese “Annual Catholic Appeal”. Our parish’s goal is to contribute $3,879.00 by the end of the year. The number of contributors is as important as the amount contributed.  We ask you all to participate according to your ability.  The Lord will reward your generosity.

2016 M. SUEINA 50 METŲ NUO ŠILUVOS MERGELĖS MARIJOS KOPLYČIOS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO NACIONALINĖJE BAZILIKOJE VAŠINGTONE PAŠVENTINIMO. Jau nustatyti du pagrindiniai renginiai: 2016 metų birželio 30. iki spalio 17 d. veiks paroda apie Šiluvos Mergelės Marijos koplyčią Bazilikos kriptoje (koplyčios kūrimo istorija, Švč. Marijos Apsireiškimo Šiluvoje istorija ir prasmė bei pačios koplyčios meninė ir etnografinė ekspozicija). 2016 m. spalio 9 d., sekmadienį, 2:00 val. p.p. bus aukojamos iškilmingos šv. Padėkos Mišios Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Nacionalinėje bazilikoje Vašingtone.  JE Arkivyskupas Joseph E. Kurtz, Louisville arkivyskupas ir JAV Katalikų vyskupų konferencijos Prezidentas, sutiko atnašauti šv. Mišias ir pasakyti pamokslą.  Šv. Mišias koncelebruos JE arkivysk. Lionginas Virbalas, S.J., Kauno arkivyskupijos metropolitas. Atvyksta chorai: Dainava iš Čikagos, Exultate iš Clevelando, Laisvė iš Filadelfijos, ir Volungė iš Toronto.  Tai bus tikrai ypatinga ir įspūdinga šventė.  Lietuviai kviečiami dalyvauti iš visų JAV ir užsienio miestų.

LIŪDNA ŽINIA:  Birželio 24 d., Danijoje po sunkios ligos mirė inž dr. Jonas Ulėnas. Nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Birgit, dukrai Vaivai Boertje su šeima, sūnui Arui ir seserei Birutei Kliorienei su šeima.  Amžino atilsio Jonui Ulėnui.

Comments are closed.