Events/Renginiai

January  2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2016 m. balandžio 10 d. – Trečias Velykų Sekmadienis

JĖZAU, AŠ PASITIKIU TAVIMI

JESUS, I TRUST IN YOU

Trečias Velykų Sekmadienis / Third Sunday of Easter

2016 m. balandžio 10 d. – April 10, 2016

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Annunciation Church Bulletin

===================================================

Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija
Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary
259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211
Mailing address: 275 North 8th Street, Brooklyn, NY 11211
Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223
Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (347) 628-2240
Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (347) 656-9815
Bulletin Editor – Vida Penikienė; Tel: (516) 922-1760, vida...@gmail.com
Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas, i...@nyapreiskimo.com
Website address:  http://www.nyapreiskimo.com

===================================================

Trečias Velykų Sekmadienis / Third Sunday of Easter
Vertas avinėlis, kuris buvo užmuštas, imti valdžią ir lobį
MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY 04/10/2016 – Trečias Velykų Sekmadienis / Third Sunday of Easter

10:00 am – Už Algimantą Čaiką – užsakė Mykolaičių šeima

11:30 am – Spanish Mass

 

SUNDAY 04/17/2016 – Ketvirtas Velykų Sekmadienis / Fourth Sunday of Easter

10:00 am – Už Apreiškimo parapijos gyvus ir mirusius parapijiečius

11:30 am – Spanish Mass

 

Atliepiamoji Psalmė

Viešpatie, mane tu iš priešo rankų ištraukei

Šio sekmadienio skaitiniai randasi Mišiolėlio 836 psl.

=========================================

Popiežiaus Pranciškaus maldos intencijos balandžio mėnesiui:

Bendroji: Kad smulkieji ūkininkai už savo vertingą darbą gautų teisingą atlygį.

Evangelizacijos: Kad Afrikos krikščionys politinių ir religinių konfliktų apsuptyje liudytų meilę ir tikėjimą į Jėzų Kristų.

 

Pope Francis’ prayer intention for April:

Universal Intention – That small farmers may receive a just reward for their precious labor.

Evangelization Intention - That Christians in Africa may give witness to love and faith in Jesus Christ amid political-religious conflicts.

 

SVEIKINAME LR KRAŠTO APSAUGOS MINISTRĄ JUOZĄ OLEKĄ IR LR AMBASADORIŲ JAV IR MEKSIKAI ROLANDĄ KRIŠČIŪNĄ ŠIANDIENĄ VIEŠINČIUS PAS MUS.  MALONU JUS TURĖTI MŪSŲ TARPE!

Po šv. Mišių kviečiame visus į parapijos salę išgirsti ir susipažinti su garbingais svečiais bei pasisvečiuoti prie kavutės. VISI LAUKIAMI.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Antaniną Bulotienę, Andrea Catalonotti, Maria Cutrone, Liną Eitmaną, Reginą Gelžinis, Eleną Matulionis, Joanne Reggiani, Juozą Rudį, Virginia Scheibis, Patriciją Sidienę, Elvyrą Vileniškienę.  Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following ill parishioners or relatives/friends of parishioners: Antanina Bulotienė, Andrea Catalonotti, Maria Cutrone, Linas Eitmanas, Regina Gelžinis, Helen Matulionis, Joanne Reggiani, Joe Rudis, Virginia Scheibis, Patricia Sidas, Elvyra Vileniskis.  May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

JUBILIEJINIŲ DIEVO GAILESTINGUMO METŲ PROGA, JE ARKIVYSKUPAS GINTARAS GRUŠAS, VILNIAUS VYSKUPIJOS METROPOLITAS, KURIS KELETĄ KARTŲ LANKĖSI MŪSŲ PARAPIJOJE, PADOVANOJO APREIŠKIMO PARAPIJAI PILNO DYDŽIO KOPIJĄ DIEVO GAILESTINGUMO PAVEIKSLO, nutapytą pagal ses. Faustinos Kovalskos Kristaus regėjimus. Šį paveikslą iš Lietuvos parvežė ir įrėmino Dr. Algis Lukoševičius. Ačiū, ačiū jam! Mes galime džiaugtis turėdami šią nuostabią dovaną savo bažnyčioje DIEVO GAILESTINGUMO JUBILIEJINIAIS METAIS.

NUOŠIRDUS AČIŪ ARKIVYSKUPUI GINTARUI GRUŠUI UŽ ŠIĄ MIELĄ IR PRASMINGĄ DOVANĄ!

Balandžio 3 d., Gailestingumo sekmadienį, kun. Volertas pašventino šį paveikslą, o parapijiečių būrelis spontaniškai susirinko prie jo pasimelsti.  Šį įvykį Brooklyn‘o vyskupijos laikraštis „The Tablet“ aprašė šios savaitės laidoje 21 p. Laikraštį galite pasiimti bažnyčios prieangyje.

IN THIS JUBILEE YEAR DEDICATED TO GOD’S DIVINE MERCY, HE ARCHBISHOP GINTARAS GRUSAS, THE ARCHBISHOP OF THE DIOCESE OF VILNIUS, WHO HAS VISITED OUR PARISH SEVERAL TIMES, HAS GIFTED OUR ANNUNCIATION PARISH WITH A LIFE-SIZE REPLICA OF THE PAINTING OF DIVINE MERCY painted to represent the vision of Christ as described by Sister Faustina Kovalski. This depiction of Christ in His Divine Mercy is displayed in a specially designed shrine in the center of Vilnius which is visited by thousands of pilgrims from around the world.  Dr. Algis Lukoševičius brought this painting from Lithuania and had it framed.  Thank you Algis!  We can rejoice in having this wonderful gift in our own church THIS SPECIAL JUBILEE YEAR OF DIVINE MERCY.

OUR SINCERE THANK YOU TO ARCHBISHOP GINTARAS GRUŠAS FOR THIS THOUGHTFUL AND MEANINGFUL GIFT!

On April 4, Divine Mercy Sunday, Rev. Vytautas Volertas blessed and dedicated this painting and a group of parishioners gathered afterward to recite the Divine Mercy Chaplet. This event was reported on page 21 in this week’s edition of “The Tablet”.  You can pick up a copy in the church vestibule.

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke (430 Fifth Ave., New York, NY) trečiadienį, balandžio 13 d. 18:30 val. kviečia į ansamblio „Tutto a dio“ ir vokalistės Neringos Radėnaitės koncertą. Maloniai prašome registruotis ny.renginiai@urm.lt

TĖVAS ASTIJUS KUNGYS, OFM, LANKYSIS APREIŠKIMO PARAPIJOJE BALANDŽIO 24 D.  Su kun. Vytautu Volertu koncelebruos 10:00 šv. Mišias ir pasakys pamokslą.  Šv. Mišių metu NY ateitininkai duos įžodį ir po šv. Mišių rinksis į apatinę parapijos salę pasidžiaugti ir pabūti kartu.  Bus puiki proga dar kartą išgirsti tėvą A. Kungį ir su juo pabendrauti. VISI MALONIAI KVIEČIAMI IR LAUKIAMI.

PASIŽYMĖKITE DATĄ. Brooklyn‘o vyskupijos 45-oji Migracijos diena bus minima šeštadienį, balandžio 30 d., 1:00 val. PM Šv. Juozapo ko-katedroje, 856 Pacific St. Brooklyn, NY (visai netoli Barclay’s sporto centro).  Šv. Mišias atnašaus J. E. Vysk. Nicholas DiMarzio. Tai puiki progam pamatyti Jūsų aukų dėka ko-katedros lubose nutapytą Aušros Vartų paveikslą.

PASIŽYMĖKITE DATĄ. Visi maloniai kviečiami į New Yorko Maironio Mokyklos Motinos Dienos Minėjimą, kuris įvyks gegužės 1 d., 11:30 val. ryto Mt. Carmel parapijos salėje (kampas Havemeyer St. ir North 8th St., Brooklyn, NY). Minėjimas prasidės tuoj po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių Apreiškimo bažnyčioje. Maironio mokyklos mokiniai parodys gražią šventinę programą, mokyklos tėvų komitetas ruošia gardžius pietus, veiks baras, loterija, skambės nuotaikinga muzika.

GALITE UŽSAKYTI MIŠIAS SAVO INTENCIJOMS. Intencijų kalendorių galite rasti įsegtą Apreiškimo parapijos informacinėje lentoje parapijos apatinėje salėje. Kreipkitės pas Vidą Penikienę Kavinės metu arba skambinkit tel. 516-922-1760.

YOU CAN SCHEDULE A MASS TO BE OFFERED FOR A SPECIAL INTENTION.  You can find the schedule on the parish Bulletin Board in the Parish Hall.  Contact Vida Penikienė during Kavinė or call tel. 516-922-1760.

LABAI SVARBU!  Vėl atėjo laikas Brooklyno Vyskupijos metinei privalomai rinkliavai “Annual Catholic Appeal”. Iki galo metų Apreiškimo parapijai reikalinga surinkti $3,879.00. Labai svarbu ne tik aukojama suma, bet ir aukotojų skaičius. Prašome visus, pagal išgales padėti parapijai šią sumą surinkti.  Teatlygina Dievas jums šimteriopai.

VERY IMPORTANT!  The time has come for the Brooklyn Diocese “Annual Catholic Appeal”. Our parish’s goal is to contibute $3,879.00 by the end of the year. The number of contributors is as important as the amount contributed.  We ask you all to participate according to your ability.  The Lord will reward your generosity.

SAD NEWS: Joe and Irene Rudis have recently lost two family members.  Irene’s sister Helen and Joe’s aunt Catherine have died.  Our deepest condolences to Joe and Irene and their families.  May Helen and Catherine rest in peace.

Comments are closed.