Events/Renginiai

April  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Archives

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2016 m. balandžio 3 d. – Dieviško Gailestingumo šventė

JĖZAU, AŠ PASITIKIU TAVIMI

JESUS, I TRUST IN YOU

Dieviško Gailestingumo šventė – Divine Mercy Sunday

2016 m. balandžio 3 d. – April, 3, 2016

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Annunciation Church Bulletin

Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211

Mailing address: 275 North 8th Street, Brooklyn, NY 11211

Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223

Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (347) 628-2240

Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (347) 656-9815

Bulletin Editor – Vida Penikienė; Tel: (516) 922-1760, vida...@gmail.com

Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas, i...@nyapreiskimo.com

Website address:  http://www.nyapreiskimo.com

 

DIEVIŠKO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS / SUNDAY OF DIVINE MERCY
Nuolat augo būrys įtikėjusių Viešpatį
MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY 04/03/2016 –  Dieviško Gailestingumo sekmadienis –  Divine Mercy Sunday

10:00am – Už Kazimierą Blažį –  10 m. mirties metinės – užsakė duktė Gintarė Nemickienė

11:30 am – Spanish Mass

 

SUNDAY 04/10/2016 – Trečias Velykų Sekmadienis / Third Sunday of Easter

10:00 am – Už Apreiškimo parapijos gyvus ir mirusius parapijiečius

11:30 am – Spanish Mass

 

Dėkokite Viešpačiui, nes Jisai geras, Jis maloningas per amžius.

Šio sekmadienio skaitiniai randasi psl. 833.

=====================================================

Dievo Gailestingumo sekmadienis (Iš Vatikano radijo svetainės)

2000-aisiais popiežius Jonas Paulius II, atsiliepdamas į Vilniuje gyvenusiai šv. Faustinai išsakytą Jėzaus norą pirmąjį sekmadienį po Velykų švęsti Dievo gailestingumo šventę, Atvelykio sekmadienį paskelbė Dievo Gailestingumo sekmadieniu. Dabar ši šventė švenčiama visame pasaulyje. Pagal šventosios Faustinos regėjimus nutapytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas saugomas Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje. Kasmet tūkstančiai piligrimų atvyksta pasimelsti prie stebuklingojo paveikslo.

Tradicinė Dievo gailestingumo savaitė ypač svarbi šiais metais, švenčiant popiežiaus Pranciškaus paskelbtą Ypatingąjį gailestingumo jubiliejų. Popiežius velykiniame sveikinime dar kartą pabrėžė iš Dievo gailestingumo kylančios vilties būtinybę mūsų dienų pasaulyje. „Į visus, kas mūsų visuomenėse prarado viltį ir gyvenimo skonį, senus žmones, kurie vienatvėje jaučiasi bejėgiai, jaunimą, kuris nemato šviesios ateities, dar kartą kreipiuosi Prisikėlusiojo žodžiais: „Štai aš visa darau nauja!… Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio“ (Apr 21,5-6)“, – Urbi et orbi kreipimesi sakė popiežius Pranciškus.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Antaniną Bulotienę, Andrea Catalonotti, Maria Cutrone, Liną Eitmaną, Reginą Gelžinis, Eleną Matulionis, Joanne Reggiani, Juozą Rudį, Virginia Scheibis, Patriciją Sidienę, Elvyrą Vileniškienę.  Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following ill parishioners or relatives/friends of parishioners: Antanina Bulotienė, Andrea Catalonotti, Maria Cutrone, Linas Eitmanas, Regina Gelžinis, Helen Matulionis, Joanne Reggiani, Joe Rudis, Virginia Scheibis, Patricia Sidas, Elvyra Vileniskis.  May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Apreiškimo parapijoje Didžiosios savaitės ir šv. Velykų šventimas praėjo labai sėkmingai. Dėkojame kun. Volertui ir visiems, kurie dalyvavo Didžiojo Ketvirtadienio bei Kristaus Prisikėlimo apeigose, ypač Apreiškimo parapijos chorui, vadovaujamam Astos Barkauskienės, klapčiukams, kuriuos paruošia dr. Algis Lukoševičius ir kojų plojimo apeigų dalyviams.

Po Kristaus Prisikėlimo šv. Mišių rinkomės į parapijos salę, kur laukė parapijiečių suneštos gėrybės. Dėkojame Aldonai ir Mariui Marijošiams, Tracey Šližienei, Jean Pietrusiewicz, Giedrei Stankūnienei ir jų padėjėjams. Dėkojame visiems, kurie atnešė maisto.  Kai kurie, mums net nepastebint,  atnešė ir padėjo savo dovanas ant stalo. Velykiniai pusryčiai praėjo skaniai ir nuotaikingai.  Ačiū, ačiū visiems prisidėjusiems!

JUBILIEJINIŲ DIEVO GAILESTINGUMO METŲ PROGA, JE ARKIVYSKUPAS GINTARAS GRUŠAS, VILNIAUS VYSKUPIJOS METROPOLITAS, KURIS KELETĄ KARTŲ LANKĖSI MŪSŲ PARAPIJOJE, PADOVANOJO APREIŠKIMO PARAPIJAI PILNO DYDŽIO KOPIJĄ DIEVO GAILESTINGUMO PAVEIKSLO, nutapytą pagal ses. Faustinos Kovalskos Kristaus regėjimus. Apie jį mums pasakojo kun. Lukas Laniauskas, SJ, šių metų rekolekcijų metu.  Šį paveikslą iš Lietuvos parvežė ir įrėmino Dr. Algis Lukoševičius. Ačiū, ačiū jam! Mes galime džiaugtis turėdami šią nuostabią dovaną savo bažnyčioje DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENĮ.

NUOŠIRDUS AČIŪ ARKIVYSK.  GINTARUI GRUŠUI UŽ ŠIĄ MIELĄ IR PRASMINGĄ DOVANĄ!

IN THIS JUBILEE YEAR DEDICATED TO GOD’S DIVINE MERCY, HE ARCHBISHOP GINTARAS GRUSAS, THE ARCHBISHOP OF THE DIOCESE OF VILNIUS, WHO HAS VISITED OUR PARISH SEVERAL TIMES, HAS GIFTED OUR ANNUNCIATION PARISH WITH A LIFE-SIZE REPLICA OF THE PAINTING OF DIVINE MERCY which was painted to represent the vision of Christ described by Sister Faustina Kovalski. This depiction of Christ in His Divine Mercy is displayed in a specially designed shrine in the center of Vilnius which is visited by thousands of pilgrims from around the world.  Dr. Algis Lukoševičius brought this painting from Lithuania and had it framed.  Thank you Algis!  This Sunday, April 3, has been designated by Pope John Paul II as the Sunday of Divine Mercy.  We can rejoice in having this wonderful gift in our own church in time for this special occasion.

OUR SINCERE THANK YOU TO ARCHBISHOP GINTARAS GRUŠAS FOR THIS THOUGHTFUL AND MEANINGFUL GIFT!

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS NIUJORKE – trečiadienį, balandžio 6 d. 18:30 val. – kviečia į Dariaus Laumenio parodos atidarymą adresu 420 Fifth Avenue 3rd Floor New York, NY 10018. Vakaro metu bus galimybė pabendrauti su pačiu dailininku ir romano apie pasiklydusią meilę autoriumi. Registruotis prašome “ny.r...@urm.lt

SVARBUS PRANEŠIMAS:  LR Generalinis konsulatas praneša, kad balandžio 9-11 dienomis Niujorke lankysis Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas OlekasSekmadienį, balandžio 10 d. jis atvyks į 10:00 v.r. šv. Mišias Apreiškimo parapijoje ir po jų susitiks su lietuvių bendruomene kavutei parapijos salėje.

DALYVAUKIME VISI IR PAKVIESKIME SAVO DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS!

ENGLISH MISSALETTES FOR THE 2016 LITURGICAL YEAR are available in the church vestibule.  Contact Patricia Sidas for more information.

Gerumo vakaras “Krepšinio galia” A. Kazickienės Lithuanistinė Mokykla alumni kviečia į antrąjį jaunimo organizuojamą gerumo vakarą “Krepšinio galia”! Vakaras vyks 2016 m. balandžio 9 d. 19:00 val. Mums rūpi Lietuvos vaikai! Visos lėšos, surinktos vakaro metu, bus skirtos “Krepšinio Galia” programos vaikams!  Renginys vyks: 573 Roanoke Ave., Riverhead, NY 11901.  Programoje: Aukcionas, susitikimas su NBA krepšininku Jonu Valančiūnu, skanus lietuviškas maistas ir daug daugiau.

PASIŽYMĖKITE DATĄ. Brooklyn‘o vyskupijos 45-oji Migracijos diena bus minima šeštadienį, balandžio 30 d., 1:00 val. PM Šv. Juozapo ko-katedroje 856 Pacific St. Brooklyn, NY (visai netoli Barclay’s sporto centro).  Šv. Mišias atnašaus J. E. Vysk. Nicholas DiMarzio. Tai puiki progam pamatyti Jūsų aukų dėka ko-katedros lubose nutapytą Aušros Vartų paveikslą

GALITE UŽSAKYTI MIŠIAS SAVO INTENCIJOMS. Intencijų kalendorių galite rasti įsegtą Apreiškimo parapijos informacinėje lentoje parapijos apatinėje salėje. Kreipkitės pas Vidą Penikienę Kavinės metu arba skambinkit tel. 516-922-1760.

YOU CAN SCHEDULE A MASS TO BE OFFERED FOR A SPECIAL INTENTION.  You can find the schedule on the parish Bulletin Board in the Parish Hall.  Contact Vida Penikienė during Kavinė or call tel. 516-922-1760.

LABAI SVARBU! Vėl atėjo laikas Brooklyno Vyskupijos metinei privalomai rinkliavai “Annual Catholic Appeal”. Iki galo metų Apreiškimo parapijai reikalinga surinkti $3,879.00. Labai svarbu ne tik aukojama suma, bet ir aukotojų skaičius. Prašome visus, pagal išgales padėti parapijai šią sumą surinkti.  Teatlygina Dievas jums šimteriopai.

VERY IMPORTANT! The time has come for the Brooklyn Diocese “Annual Catholic Appeal”. Our parish’s goal is to contibute $3,879.00 by the end of the year. The number of contributors is as important as the amount contributed.  We ask you all to participate according to your ability.  The Lord will reward your generosity.

LIŪDNA ŽINIA: Kovo 15 d. New York’e mirė Elena Skeivienė, Dr. Ibseno Skeivio našlė.  Palaidota kovo 24 d.  Cypress Hills kapinėse. Nuošiūrdžią užuojautą reiškiame sūnui dr. Sauliui ir dukroms Vilijai ir Daliai.  Amžino atilsio Elenai Skeivienei.  Teilsisi ramybėje.

 

Comments are closed.