Events/Renginiai

November  2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Archives

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2016 m. kovo 27d. Kristaus Prisikėlimo Šventė – Velykos – Easter Sunday

KRISTUS PRISIKĖLE – ALELIUJA!

CHRIST IS RISEN – ALLELUIA!

Kristaus Prisikėlimo Šventė – Velykos / Easter Sunday

2016 m. kovo 27 – March 27, 2016

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Annunciation Church Bulletin

Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211

Mailing address: 275 North 8th Street, Brooklyn, NY 11211

Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223

Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (347) 628-2240

Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (347) 656-9815

Bulletin Editor – Vida Penikienė; Tel: (516) 922-1760, vida...@gmail.com

Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas, i...@nyapreiskimo.com

Website address:  http://www.nyapreiskimo.com

Kristaus Prisikėlimo Šventė – Velykos / Easter Sunday

Su juo mes valgėme ir gėrėme, jam prisikėlus iš numirusių.

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY 03/27/2016 –  Šv. Velykos – Easter Sunday

07:00 AM – Už Apreiškimo parapijos gyvus ir mirusius parapijiečius

11:30 AM – Spanish Mass

 

SUNDAY 04/03/2016 –  Dievo Gailestingumo sekmadienis –  Mercy Sunday

10:00am – Už Kazimierą Blažį –  10 m. mirties metinės –užsakė duktė Gintarė Nemickienė

11:30 am – Spanish Mass

 

Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes!

Šio sekmadienio skaitiniai randasi psl. 501.

SVEIKI SULAUKĘ ŠVENTŲ VELYKŲ!

HAPPY EASTER!

LINKIME, KAD ŠIĄ DIENĄ MUMS SUTEIKTAS DŽIAUGSMAS, VILTIS IR MEILĖ APSUPTŲ VISUS MŪSŲ PARAPIJIEČIUS, JŲ ŠEIMAS IR DRAUGUS!

MAY THE JOY, THE HOPE AND THE LOVE GIVEN TO US THIS DAY EMBRACE ALL OUR PARISHIONERS, THEIR FAMILIES AND THEIR FRIENDS!

ŠIANDIEN, po Kristaus Prisikėlimo Mišių, visi maloniai kviečiami užeiti į apatinę parapijos salę Velykiniams pusryčiams.  Čia galėsiste paragauti mūsų parapijiečių suneštų gėrybių, pabendrauti ir sumušti kiaušinius. VISI KVIEČIAMI IR LAUKIAMI!

ŠIANDIEN 10:00 val. Mišių Apreiškimo bažnyčioje NEBUS.

TODAY after the Mass of the Resurrection everyone is cordially invited to the parish lower hall for an Easter breakfast. We will share coffee and the delicacies that have been contributed by our parishioners.

There will be no 10:00 AM Mass at Annunciation today.

Šv. Velykų Mišios lietuvių kalba bus laikomos Viešpaties Atsimainymo parapijoje, 11:30 val.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Antaniną Bulotienę, Andrea Catalonotti, Maria Cutrone, Liną Eitmaną, Reginą Gelžinis, Eleną Matulionis, Joanne Reggiani, Juozą Rudį, Virginia Scheibis, Elvyrą Vileniškienę.  Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following ill parishioners or relatives/friends of parishioners: Antanina Bulotienė, Andrea Catalonotti, Maria Cutrone, Linas Eitmanas, Regina Gelžinis, Helen Matulionis, Joanne Reggiani, Joe Rudis, Virginia Scheibis, Elvyra Vileniskis.  May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

JUBILIEJINIŲ DIEVO GAIJESTINGUMO METŲ PROGA, JE ARKIVYSKUPAS GINTARAS GRUŠAS, KAUNO VYSKUPIJOS METROPOLITAS, KURIS KELETĄ KARTŲ LANKĖSI MŪSŲ PARAPIJOJE, PADOVANOJO APREIŠKIMO PARAPIJAI PILNO DYDŽIO KOPIJĄ DIEVO GAILESTINGUMO PAVEIKSLO, kuris nutapytas pagal ses. Faustinos Kovalskos Kristaus regėjimą. Šio paveikslo garbei pastatyta Dievo Gailestingumo šventovė Vilniaus centre gausiai lankoma pilgrimų iš viso pasaulio. Apie ją mums pasakojo kun. Lukas Laniauskas, SJ šių metų rekolekcijų metu.  Šį paveikslą iš Lietuvos parvežė ir įrėmino dr. Algis Lukoševičius. Ačiū, ačiū jam! Jį jau šiandien, Velykų Dieną, galite matyti mūsų bažnyčioje.  Sekanatis sekmadienis, balandžio 3d., yra Popiežiaus Pranciškaus paskelbtas DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIU ir mes galime džiaugtis turėdami šią nuostabią dovvaną savo bažnyčioje.

NUOŠIRDUS AČIŪ ARKIVYSKUPUI  GINTARUI GRUŠUI UŽ ŠIĄ MIELĄ IR PRASMINGĄ DOVANĄ!

IN THIS JUBILEE YEAR DEDICATED TO GOD’S DIVINE MERCY, HE ARCHBISHOP GINTARAS GRUSAS, THE ARCHBISHOP OF THE DIOCESE OF VILNIUS, WHO HAS VISITED OUR PARISH, HAS GIFTED OUR ANNUNCIATION PARISH WITH A LIFE SIZED COPY OF THE PAINTING OF DIVINE MERCY which was painted to represent the vision of Christ described by Sister Faustina Kovalski. This depiction of Christ in His Divine Mercy is displayed in a specially designed shrine in the center of Vilnius which is visited by thousands of pilgrims from around the world.  Dr. Algis Lukoševičius brought this painting from Lithuania and had it framed.  Thank you Algis.  You can see it for the first time today, Easter Sunday, in our beautiful church.  Next Sunday, April 3, has been dedicated as the Sunday of Divine Mercy and we can rejoice in having this wonderful gift in our own church.

OUR SINCERE THANK YOU TO ARCHBISHOP GINTARAS GRUŠAS FOR THIS THOUGHTFUL AND MEANINGFUL GIFT.

SVARBUS PRANEŠIMAS:  LR Generalinis konsulatas praneša, kad balandžio 9-11 dienomis Niujorke lankysis Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas OlekasSekmadienį, balandžio 10 d. jis atvyks į 10:00 v.r. šv. Mišias Apreiškimo parapijoje ir po jų susitiks su lietuvių bendruomene kavutei parapijos salėje.

DALYVAUKIME VISI IR PAKVIESKIME SAVO DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS!

ENGLISH MISSALETTES FOR THE 2016 LITURGICAL YEAR are available in the church vestibule.  Contact Patricia Sidas for more information.

Gerumo vakaras “Krepšinio galia” A. Kazickienės Lithuanistinė Mokykla alumni kviečia į antrąjį jaunimo organizuojamą gerumo vakarą “Krepšinio galia”! Vakaras vyks 2016 m. balandžio 9 d. 19:00 val. Mums rūpi Lietuvos vaikai! Visos lėšos, surinktos vakaro metu, bus skirtos “Krepšinio Galia” programos vaikams!  Renginys vyks: 573 Roanoke Ave., Riverhead, NY 11901.  Programoje: Aukcionas, susitikimas su NBA krepšininku Jonu Valančiūnu, skanus lietuviškas maistas ir daug daugiau.

PASIŽYMĖKITE DATĄ. Brooklyn‘o vyskupijos 45-oji Migracijos diena bus minima šeštadienį, balandžio 30 d., 1:00 val. PM Šv. Juozapo ko-katedroje 856 Pacific St. Brooklyn, NY (visai netoli Barclay’s sporto centro).  Šv. Mišias atnašaus J. E. Vysk. Nicholas DiMarzio. Tai puiki progam pamatyti Jūsų aukų dėka ko-katedros lubose nutapytą Aušros Vartų paveikslą

GALITE UŽSAKYTI MIŠIAS SAVO INTENCIJOMS. Intencijų kalendorių galite rasti įsegtą Apreiškimo parapijos informacinėje lentoje parapijos apatinėje salėje. Kreipkitės pas Vidą Penikienę Kavinės metu arba skambinkit tel. 516-922-1760.

YOU CAN SCHEDULE A MASS TO BE OFFERED FOR A SPECIAL INTENTION.  You can find the schedule on the parish Bulletin Board in the Parish Hall.  Contact Vida Penikienė during Kavinė or call tel. 516-922-1760.

LABAI SVARBU! Vėl atėjo laikas Brooklyno Vyskupijos metinei privalomai rinkliavai “Annual Catholic Appeal”. Iki galo metų Apreiškimo parapijai reikalinga surinkti $3,879.00. Labai svarbu ne tik aukojama suma, bet ir aukotojų skaičius. Prašome visus, pagal išgales padėti parapijai šią sumą surinkti.  Teatlygina Dievas jums šimteriopai.

VERY IMPORTANT! The time has come for the Brooklyn Diocese “Annual Catholic Appeal”. Our parish’s goal is to contibute $3,879.00 by the end of the year. The number of contributors is as important as the amount contributed.  We ask you all to participate according to your ability.  The Lord will reward your generosity.

 

Comments are closed.