Events/Renginiai

November  2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Archives

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2016 m. kovo 20d. Kristaus kančios (verbų) sekmadienis

GARBĖ TAM, KURIS ATEINA VIEŠPATIES

OSANA AUKŠTYBĖSE!

GLORY TO HIM WHO COMES IN THE NAME OF THE LORD – HOSANNA IN THE HIGHEST!

 

Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis – Palm Sunday

2016 m. kovo 20 – March 20, 2016

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Annunciation Church Bulletin

 

Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211

Mailing address: 275 North 8th Street, Brooklyn, NY 11211

Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223

Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (347) 628-2240

Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (347) 656-9815

Bulletin Editor – Vida Penikienė; Tel: (516) 922-1760, vida...@gmail.com

Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas, i...@nyapreiskimo.com

Website address:  http://www.nyapreiskimo.com

 

KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS – PALM SUNDAY

 

Nenusigręžiau veido nuo tų, kurie mane plūdo: aš žinau, kad nebūsiu sugėdintas.

 

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY 03/20/2016 – Verbų sekmadienis – Palm Sunday

10:00 am – Už Albiną Astrauską – užprašė Janina Stanislauskienė ir Vida Wilson

11:30 am – Spanish Mass

 

SUNDAY 03/27/2016 –  Šv. Velykos – Easter Sunday

07:00 am – Už Apreiškimo parapijos gyvus ir mirusius parapijiečius

11:30 am – Spanish Mass

 

Atliepiamoji Psalmė

O Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?

Šio sekmadienio skaitiniai randasi Mišiolėlio 448 psl.  Evangelija 823 psl.

====================================================

Šventojo Tėvo maldos intencijos kovo mėnesiui:

Visuotinė: Kad sunkumų slegiamos šeimos sulauktų joms reikalingos paramos, kad vaikai galėtų augti sveikoje ir ramioje aplinkoje.

Už evangelizavimą: Kad dėl tikėjimo persekiojami krikščionys, nepaliaujamų visos Bažnyčios maldų remiami, būtų tvirti ir ištikimi Evangelijai.

Pope Francis’ prayer intentions for March:

Universal: Families in Difficulty That families in need may receive the necessary support and that children may grow up in healthy and peaceful environments.

Evangelization: Persecuted Christians That those Christians who, on account of their faith, are discriminated against or are being persecuted, may remain strong and faithful to the Gospel, thanks to the incessant prayer of the Church.

APREIŠKIMO PARAPIJOS REKOLEKCIJOS KOVO 13 D. PRAĖJO LABAI SĖKMINGAI. Nuoširdžiai dėkojome kun. Lukui Laniauskui, SJ., kad atvyko mums padėti pasiruošti Šv. Velykų šventėms – už puikų pamokslą,  išpažinčių klausimą, bei pašnekesį  ir diskusijų pravedimą Kavinės metu.  Savo kalbose kun. Laniauskas pabrėžė Dievo neribotą Gailestingumą, ir ragino mus stengtis nugriauti savo silpnybių ir nuodėmių pastatytas sienas,   priartėti prie Viešpaties  ir  Juo pasitikėti. Nuoširdus ačiū kun. Volertui už paramą. Ačiū moksleiviams ateitininkams už Šv. Rašto skaitinių skaitymą. Dėkui dr. Algiui Lukoševičiui už rekolekcijų organizavimą. Ačiū Msgr. J. Calise už paskyrimą lėšų iš Apreiškimo parapijos iždo rekolekcijų išlaidoms padengti. Ačiū visiems, kurie prisidėjote prie Patricijos Sidienės suorganizuoto verbų gaminimo.   Ačiū visiems, kurie dalyvavote rekolekcijose!

Pasimelskime už sekančius ligonius: Antaniną Bulotienę, Andrea Catalonotti, Maria Cutrone Liną Eitmaną, Reginą Gelžinis, Eleną Matulionis, Joanne Reggiani, Juozą Rudį, Virginia Scheibis, Elvyrą Vileniškienę.  Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following ill parishioners or relatives/friends of parishioners: Antanina Bulotienė, Andrea Catalonotti, Maria Cutrone, Linas Eitmanas, Regina Gelžinis, Helen Matulionis, Joanne Reggiani, Joe Rudis, Virginia Scheibis, Elvyra Vileniskis.  May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

ŠIANDIEN PASKUTINIS GAVĖNIOS SEKMADIENIS Tai susikaupimo, atgailos ir pasninko laikotarpis pasiruošiti Kristaus Kančios ir Prisikėlimo šventimui. Didįjį Penktadienį katalikai privalo stipriai pavalgyti tik kartą per dieną ir susilaikyti nuo mėsos Šiuo metu prisiminkime Septynis gailestingumo darbus sielai: abejojančiam patarti, nemokantį pamokyti, piktą darantį sudrausti, nuliūdusį paguosti, įžeidimus atleisti, nuoskaudas nukęsti, melstis už gyvus ir mirusius.

TODAY IS THE LAST SUNDAY OF LENT. Lent is a season of fasting and penance to honor the sacrifices made by Jesus. Observers of Lent are asked to fast and abstain from meat on  Good Friday.  The definition of fasting used for Lent is partaking of only one full meal.  It’s a perfect time to remember the Seven Spiritual Works of Mercy: counsel the doubtful; instruct the ignorant; admonish sinners; comfort the afflicted; forgive offenses; bear wrongs patiently; pray for the living and the dead.

DIDŽIOJO KETVIRTADIENIO APEIGOS APREIŠKIMO PARAPIJOJE VYKS KETVIRTADIENĮ, KOVO 24 d. 7:00 val. vak. Pereitais metais pirmą kartą, po daugelio metų, gavome leidimą Apreiškimo bažnyčioje, LIETUVIŲ KALBA, švęsti Didžiojo Ketvirtadienio apeigas.  Šios apeigos parapijiečių buvo labai gražiai sutiktos. Šiais metais tęsime. Dėkojame kun. Volertui, už sutikimą šias pamaldas mums atlaikyti. LABAI SVARBU, kad Didžiojo Ketvirtadienio apeigose gausiai dalyvautų mūsų parapijiečiai.  ATEIKITE VISI IR ATSIVESKITE SAVO DRAUGUS!

THE MASS OF THE HOLY SUPPER WILL BE HELD AT ANNUNCIATION CHURCH ON HOLY THURSDAY, MARCH 24th AT 7:00 PM. This will be a very special event. WE ASK ALL OUR PARISHIONERS TO ATTEND AND TO BRING YOUR FRIENDS.

ŠV. VELYKŲ RYTĄ, KOVO 27d. – 7:00 val. rytobus laikomos iškilmingos KRISTAUS PRISIKĖLIMO MIŠIOS. Po Mišių bus pabendravimas parapijos salėje. Visi maloniai kviečiami.

VELYKŲ RYTĄ 10:00 VAL. MIŠIŲ APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE NEBUS.

KAS GALI LABAI PRAŠOMI PAAUKOTI MAISTO VELYKŲ RYTO VAIŠĖMS. Maisto sąrašą rasite ant spaudos stalo kavinėje arba susiriškite su Patricia Sidiene.

THE MASS OF THE RESURRECTION WILL BE OFFERED AT ANNUNCIATION ON EASTER SUNDAY, MARCH 27th AT 7:00 AM. There will be an Easter breakfast after Mass. All are cordially invited.

THERE WILL BE NO 10:00 AM MASS at Annunciation on Easter Sunday.

FOOD DONATIONS FOR THE EASTER RECEPTION AFTER THE MASS OF THE RESURRECTION ARE NEEDED and will be gratefully accepted. Contact Patricia Sidas.

Šv. Velykų Mišios lietuvių kalba bus laikomos Viešpaties Atsimainymo parapijoje, 11:30 v.r.

ENGLISH MISSALETTES FOR THE 2016 LITURGICAL YEAR are available in the church vestibule.  Contact Patricia Sidas for more information.

SVARBUS PRANEŠIMAS:  LR Generalinis konsulatas praneša, kad balandžio 9-11 dienomis Niujorke lankysis Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas. Sekmadienį, balandžio 10 d. jis atvyks į 10:00 v.r. šv.  Mišias Apreiškimo parapijoje ir po jų susitiks su lietuvių bendruomene kavutei parapijos salėje.

DALYVAUKIME VISI IR PAKVIESKIME SAVO DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS!

GALITE UŽSAKYTI MIŠIAS SAVO INTENCIJOMS. Intencijų kalendorių galite rasti įsegtą Apreiškimo parapijos informacinėje lentoje parapijos apatinėje salėje. Kreipkitės pas Vidą Penikienę Kavinės metu arba skambinkit tel. 516-922-1760.

YOU CAN SCHEDULE A MASS TO BE OFFERED FOR A SPECIAL INTENTION.  You can find the schedule on the parish Bulletin Board in the Parish Hall. Contact Vida Penikienė during Kavinė or call tel. 516-922-1760.

PASIŽYMĖKITE DATĄ.  Brooklyn‘o vyskupijos 45-oji Migracijos diena bus minima šeštadienį, balandžio 30 d., 1:00 val. PM Šv. Juozapo ko-katedroje 856 Pacific St. Brooklyn, NY (visai netoli Barclay’s sporto centro). Šv. Mišias atnašaus J. E. Vysk. Nicholas DiMarzio. Tai puiki progam pamatyti Jūsų aukų dėka ko-katedros lubose nutapytą Aušros Vartų paveikslą.

Comments are closed.