Events/Renginiai

December  2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Archives

Pasiruošimas Šv. Velykoms NY Apreiškimo parapijoje Brooklyne

1) Rekolekcijos – sekmadienį, 2016m. kovo 13 d. 10:00 val. šv. Mišių metu. Jas pravesti atvyksta labai populiarus jaunas kunigas jėzuitas iš Čikagos – Kun. Lukas Laniauskas, SJ. Kun. Laniauskas klausys išpažinčių kovo 13d. prieš šv. Mišias, su kun. V. Volertu atnašaus šv. Mišias, pasakys pamokslą. Jei bus reikalo, klausys išpažinčių ir po šv. Mišių. Po 10 val. ryto šv. Mišių apatinėje salėje vyks Kavinė, verbų gaminimas su Patricija Sidiene ir pokalbis bei pabendravimas su kun. Laniausku.

Tai puiki proga giliau įsigyventi į Gavėnios prasmę. Dalyvaukime visi ir paraginkime savo draugus ir pažįstamus.

2) Verbų sekmadienio apeigos – 2016m. kovo 20 d. Po šv. Mišių parapijos salėje bus Kavinė ir kiaušinių marginimo pamokos, kurias praves Patricia Sidienė.

3) Didžiojo Ketvirtadienio apeigos – 2016m. kovo 24 d. 7:00 valandą vakaro. Pereitais metais pirmą kartą, po daugelio metų, gavome leidimą Apreiškimo bažnyčioje, lietuvių kalba, švęsti Didžiojo Ketvirtadienio apeigas. Šios apeigos parapijiečių buvo labai gražiai sutiktos ir gražiai praėjo. Kviečiame visus gausiai dalyvauti. Dalyvaukime ir atsiveskite savo draugus!

4) Šv. Velykų rytą, 2016m. kovo 27d. 7:00 val. ryto bus laikomos iškilmingos Kristaus Prisikėlimo Mišios. Po Mišių bus pabendravimas parapijos salėje. Visi malonia kviečiami. (Velykų rytą 10:00 val. Mišių Apreiškimo bažnyčioje nebus.)

Jus maloniai kviečia NY Apreiškimo parapija
www.NYApreiskimo.com

Adresas:
259 North 5-th Street, Brooklyn, New York 11211
(kampas Metropolitan Avenue ir Havemeyer Street),
netoli “L” ir “G” traukinių Lorimer Street ir Metropolitan Avenue metro stoties

Comments are closed.