Events/Renginiai

May  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

PASIRUOŠIMAS VELYKŲ ŠVENTEI Švč. MERGELĖS MARIJOS APREIŠKIMO PARAPIJOJE

= = = = = =
Bažnyčios adresas: 259 North 5th Street, Brooklyn, New York 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir Havemeyer Street), prie “L” ir “G” traukinių Lorimer Street ir Metropolitan Avenue metro stoties.

Bažnyčios interneto svetainė: www.NYApreiskimo.com
= = = = = =

1) KOVO 21d. (1:30 val. p.p.) ir KOVO 22d. (10 val. ryto):
GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS, kurias pravesti iš Lietuvos atvyksta Telšių vyskupijos Salantų klebonas kun. dr. Petras Smilgys, vyks Apreiškimo baznyčioje kovo 21-22 d.d.

Kun. Smilgys nuo 1988 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje. 1990 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją ir 1995 05 28 buvo įšventintas kunigu. Studijavo Romos Popiežiškajame Laterano universitete, kurį 1997 m. baigė kanonų teisės licenciatu, o 2002 m. tame universitete apgynė kanonų teisės daktaro disertaciją. 1997-2005 m. dėstė Bažnytinę ir Romėnų teisę Klaipėdos universitete ir Telšių kunigų seminarijoje, nuo 2006 m. – VDU Teisės institute (fakultete) Be Salantų klebono pareigų šiuo metu dėsto teologiją Klaipėdos universitete. Bažnytinės teisės klausimais žurnale Soter ir kt. paskelbė mokslinių straipsnių. Yra pravedęs daug rekolekcijų Lietuvoje ir JAV – žinomas pamokslininkas.

Šeštadienį kovo 21 d. 1:30 val. p.p. bus kun. Smilgio pamokslas ir palaimininmu Švečiausiuoju Sakramentu, po kurio bus klausomos išpažintys.

Sekmadieni kovo 22 d. 10:00 val. ryto: Kun. Smilgys su kun. Volertu koncelebruos 10:00 val. šv. Mišias, kurių metu kun. Smilgys pasakys pamokslą (nuo 9:00 val. prieš šv. Mišias bus klausomos išpažintys). Po Mišių seks vaišės ir pabendravimas parapijos salėje.

Tai puiki proga susitelkti ir pasiruošti Didžiosios Savaitės ir Velykų Šventėms. DALYVAUKIME VISI IR PARAGINKIME SAVO DRAUGUS!
= = = = = =

2) KOVO 29d. (10 val. ryto):
VERBŲ SEKMADIENIS NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE

VERBŲ SEKMADIENĮ, kovo 29 d., bus laikomos šv. Mišios. Po Mišių parapijos salėje bus kavinė ir kiaušinių marginimo pamokos.
= = = = = =

3) BALANDŽIO 2d. (7 val. vakaro):
DIDYSIS KETVIRTADIENIS NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE

DIDYSIS KETVIRTADIENIS, BALANDŽIO 2d. 7:00 val. vakaro. Pirmą kartą, po daugelio metų, bus laikomos Paskutinės Vakarienės šv. Mišios lietuvių kalba. Dėkome kun. Volertui, už sutikimą šias pamaldoms vadovauti. Labai svarbu, kad Didžiojo Ketvirtadienio apeigose gausiai dalyvautų Niujorko lietuviai. DALYVAUKITE VISI IR ATSIVESKITE SAVO DRAUGUS!
= = = = = =

4) BALANDŽIO 5d. (7 val. ryto):
VELYKOS NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE

Šv. VELYKŲ RYTĄ, BALANDŽIO 5d.. 7:00 val. ryto: Niujorko Apreiškimo parapija maloniai kviečia Jus atvykti su savo šeima, artimaisiais bei visais draugais į Velykines Prisikėlimo šv. Mišias. Po šv. Mišių, parapija maloniai kviečia visus užeiti į tradicinius velykinius pusryčius parapijos salėje. Čia galėsite pasidalinti Velykiniais sveikinimais, sumušti margučius, užkąsti ir pasidžiaugti Šv. Velykomis lietuviškoje aplinkoje!

= = = = = =
Bažnyčios adresas: 259 North 5th Street, Brooklyn, New York 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir Havemeyer Street), prie “L” ir “G” traukinių Lorimer Street ir Metropolitan Avenue metro stoties.

Bažnyčios interneto svetainė: www.NYApreiskimo.com
= = = = = =

Comments are closed.