Events/Renginiai

September  2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. balandžio 13d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. balandžio 13d.

OSANA DOVYDO SŪNUI!
Garbė tam kuris ateina Viešpaties vardu.

HOSANNA to the SON of DAVID!
Blessed is he who comes in the name of the Lord.

Annunciation Parish Bulletin

2014 m. balandžio 13d. – April 13, 2014

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Svenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary
259 N. 5th St., Brooklyn, NY 11211

Mailing address: 275 N 8th St., Brooklyn, NY 11211

Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223

Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (347) 628-2240

Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (347) 656-9815

Bulletin Editor –V. Jankauskienė Tel: (718) 849-2260; algi...@yahoo.com

Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas, i...@nyapreiskimo.com

Website address: http://www.nyapreiskimo.com

KRISTAUS KANČIOS – VERBŲ SEKMADIENIS

PALM SUNDAY

Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!

SUNDAY, 4/13/2014 – Verbų Sekmadienis / Palm Sunday

10:00 am – Už Vytautą Maželį, užprašė Renata Alinskienė

11:30 am – Spanish Mass

SUNDAY, 4/20/2014 7:00 AM – ŠVENTOS VELYKOS / Kristaus Prisikėlimo Sekmadienis / Easter Sunday

7:00 am – Už Stasę, Doną ir Vytautą Andruškevičius, užprašė duktė Ramutė

Atliepiamoji Psalmė

Dievas yra gailestingas: jis visuomet išvaduoja.

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 448 psl.

Šiandieną, sekmadienį, balandžio 13 d., tuojau po lietuviškų ir ispaniškų šv. Mišių, vyks kiaušinių marginimo popietė. Bus žinovų, kurie parodys kaip reikia marginti velykinius kiaušinius. Jeigu mokate šią techniką, ateikite ir parodykite norintiems išmokti. Žvakės ir įvairiaspalviai dažai bus parūpinti. Mažieji dažytojai gaus spalvas (Crayons) su kuriomis galės marginti. Labai prašome paaukoti kietai virtų kiaušinių! Malonėkite juos atvežti balandžio 13 d.

Traditional Easter egg decorating techniques will be demonstrated next week, April 13th, right after the Masses at Annunciation parish hall. Everyone is most welcome to come, observe and also decorate some of the eggs. Wax and various dyes will be available. Crayons will be available for the younger children for decorating purposes. If possible please make a donation of hard boiled.

Brooklyno vyskupas išsirinko šv. Juozapo bažnyčią Brooklyne kaip ko-katedrą nes ji yra daug didesnė ir geriau tinka dideliems susibūrimams. Apreiškmo parapijos “Ad hoc” komitetas išrinko Aušros Vartų Mariją, kuri su kitų etninių grupių Marijomis buvo nutapyta ko-katedroje. Šiam tikslui reikia pradėti vajų surinkti reikalingą sumą – $25,000.00. Kviečiame visus prie šio vajaus dosniai prisidėti rašant čekius: Church of the Transfiguration, ir siunčiant adresu 64-14 Clinton Ave., Maspeth, NY11378. Memo dalyje pažymėti, kad tai St. Joseph’s Lithuanian Mural. Šiam tikslui jau surinka $850.00. Kviečiame visus lietuvius bei jų draugus prie šios akcijos prisidėti.

Dėmesio! Dėmesio! Jau baigiasi registracijos laikotarpis! Konsulatas New Yorke kviečia visus Lietuvos Respublikos piliečius balsuoti 2014 m. gegužės 11 ir 25 d. Jeigu jūs gyvenate užsienio valstybėje, ar joje būsite rinkimų dienomis ir pageidaujate balsuoti, iki balandžio 15 d. užsiregistruokite elektroninėje rinkėjų, balsuojančių užsienyje, sistemoje: http://ny.mfa.lt/rinkimai Jei neturite techninių galimybių užsiregistruoti internetu ar turėtumėt kitų klausimų, kreipkitės į Kosulatą telefonu (212) 354-7840 ar el. paštu rink...@urm.lt. Daugiau informacijos apie rinkimus galite rasti LR Vyriausios rinkimų komisijos tinklapyje http://www.vrk.lt.

Visi esate maloniai kviečiami į New Yorko Maironio Mokyklos Motinos Dienos Minėjimą, kuris įvyks 2014 m. gegužės 4 d., 11:30 val. ryto Mt. Carmel parapijos salėje (kampas Havemeyer St. ir North 8th St, Brooklyn, NY). Minėjimas prasidės tuoj po 10:00-tos valandos ryto lietuviškų šv. Mišių Niujorko Apreiškimo bažnyčioje. Maironio mokyklos mokiniai parodys gražią šventinę programą, mokyklos tėvų komitetas ruošia gardžius pietus, veiks baras, loterija, skambės nuotaikinga muzika. Bilietus prašome įsigyti iš anksto mokykloje pas Nidą Angeliadis arba Apreiškimo parapijoje po Mišių pas Raimundą Šližį. Įėjimo auka suaugusiems – $15.00, vaikams iki 16 metų – $5.00, vaikams iki 3 metų amžiaus – nemokamai. Suaugusiems įėjimo auka prie durų minėjimo dieną bus $20.00. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į Rasą Sprindys: dire...@nymaironiomokykla.org

Pasimelskime už sekančius ligonius: Reginą Gelžinienę, Liūdą Gudelienę, Levutę Juodčepienę, Juozą Levoną, Phyllis Macėnas, Eleną Matulionis, Erną Miluikienę, ponią Palubinskienę (Mildos Palubinskaitės / Chacar mamytę), Vidą Penikienę, Dan Schmedlen, Elvyrą Vileniškienę, Lauryną Vismaną ir Aldoną Žukienę. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following ill parishioners or relatives / friends of parishioners: Regina Gelžinis, Liuda Gudelis, Levutė Juodčepienė, Joe Levonas, Phyllis Macėnas, Helen Matulionis, Erna Milukas, Mrs. Palubinskas (Milda Palubinskas’ mother), Vida Penikas, Dan Schmedlen, Elvyra Vileniskis, Laurynas Vismanas, Aldona Zukas. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

NY LAK vaikų pavasario Sporto Programa prasidėjo šeštadienį, kovo 29d ir baigsis gegužės 10d. Programa tęsis nuo 2:00 val p.p. iki 4:00 val. p.p. Jeigu po Maironio lituanistinės mokyklos vyks renginiai, programa prasidės šiek tiek vėliau. Sporto salė yra Atpirkėjo liuteronų (Redeemer Lutheran) mokykloje, 69-26 Cooper Avenue, Glendale, NY 11385 (Cooper Ave. ir 69 Pl. kampas). Vaikai pagrinde žais krepšinį, o taip pat išbandys ir kitas sporto šakas. Jau beliko tik trys datos- balandžio 26d ir gegužės 3d (lauke) ir 10d. Dėl papildomos informacijos, arba užregistruoti vaiką, prašome kreiptis į Juozą Miluką: j...@milukasfamily.com; 203-918-7031

Labai Svarbu! Vėl atėjo laikas Brooklyno Vyskupijos metinei privalomai rinkliavai “Annual Catholic Appeal”. Apreiškimo parapijai reikia surinkti $3,879.00. Prašome visus, visus padėti parapijai šią sumą pinigų surinkti. Virš nustatytos sumos surinkti pinigai grąžinami parapijai. Gavėnia geras laikas padidinti jūsų asmeninį dosnumą, atsisakant pasaulietiškų gėrybių, paskiriant auką parapijai. Teatlygina Dievas jums šimteriopai!

Neringa kviečia registruotis Kerry Secrest ir Dr. Kristinos Mačiūnaitės vedamam “Moterų Savaitgaliui” 2014 m. balandžio 25-27 d. Šių metų tema: “Awakening to Bodies and Ourselves”. Programos aprašymą bei registraciją surasite: http://www.neringa.org/lt_events_forms.html

Praėjusį sekmadienį Tautodailės institutas ir Apreiškimo parapija sponsoriavo sėkmingą verbų gamybos popietę po abiejų šv. Mišių Apreiškimo bažnyčioje. Individualios verbos bei tradiciniai palmių “lapai” bus šventinami šiandieną, ir norintys įsigyti verbas, galite tai padaryti šiandien. Gili padėka priklauso Vytautui Čereškai kuris padovanojo daugelį džiovintų gėlių, ir Pat Sidienei kuri suorganizavo popietę po abiejų šv. Mišių.
Kviečiame visus parapijiečius prisidėti prie maisto sutelkimo velykinės kavinės stalui. Jeigu galite bent ką paaukoti kontaktuokit Pat Sidienę (SID...@aol.com) arbaVidą Penikienę (vida...@gmail.com). Taip pat galite pranešti apie savo aukas šioms moterims šiandieną kavinės metu. Iš anksto dėkojame.

Kitą sekmadienį, balandžio 20-tos dienos ankstų rytmetį, po 7-tos valandos ryto Prisikėlimo šv. Mišių, parapija maloniai kviečia visus užeiti į tradicinius velykinius pusryčius parapijos salėje. Čia galėsite pasidalinti Velykiniais sveikinimais, sumušti margučius, užkąsti ir pasidžiaugti Šv. Velykomis lietuviškoje aplinkoje!

Yra rengiama 5-ta lietuvių katalikų konferencija, kuri įtvyks Čikagoje gegužės mėn. 2-3 d. Dėl platesnės informacijos ir registracijos formų kreipkitės matu...@gmail.com

Dedication of the new Brooklyn Co Cathedral (St. Joseph’s) will take place on Tuesday, May 13th, at 856 Pacific Street, Brooklyn, NY, beginning at 3:00pm and ending with the 7:30pm Mass. Everyone is asked to note the date and come to this joyful celebration. This will provide an opportunity for the Lithuanian community to see the mural of Our Lady of Vilnius.

Comments are closed.