Events/Renginiai

April  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Archives

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. kovo 23d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. kovo 23d.

KOVO 25 d. – Apreiškimo parapijos titulinė šventė.

MARCH 25 – FEAST OF THE ANNUNCIATION

Annunciation Parish Bulletin

2014 m. kovo 23d. – March 23, 2014

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Svenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary
259 N. 5th St., Brooklyn, NY 11211

Mailing address: 275 N 8th St., Brooklyn, NY 11211

Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223

Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (347) 628-2240

Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (347) 656-9815

Bulletin Editor –V. Jankauskienė Tel: (718) 849-2260; algi...@yahoo.com

Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas, i...@nyapreiskimo.com

Website address: http://www.nyapreiskimo.com

TREČIAS GAVĖNIOS SEKMADIENIS

THIRD SUNDAY OF LENT

Duok mums vandens atsigerti

SUNDAY, 3/23/2014 – Trečias Gavėnios Sekmadienis / Third Sunday of Lent

10:00 am – Už Anelę ir Vacį Steponius, užprašė Monika ir Salvijus Kungiai

11:30 am – Dominga Perez-Hilardo Castillo, req. by Family

WEDNESDAY, 3/26/14 – Gavėnios Trečiadienis / Lent Wednesday

7:00 pm For the Souls in Purgatory, req. by Monica and Eric Arsago

3/30/2014 – Ketvirtsis Gavėnios Sekmadienis / Fourth Sunday of Lent

10:00 am – Už Ireną Pesytę, užprašė Jonas ir Giedrė Stankūnai

11:30 am – Spanish Mass

Atliepiamoji Psalmė

Išgirskite šiandien, ką Viešpats byloja:
“Tegul jūsų širdys nebūna storžievės”

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 434 psl.

Antradienį, kovo 25 d., yra Apreiškimo parapijos šventė. Tą dieną 7:30 val. vakare bus atnašaujamos šv. Mišios. Viskas vyks anglų kalba. Tačiau keleta giesmių bus giedama lietuviškai ir vienas liturginis skaitymas bus skaitomas lietuvių kalboje. Choristai bei lietuviai parapijiečiai labai prašomi dalyvauti šv. Mišios parodant meilę ir pagarbą Marijai.

2014m. gegužės 18 d., Apreiškimo parapijoje vyks didelė šventė. Svečiuosis J.E. arkivyskupas Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupijos metropolitas. Ta proga Ekscelencija koncelebruos šv. Mišias Apreiškimo bažnyčioje su kun. Vytautu Volertu ir suteiks Sutvirtinimo sakramentą jaunimui išėjusiam tam tikrą studijų programą, kurią kruopščiai ir rūpestingai parengė ir pravedė mūsų darbšti parapijietė Milda Palubinskaitė Chacar. Dalyvaukime tą dieną visi šv. Mišiose ir pakvieskime savo draugus ir pažįstamus. Po šv. Mišių visi kviečiami dalyvauti ruošiamose vaišėse pagerbti arkivyskupą ir pasidžiaugti mūsų jaunimu.

Su “Pelenų dieną” – prasidėjo Gavėnia. Tai yra atgailos ir vidinio atsinaujinimo laikotarpis. Tai laikas visiems pagalvoti ar atitinkamai mes atsiliepame į Viešpaties pakvietimą sekti jį ir jį mylėti visa širdimi, visu protu, visu kūnu bei siela. Padėti tikintiesiems labiau susikaupti ir pasiekti norimus užsimojimus, Msgr J. Calise praneša visą eilę renginių, kurie padėtu žmogui tai padaryti: Gavėnios šeštadieniais bus laikomos šv. Mišios Mt Carmel bažnyčioje 8:30 val. ryto; Vyskupijos Susitakymo diena numatyta šventos savaitės pirmadienį – balandžio 14 d. Tą dieną bus galima Mt. Carmel prieiti išpažinties visą dieną. Vėliau bus paskelbtos valandos; Mt. Carmel parapijos rekolekcijas kovo 31 ir balandžio 1 ir 2, praves kunigas iš Ozone Park.parapijos; Atsiprašymo šv. Mišios bus laikomos antradienį, balandžio 8 d., 7:30 pm. Ryšium su šiom Mišiom Bažnyčios tradicija turi ypatingą “atsiprašymo” maldą (aktą) per kurią atsiprašome ne tik už savus, bet ir visos žmonijos padarytus blogumus ir maldaujame atleidimo. Per Gavėnią turime ypatingai pasistengti melstis ne tik su kitais bet ir ir už visus kitus.

New Yorko Lietuvių Atletų klubas rengia 110 metų jubiliejinį koncertą – šeštadienį, 2014 m. kovo 29 d., 7:00 val. vak. Akustinis koncertas įvyks Polsh ir Slavic centro salėje – 176 Java St., Brooklyn, NY (tarp Manhattan ir McGuiness Blvd). Koncertuos žymus ir populiarus akustikos muzikantas iš Lietuvos – DONATAS MONTVYDAS. Išankstinė įėjimo auka – $30.00. Bilietus galite pirkti tiesiogiai per LAK svetainę: http://www.nylak.com., arba apsilankykite į “The Avenue restoraną” 71-22 Myrtle Avenue , Glendale, NY 11385 kovo 23 d., lietuviškų priešpiečių metu nuo 12-16 val.p.p. Platesnę informaciją gausite sekančiai: kmyk...@gmail.com; (847) 749-6880; kopu...@gmail.com (718) 640-7417.

Norime priminti, kad reikalingas visų tautiečių įnašas projektui kurį turi vykdyti visos etninės grupės Brooklyno vyskupijoje. Tikslas- Dabartinė vyskupijos katedra yra per maža kai vyskupijos kunigai ir maldininkai susirenka joje dėl įviriausių švenčių. Todėl vyskupas išsirinko šv. Juozapo bažnyčią Brooklyne kaip ko-katedrą nes ji yra daug didesnė, tačiau ją reikia gerokai atremontuoti. Kiekviena etninė grupė prašoma prie projekto prisidėti surenkant po $25,000.00, kad ir per keletą metų, pateikiant lietuvių žymiausią Marijos atvaizdą, kuris bus patalpinta naujoje ko-katedroje. Parapijos “Ad hoc” komitetas išrinko Aušros Vartų Mariją, kuris su kitų etninių grupių Marijomis buvo nutapytas ir jau pakabintas ko-katedroje. Dabar reikia rimtai pradėti vajų surinkti reikalingą sumą – $25,000.00. Kviečiame visus prie šio vajaus dosniai prisidėti rašant čekius: Church of the Transfiguration, ir siunčiant adresu: 64-14 Clinton Ave., Maspeth, NY 11378. Memo dalyje pažymėti, kad tai St. Joseph’s Lithuanian Mural.

Kitą sekmadienį, kovo 30 d., LB New Yorko miesto apylinkės metinis susirinkimas įvyks Apreiškimo parapijos salėje po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių, pradedant apie 12:00 val. vid. Pakvietimai jau išsiuntinėti visiems nariams, kurių adresus turime sąrašuose. Tačiau, nebūtina gauti pakvietimą atėjimui į susirinkimą. Visi maloniai laukiami ir kviečiami. Galima ir reikia visiems lietuviams, gyvenantiems Niujorko apylinkės ribose, susirinkime dalyvauti. Parodykim vienybę ir solidarumą su apylinkėje gyvenančiais tautiečiais. Kviečiame visus dalyvauti 10:00 val. šv. Mišiose ir po to ateiti į parapijos salę. Iki malonaus pasimatymo sekmadienį, kovo 30d.

Konsulatas New Yorke kviečia visus Lietuvos Respublikos piliečius balsuoti 2014 m. gegužės 11 ir 25 d. Jeigu jūs gyvenate užsienio valstybėje, ar joje būsite rinkimų dienomis ir pageidaujate balsuoti, iki balandžio 15 d. užsirergistruokite elektroninėje rinkėjų, balsuojančių užsienyje, sistemoje: http://ny.mfa.lt/rinkimai Jei neturite techninių galimybių užsiregistruoti internetu ar turėtumėt kitų klausimų, kreipkitės į Kosulatą telefonu (212) 354-7840 ar el. paštu rink...@urm.lt. Daugiau informacijos apie rinkimus galite rasti LR Vyriausios rinkimų komisijos tinklapyje http://www.vrk.lt.

New Yorko Maironio lituanistinė mokykla rengia Motinos Dienos minėjimą Mt Carmel parapijos salėje, 2014 m. gegužės 4 d., po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių Apreiškimo bažnyčioje. Programoje Maironio mokyklos mokiniukų šventinis pasirodymas, šiltos vaišės, baras, loterija. Įėjimo auka $20.00 suaugusiems ir $5.00 vaikams nuo 3 iki 16 metų.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Reginą Gelžinienę, Liūdą Gudelienę, Levutę Juodčepienę, Juozą Levoną, Phyllis Macėnas, Eleną Matulionis, ponią Palubinskienę (Mildos Palubinskaitės/Chacar mamytė), Vidą Penikienę, Dan Schmedlen, Elvyrą Vileniškienę, Lauryną Vismaną. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following ill parishioners or relatives / friends of parishioners: Regina Gelžinis, Liuda Gudelis, Levutė Juodčepienė, Joe Levonas, Phyllis Macėnas, Helen Matulionis, Mrs. Palubinskas (Milda Palubinskas’mother), Vida Penikas, Dan Schmedlen, Elvyra Vileniskis, Laurynas Vismanas. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Šiandieną, kovo 23 d., brolių Kezių restorane “The Avenue Restaurant,” lietuviški priešpiečiai bus servuojami nuo 12:00 iki 4:00 val. p.p. Menu: koldūnai, cepelinai ir kugelis/dešra/kopūstai bei šalta atgaiva. Visi mielai kviečiami užsukti į 71-22 Myrtle Ave., ir skaniai pavalgyti. Dėl info skambinkit: 347-725-3853. Patariama užsisakyti vietas.

“Už blaivią Lietuvą” – vadovė Genovaitė Meškelienė praneša, kad šeštadienį, kovo 29 d, 11:00 val. ryto, sportinis žygis įvyks naujoje vietoje, Manhattano Centriniame parke (prie Columbus Circle) stoties. Pirma bus eisena, po to žvalumo mankšta. Visi mielai kviečiami dalyvauti. Dėl informacijos skambinkite 347-268-6391 arba gene...@gmail.com .

Comments are closed.