Events/Renginiai

April  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Archives

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. balandžio 6d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. balandžio 6d.

Jėzau, prisimink mus kai įeisi į savo karalystę!

Jesus, remember us when you get into your kingdom!

Annunciation Parish Bulletin

2014 m. balandžio 6d. – April 6, 2014

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Svenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary
259 N. 5th St., Brooklyn, NY 11211

Mailing address: 275 N 8th St., Brooklyn, NY 11211

Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223

Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (347) 628-2240

Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (347) 656-9815

Bulletin Editor –V. Jankauskienė Tel: (718) 849-2260; algi...@yahoo.com

Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas, i...@nyapreiskimo.com

Website address: http://www.nyapreiskimo.com

PENKTAS GAVĖNIOS SEKMADIENIS

FIFTH SUNDAY OF LENT

Aš įkvėpsiu į jus savo dvasią, kad jūs atgytumėte

SUNDAY, 4/06/2014 – Penktas Gavėnios Sekmadienis / Fifth Sunday of Lent

10:00 am – Už Viktorą Kirkylą, užprašė Kirkylų šeima

11:30 am – Spanish Mass

WEDNESDAY, 4/9/14 – Gavėnios Trečiadienis/ Lent Wednesday

7:00 pm – For the Souls in Purgatory, req. by Monica and Eric Arsago

SUNDAY, 4/13/2014 –Šeštas Gavėnios Sekmadienis / Sixth Sunday of Lent

10:00 am – Už Vytautą Maželį, užprašė Renata Alinskienė

11:30 am – Spanish Mass

Atliepiamoji Psalmė

Dievas yra gailestingas: jis visuomet išvaduoja.

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 443 psl.

Šiandieną, balandžio 6 d., lietuviškų reikalų parapijos komitetas ir NY Tautodailės Institutas sponsoriuos “verbų″ gaminimo popietę Apreiškimo parapijos salėje tuoj po 10:00 val. ryto lietuviškų, ir po 11:30 val. ryto ispaniškų šv. Mišių. Visi, jauni ir garbaus amžiaus žmonės, yra mielai kviečiami ateiti ir susikurti sau velykinę “verbą”, su kuria galėsite dalyvauti Verbų sekmadienio šv. Mišių procesijoje. Nereikia atsinešti jokių priemonių – viskas bus parūpinta, tik ateikite.

The Lithuanian Affairs Committtee of Annunciation parish and the NY Lithuanian Folk Art Institue will sponsor a workshop for creation of traditional “verbos” after the 10:00 am Lithuanian and 11:30 am Spanish masses. Adults and children are welcome to take part in the workshop and create a special “verba” for themselves and participate in the Palm Sunday Procession next week. All supplies will be provided and the “verba” will be blessed along with the palms on Palm Sunday.

Sekantį sekmadienį, balandžio 13 d., tuojau po lietuviškų ir ispaniškų šv. Mišių, vyks kiaušinių marginimo popietė. Bus ekspertų kurie parodys kaip reikia marginti velykinius kiaušinius. Jeigu mokate šią techniką, ateikite ir parodykite norintiems išmokti. Žvakės ir įvairiaspalviai dažai bus parūpinti. Mažieji kiaušinių margintojai gaus Crayons kreideles, kuriomis galės marginti. Labai prašoma paaukoti kietai virtų kiaušinių. Malonėkite juos atvežti balandžio 13 d. Jeigu norėsite sau nusimarginti kiaušinius Šv. Velykoms, atsineškite ir kietai virtų kiaušinių.

Traditional Easter egg decorating techniques will be demonstrated next week, April 13th, right after the Masses at Annunciation parish hall. Everyone is most welcome to come, observe and also decorate some of the eggs. Wax and various dyes will be available. Crayons will be available for the younger children for decorating purposes. If possible please make a donation of hard boiled eggs and if you will be participating in the coloring process please bring some hard boiled eggs with you next Sunday.

Norime priminti, kad reikalingas visų tautiečių įnašas projektui kurį turi vykdyti visos etninės grupės Brooklyno vyskupijoje. Tikslas- Dabartinė vyskupijos katedra yra per maža kai vyskupijos kunigai ir maldininkai susirenka joje dėl įviriausių švenčių. Todėl vyskupas išsirinko šv. Juozapo bažnyčią Brooklyne kaip ko-katedrą nes ji yra daug didesnė, tačiau ją reikia gerokai atremontuoti. Kiekviena etninė grupė prašoma prie projekto prisidėti surenkant po $25,000.00, kad ir per keletą metų, pateikiant lietuvių žymiausią Marijos atvaizdą, kuris bus patalpinta naujoje ko-katedroje. Parapijos “Ad hoc” komitetas išrinko Aušros Vartų Mariją, kuris su kitų etninių grupių Marijomis buvo nutapytas ir jau pakabintas ko-katedroje. Dabar reikia rimtai pradėti vajų surinkti reikalingą sumą – $25,000.00. Kviečiame visus prie šio vajaus dosniai prisidėti rašant čekius: Church of the Transfiguration, ir siunčiant adresu: 64-14 Clinton Ave., Maspeth, NY 11378. Memo dalyje pažymėti, kad tai St. Joseph’s Lithuanian Mural. Šiam tikslui jau surinka $750.00. Nepamirškite ir jūs prie šios akcijos dosniai prisidėti.

Konsulatas New Yorke kviečia visus Lietuvos Respublikos piliečius balsuoti 2014 m. gegužės 11 ir 25 d. Jeigu jūs gyvenate užsienio valstybėje, ar joje būsite rinkimų dienomis ir pageidaujate balsuoti, iki balandžio 15 d. užsirergistruokite elektroninėje rinkėjų, balsuojančių užsienyje, sistemoje: http://ny.mfa.lt/rinkimai Jei neturite techninių galimybių užsiregistruoti internetu ar turėtumėt kitų klausimų, kreipkitės į Kosulatą telefonu (212) 354-7840 ar el. paštu rink...@urm.lt. Daugiau informacijos apie rinkimus galite rasti LR Vyriausios rinkimų komisijos tinklapyje http://www.vrk.lt.

Visi maloniai esate kviečiami į New Yorko Maironio Mokyklos Motinos Dienos Minėjimą, kuris įvyks 2014 m. gegužės 4 d., 11:30 val. ryto Mt. Carmel parapijos salėje (kampas Havemeyer St. ir North 8th St. Brooklyn, NY). Minėjimas prasidės tuoj po 10:00 val. lietuviškų šv.Mišių Apreiškimo bažnyčioje. Maironio mokyklos mokiniai parodys gražią šventinę programą, mokyklos tėvų komitetas ruošia gardžius pietus, veiks baras, loterija, skambės nuotaikinga muzika. Bilietus prašome įsigyti iš anksto mokykloje pas Nidą Angeliadis arba Apreiškimo parapijoje po Mišių pas Raimundą Šližį. Įėjimo auka suaugusiems – $15.00, vaikams iki 16 m. – $5.00, vaikams iki 3 m.- nemokamai. Suaugusiems įėjimo auka prie durų minėjimo dieną bus $20.00. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į Rasą Sprindys: dire...@nymaironiomokykla.org

Pasimelskime už sekančius ligonius: Reginą Gelžinienę, Liūdą Gudelienę, Levutę Juodčepienę, Juozą Levoną, Phyllis Macėnas, Eleną Matulionis, ponią Palubinskienę (Mildos Palubinskaitės/Chacar mamytė), Vidą Penikienę, Dan Schmedlen, Elvyrą Vileniškienę, Lauryną Vismaną. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Lūdna žinia – Gauta žinia, kad 2014 m. balandžio 2 d., Los Angeles mirė Laimos Šileikytes/Hood vyro, John, duktė – Lucy. Ji sirgo nepagydoma sunkia liga ir dabar išsilaisvino iš skausmų . Tenuveda Dievo angelai ją į amžino poilsio vietą. Gili užuojauta John, Laimai ir visai giminei bei draugams. Amžiną atilsį duok mirusiai Viešpatie!

NY LAK vaikų pavasario Sporto Programa prasidėjo šeštadienį, kovo 29 ir baigsis gegužės 10d. Programa šeštadieniais tęsis nuo 2:00 val p.p. iki 4:00 val. p.p. Jeigu po Maironio lituanistinės mokyklos vyks renginiai, programa prasidės šiek tiek vėliau. Sporto salė yra Atpirkėjo liuteronų (Redeemer Lutheran) mokykloje, 69-26 Cooper Avenue, Glendale, NY 11385( Cooper Ave. ir 69 Pl. kampas). Vaikai pagrinde žais krepšinį, taip pat išbandys ir kitas sporto šakas. Dėmesys bus skiriamas naujų įgūdžių įsigyjimui, taip pat pasidžiaugti ir susitikti naujų draugų. Programos datos: Kovo 29d, balandžio 5d, 12d ir 26d; gegužės 3d (lauke) ir 10 dienomis. Kaina $50.00 vaikui. Dėl papildomos informacijos, arba užregistruoti vaiką, prašome kreiptis pas Juozą Miluką; j...@milukasfamily.com ; tel: 203-918-7031, arba Vydą Marijošių: vyd...@yahoo.com ; tel: 631-902-7612.

Šiandieną, balandžio 6 d., brolių Kezių restorane “The Avenue Restaurant,” lietuviški priešpiečiai bus nuo 12:00 iki 4:00 val. p.p. Meniu: koldūnai, cepelinai ir kugelis-dešra- kopūstai bei šalta atgaiva. Visi mielai kviečiami užsukti į 71-22 Myrtle Ave., ir skaniai pavalgyti. Dėl informacijos skambinkite: 347-725-3853. Patariama užsisakyti vietas.

AIDO GINIOČIO KŪRYBOS VAKARAS BEI NELĖS ZIRNITĖS IR ERNESTO ŽVAIGŽDINO DARBŲ PARODOS ATIDARYMAS BALANDŽIO 9 D. LIETUVOS GENERALINIAME KONSULATE NIUJORKE

Lietuvos generalinis konsulatas Niujorke 2014 m. balandžio 9 d., trečiadienį, 7.00 pm kviečia į aktoriaus, režisieriaus, kompozitoriaus, vieno iš „Keistuolių teatro“ įkūrėjų Aido Giniočio kūrybos vakarą bei grafikės Nelės Zirnitės ir tapytojo Ernesto Žvaigždino darbų parodos atidarymą.

Comments are closed.