Events/Renginiai

April  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Archives

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. sausio 26d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. sausio 26d.

Aušros vartų Marija, MELSKI UŽ MUS!

OUR LADY OF VILNIUS, PRAY FOR US!

Annunciation Parish Bulletin

2014 m. sausio 26d. – January 26, 2014

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Svenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary
259 N. 5th St., Brooklyn, NY 11211

Mailing address: 275 N 8th St., Brooklyn, NY 11211

Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223

Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (347) 628-2240

Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (347) 656-9815

Bulletin Editor –V. Jankauskienė Tel: (718) 849-2260; algi...@yahoo.com

Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas, i...@nyapreiskimo.com

Website address: http://www.nyapreiskimo.com

TREČIAS EILINIS SEKMADIENIS

THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME

Pagonių krašto žmonės išvys skaisčią šviesą

SUNDAY 1/26/2014 Trečias Eilinis Sekmadienis / Third Sunday in Ordinary Time

10:00 am – Už Vitą Katiną, užprašė Katinų šeima

11:30 am – Spanish Mass

SUNDAY 2/2/2014 Ketvirtas Eilinis Sekmadienis /Fourth Sunday in Ordinary Time

10:00 am – Už Algirdą Jankauską, užprašė Genė Dirsytė

11:30 am – Spanish Mass

Atliepiamoji Psalmė

Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano.

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 548 psl.

Visi maloniai kviečiami į meninio filmo “Laiškai Sofijai” peržiūrą kuri įvyks šiandieną, sekmadienį, sausio 26 d., 4:00 val. p.p. SLA (Susivienijimo Lietuvių Amerikoje – Lithuanian Alliance of America) patalpose: 307 West 30th St., New York, NY . Įėjimas laisva auka. Rengėjai – LB New Yorko apylinkė.

Šiemet šauniai New Yorke drauge bus švenčiamos dvi Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo šventės – Vasario 16 ir Kovo 11 d., šeštadienį, vasario 22 d., 5:00 val.p.p. Minėjimas prasidės koncertu, kurį atliks Vilniaus Universiteto merginų choras “VIRGO”, po to Lietuvos Respublikos generalinio konsulo New Yorke V. Sarapino sveiknimas, V. Grigonytės paruoštos vaišės, R. Samio videoteka/šokiai ir baras. Viskas vyks Mt. Carmel parapijos didžiojoje salėje – N 8th ir Havemeyer gatvių kampas, Williamsburg, NY (tik keletas gatvių nuo Apreiškimo bažnyčios). Bilietus platins: Apreiškimo parapijoje – Raimundas Šližys; Maironio lituanistinėje mokykloje – mokyklos administracija; įvairiuose lietuviškuose renginiuose – NY miesto LB apylinkės valdybos nariai. Šventė ruošiama be išimties visoms amžiaus grupėms! Laukia visų su puikia nuotaika ir šypsenomis šventės rengėjai: LB New Yorko miesto apylinkė, Lietuvos Respublikos gen. konsulatas New Yorke, ALTA’s ir Tautos Fondas.

Sekančią dieną, sekmadienį, vasario 23 d., Apreiškimo bažnyčioje 10:00 val. ryto lietuviškos šv. Mišios bus aukojamos už kovojusius ir žuvusius dėl Lietuvos laisvės atstatymo. Kviečiame visus, visus tautiečius ateiti pasimelsti ir pagerbti brolius bei seseris, kurie nepaisydami jokių sunkumų drąsiai stojo į kovą už Lietuvą. Šios šventės neturi būti praleistos be mūsų visų dalyvavymo šv. Mišiose ir
Minėjime.

Neringa laukia jūsų 2014 m., sausio 31-vasario 2 dienomis. Visi esate kviečiami atvažiuoti į Žiemos šventę Neringoje, taip paremsite mylimą stovyklavietę Vermonto valstijos kalnuose. Bus švenčiamos UŽGAVĖNĖS! – blynai, kaukės, linksmybės ir gerų draugų būrys…

Pasimelskime už sekančius ligonius: Antaną Bagdžiūną, Reginą Gelžinienę, Liūdą Gudelienę, Levutę Juodčepienę, Juozą Levoną, Phyllis Macėnas, Denis Mažeika (had another stroke, or possibly a small series of strokes recently), Eleną Matulionis, ponią Palubinskienę (Mildos Palubinskaitės/Chacar mamytė), Dan Schmedlen, Elvyrą Vileniškienę, Lauryną Vismaną. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following ill parishioners or relatives/friends of parishioners: Antanas Bagdžiūnas, Regina Gelžinis, Liuda Gudelis, Levutė Juodčepienė, Joe Levonas, Phyllis Macėnas, Denis Mažeika, Helen Matulionis, Mrs. Palubinskas (Milda Palubinskas’mother), Dan Schmedlen, Elvyra Vileniskis, Laurynas Vismanas. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Su dideliu pasisekimu praėjo susitikimas su J. E. vysk. Kęstučiu Kėvalu, Kauno arkivyskupijos augziliaru. New Yorko Ateitininkai, kartu su Apreiškimo parapija, puikiai suorganizavo šią ypatingą šventę. Susirinko didelis būrys žmonių bažyčioje, kur koncelbruojant kun. Vytautui Volertui su svečiu vyskupu, šv. Mišios pagarbiai ir įspūdingai buvo atnašautos. Visas būrys ministrantų, (dabar taip vadinami klupčiukai) nuostabai gražiai atliko savo pareigas, suteikdami tam tikrą šv. Mišių orumą. Nors susitikimas su Ekscelencija buvo greitu laiku įgyvendintas, jaunimas atrodė itin gerai pasiruošęs. Valio visiems sekantiems padėjusiems prie šv. Mišių, kuriems priklauso visos parapijos didelė padėka ir pagarba: Algiui Lukoševičiui- nuostabiam organizatoriui; Phil Caponegro-zakrastijonui, puikiems lektoriams/ skaitytojams – Simui, Nidai, Linui Chacar, Elžbietai Kungytei, Aušrai Pranevičiūtei, Jonui ir Arijanai Lukševičiams ir Tadui Sipavičiui; šaunuoliams Matui Šližiui ir Gyčiui Kavaliauskui ir jauniausiems Martin ir Kenneth Petrusiewicz bei Jonui Lukoševičiui. Parapijos choras, vadovaujant vargonininkei Astai Barkauskienei, prisidėjo prie šventės įprasminimo giedant mylimas lietuviškas giesmes. Telaimina Dievas šį nuostabų, draugišką lietuvį vyskupą suteikdamas daug malonių ganytojiškam gyvenimui.

Po šv. Mišių visi maldininkai suėjo ir tuojau užpildė vietas prie gražiai ir skoningai papuoštų stalų. Prie garbės stalo matėsi J.Ekscelencija su sesutės Jūratės Žukauskienės šeima ir LR gen. konsulas New Yorke Valdas Sarapinas su žmona dr. Vyte, kuris ir pristatė prelegentą, J.E. vysk. Kęstutį. Paskaita buvo labai įdomiai pristatyta Ekscelencijos ir mintys aiškiai išdėstytos. Po to svečiai turintys bilietus ėjo skanai pasivaišinti. Visą šitą nuostabų renginį įgyvendinti pareikalvo nemažai jėgų ir jų tikrai buvo daug. Didelis širdingas ačiū sekantiems: A. Bubliui, J. Centore, Palubinskų/Chacar šeimai, V. Jankauskienei, S. M. Kungiams, A. Lukoševičiui, A. Marijošienei, J. Pietrusiewicz, J.& I. Rudis, P.M. Sabaliams, D. Serrano, P. Sidienei, Šližių šeimai, G. Stankūnienei, M. Stanislauskaitei, K. Vygantas. Kadangi renginį reikėjo įgyvendinti per labai trumpą laiką paskleista informacija sekančių buvo labai naudinga ir už tai ačiū S. Kavaliauskui ir L. Misevičiui. Taip pat norima padėkoti Vyskupo Kėvalo sesutei Jūratei Žukauskienei už gražiai suprojektuotą plakatą, Mindaugui Žukauskui ir Arūnui Tirkšliūnui už padarytas nuotraukas ir labai didelis ačiū kunigui Vytautui Volertui už sutvarkymą ir gautą leidimą iš Brooklyno vyskupijos vyskupo Kęstučio Kėvalo vizitui Apreiškimo parapijoje. Jeigu kieno pavardė praleista, dovanokite.

Šią šventę suorganizavo ir jos tikslus puikiai įprasmino New Yorko Ateitininkai, talkinant Apreiškimo parapijai. Šiuo metu, New Yorko Ateitininkai labai gražiai veikia dėka pasiaukojusių vadovų – Mildos Chacar-Palubinskaitės, Monikos ir Salvijaus Kungių, Algio Lukoševičiaus, Monikos ir Pauliaus Sabalių, Jūratės ir Mindaugo Žukauskų. Jiems priklauso mūsų visų didelė pagarba ir nuoširdi padėka. Ačiū visiems kurie atėjo ir padarė šią šventę tokią prasmingą.

Gauta žinia, kad 2014m. sausio 22d. iškeliavo amžinybėn Ona Vasiliauskienė, gyvenusi Woodhavene. Pranešimą įteikė duktė Elena. Laidotuvėmis rūpinosi Romanelli laidotuvių direktorius. Po šv. Mišių Atsimainymo bažnyčioje, sausio 24 d., kūnas palaidotas Cypress Hill kapinėse. Amžiną atilsį duok Onai Viešpatie!

Žmonės kurie yra užsiregistravę Apreiškimo parapijoje ir esate įrašyti į parapijos adresų sąrašą, gaunate vokelius kuriuos turėtumėt naudoti skiriant aukas parapijai. Yra daromi žingsnai, kad žmonės kurie naudojo vokelius iki šiol, galėtų aukoti ir per internetą. Daugiau informacijos rasite laiške kurį gavome iš Mt Carmel raštinės, ir kuris bus pakabintas ant informacinės lentos kavinėje.

Taip pat pridedamas laiškas prie šio biuletenio apie projektą kurį turi vykdyti visos etninės grupės Brooklyno vyskupijoje. Tikslas- dabartinė vyskupijos katedra yra per maža, kai vyskupijos kunigai ir maldininkai susirenka joje dėl įviriausių švenčių. Todėl vyskupas išsirinko šv. Juozapo bažnyčią Brooklyne kaip ko-katedrą nes ji yra daug didesnė, tačiau ją reikia gerokai atremontuoti. Kiekviena etninė grupė prašoma prie projekto prisidėti surenkant po $25,000.00, kad ir per keletą metų, pateikiant lietuvių žymiausią Marijos atvaizdį, parinkta Aušros Vartų Marija, kuris su kitų etninių grupių Marijomis bus išdažytas ko-katedroje. Spalvotą atvaizdį irgi rasite kavinėje ant informacinės lentos.

Comments are closed.