Events/Renginiai

March  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. sausio 19d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. sausio 19d.

SVEIKINAME J. E. VYSKUPĄ KĘSTUTĮ KĖVALĄ
atvykusį su mumis pasimelsti ir pabendrauti.

Annunciation Parish Bulletin

2014 m. sausio 19d. – January 19, 2014

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Svenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary
259 N. 5th St., Brooklyn, NY 11211

Mailing address: 275 N 8th St., Brooklyn, NY 11211

Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223

Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (347) 628-2240

Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (347) 656-9815

Bulletin Editor –V. Jankauskienė Tel: (718) 849-2260; algi...@yahoo.com

Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas, i...@nyapreiskimo.com

Website address: http://www.nyapreiskimo.com

ANTRAS EILINIS SEKMADIENIS

SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME

Tave padarysiu šviesa pagonims, kad mano išganymas žemės pakraščius siektų

SUNDAY 1/19/2014 Antras Eilinis Sekmadienis / Second Sunday in Ordinary Time

10:00 am – Už Viktorą ir Oną Marcinkevičius, užprašė duktė Marytė su šeima

11:30 am – In thanksgiving to the Virgin de la Altagracia, req. by Hija y Hieta

SUNDAY 1/26/2014 Trečias Eilinis Sekmadienis / Third Sunday in Ordinary Time

10:00 am – Už Vitą Katiną, užprašė Katinų šeima

11:30 am – Spanish Mass

Atliepiamoji Psalmė

Viešpatie aš ateinu įvykdyti tavo valios.

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 546 psl.

Maloni žinia. Šiandieną, sausio 19 d., Apreiškimo parapijoje apsilankys J.E. vyskupas Kęstutis Kėvalas, Kauno arkivyskupijos augzilijaras. Kviečiame visus lietuvius gausiai dalyvauti šv. Mišiose ir susitikime su vyskupu Kęstučiu Kėvalu. Bus proga girdėti jo pamokslą ir parapijos salėje dalyvauti pokalbyje su J. Ekscelencija. Jaunasis vyskupas, ekonomikos daktaras, pasidalins mintimis ir praves pokalbį “Krikščionybė ir laisvoji rinka… Ar Jėzus kalbėjo apie verslą”. 12:00 val. vid. bus siūlomi šilti pietūs, suaugusiems – kaina $10.00 ir $3.00 vaikams. Renginio organizatoriai Apreiškimo parapija ir New Yorko Ateitininkai nuoširdžiai kviečia visus, visus ateiti ir pasidžiaugti šventine nuotaika.

Praėjusį sekmadienį, sausio 12 d., į šv. Mišias kurias atnašavo kun. V. Volertas už Sausio 13-dienos žuvusius susirinko gražus būrys maldininkų. Turbūt nėra nei vieno lietuvio kuris neatsimintų kur jis buvo tomis lemtingomis dienomis. Per šv. Mišias pradedant su Liet. gen. konsulu Valdu Sarapinu ir žmona Vyte, buvo nešamos žvakės su vardais ir paveikslais žuvusiųjų, o po šv. Mišių jos buvo nuneštos ir pagarbiai padėtos parapijos apatinėje salėje kavinės metu ant tam tikslui paruošto stalo. Viskas ypatingai gražiai ir kultūringai praėjo. Ačiū dalyvavusiems ir nešusiems žvakes bei nuotraukas. Tegul žuvusieji ilsisi Viešpaties ramybėje.

Pirmadienį, sausio 13 d., 6:30 val. vak., Lietuvos Generalinis kosulatas New Yorke, surengė Laisvės gynėjų dienos minėjimą. Buvo Vytauto V. Landsbergio filmo “Trispalvis” peržiūra ir po to V.V. Landsbergio, jo žmonos R. Landsbergienės ir Ievos Narkutės koncertas. Nors ir buvo darbo diena bet svečių susirinko apie 100-as. Visi svečiai buvo papuošti neužmirštuolės gėlės piešiniu, nes buvo sugalvota Lietuvoje, kad nešiojant šį simbolį visi suprastų, kad niekados negalime pamiršti Sausio 13-tos. Neseniai užbaigtas V.V. Landsbergio filmas “Trispalvis”, pasakojantis apie Lietuvos partizanus bei ryšininkus iššaukė ne vienam dalyviui ašaras stebint kokias aukas sudėjo partizanai bei jų ryšininkai ant Lietuvos laisvės aukuro. Šį filmą verta visiems įsigyti nes yra angliški titrai, tai galima ir lietuviškai nekalbantiems jį parodyti. Pasirodo šio filmo premjeros vyksta įvairiose JAV lietuvių bendruomenėse kaip gili padėka filmo bičiuliams ir rėmėjams, kadangi juostos sukūrimą parėmė Bostono, New Yorko, Čikagos ir Los Angeles gyvenantys lietuviai. Bravo jiems visiems!

Antroje dalyje Vytautas V. Landsbergis su žmona Ramune atliko dainuojamosios poezijos kūrinius, liaudies dainas it t.t. ir Ieva Narkutė atliko savo naująsias dainas, bei tas dainas kurios buvo filmoje “Trispalvis”. Svečiai buvo nuoširdžiai priimti ir jų pasirodymas šiltai įvertintas.

Visi maloniai kviečiami į meninio filmo “Laiškai Sofijai” peržiūrą kuri įvyks sekmadienį, sausio 26 d., 4:00 val. p.p. SLA (Susivienijimo Lietuvių Amerikoje – Lithuanian Alliance of America) patalpose: 307 West 30th St., New York, NY . Įėjimas laisva auka. Rengėjai – LB New Yorko apylinkė.

Šiemet šauniai New Yorke drauge bus švenčiamos dvi Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo šventės – tai Vasario 16 ir Kovo 11 d., šeštadienį, vasario 22 d., 5:00 val.p.p. Minėjimas prasidės koncertu, kurį atliks Vilniaus Universiteto merginų choras, po to kalbos, diskoteka su šokiais, vaišės ir baras. Viskas vyks Mt. Carmel parapijos didžiojoje salėje – N 8th ir Havemeyer gatvių kampas, Williamsburg, NY, tik keletas gatvių nuo Apreiškimo bažnyčios. Įėjimo auka – $20.00 perkant bilietus iš anksto, prie įėjimo bilietų kaina bus $25.00. Vėliau bus paskelbta informacija kur galite pirkti bilietus. Visus maloniai kviečia dalyvauti rengėjai: LB New Yorko miesto apylinkė, ALTA’s ir Tautos Fondas.

Pradedame naujus metus. KVIEČIAME VISUS GILIAU ĮSIJUNGTI Į SAVO PARAPIJOS VEIKLĄ. Įsijunkite į parapijos chorą. Giedodami dvigubai meldžiamės. Tapkite Šv. Rašto skaitytojais. Įsijunkite į aukų rinkėjų gretas. Visos šios pareigos mus įgalina giliau įsijunti į Šv. Mišių auką. Visi esate nuoširdžiai laukiami.
Po Šv. Mišių mėgstame susirinkti apatinėje parapijos salėje išgerti kavos ir pabendrauti. Kavinės suruošimas pareikalauja daug darbo. Mūsų Patricia Sidienė jau daug metų šį darbą atlieka, bet jai labai reikia pagalbos. Pasisiūlykite ateiti pusę valandos anksčiau padėti paruošti kavinę. Pasisiūlykite pasilikti pusę valandos ilgiau padėti viską sutvarkyti. Bendras darbas sustiprins ir sujungs mūsų parapiją ir parapijiečius.

Neringa laukia jūsų 2014 m., sausio 31-vasario 2 dienomis. Visi esate kviečiami atvažiuoti į Žiemos šventę Neringoje, taip paremsite mylimą stovyklavietę Vermonto valstijos kalnuose. Bus švenčiamos UŽGAVĖNĖS! – blynai, kaukės, linksmybės ir gerų draugų būrys…

Pasimelskime už sekančius ligonius: Antaną Bagdžiūną, Reginą Gelžinienę, Liūdą Gudelienę, Levutę Juodčepienę, Juozą Levoną, Phyllis Macėnas, Denis Mažeika (had another stroke, or possibly a small series of strokes recently), Eleną Matulionis, ponią Palubinskienę (Mildos Palubinskaitės/Chacar mamytė), Dan Schmedlen, Elvyrą Vileniškienę, Lauryną Vismaną. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following ill parishioners or relatives / friends of parishioners: Antanas Bagdžiūnas, Regina Gelžinis, Liuda Gudelis, Levutė Juodčepienė, Joe Levonas, Phyllis Macėnas, Denis Mažeika, Helen Matulionis, Mrs. Palubinskas (Milda Palubinskas’mother), Dan Schmedlen, Elvyra Vileniskis, Laurynas Vismanas. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Gautas laiškas iš Lietuvos Vyskupų Konferencijos kuriame jie kreipiasi į LR Seime svarstomos naujos Azartinių lošimų įstatymo redakcijos. Vyskupai rašo, kad didelį nerimą kelia daugelis siūlomų nuostatų, nes jų įgyvendinimo pasekmės prasilenktų su rūpesčiu dėl moralės ir vertybių. Viso laiško kopijas rasite prie biuletenio bažnyčios prieangyje ir ant spaudos stalo kavinėje. Nejaugi Lietuva taps vienas didelis Kazino?

Comments are closed.