Events/Renginiai

May  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Vyskupas Kęstutis Kėvalas NY Apreiškimo parapijoje 2014m sausio 19d


Kauno augzilarinio vyskupo Kęstučio Kėvalo apsilankymas Niujorke

Niujorke, sekmadienį sausio 19d. Apreiškimo parapijoje Vyskupas Kęstutis Kėvalas su Kun. V. Volertu koncelebravo Šv. Mišias. Susirinko pilna bažnyčia išgirsti Vyskupo Kėvalo pamokslo, kuriame su humoru ir meile jis priminė besiklausiantiems, kad esame pašaukti DIevo, pažinti Jį, liudyti Jį ir tobulėti – naudotis mūsų dovanotais talentais vykdyti Dievo valią ir prisidėti prie Dievo karalystės.

Apreiškimo parapijos sutvirtinimo sakramento kandidatai ir Niujorko jaunučiai ateitininkai atliko skaitinius ir džiaugėsi gavę progą susitikti su Vyskupu Kėvalu prieš Mišias. Atvažiavo ir svečiai iš Bostono ir Filadelfijos ateitininkų gretų: dabartinis Šiaurės Amerikos Ateitininkų Tarybos pirmininkas Dr. Tomas Girnius, 2013m. Globalios Lietuvos apdovanojimui už tarptautinių naujovių diegimą nominantas Dr. Jonas Dunčia, ir Amerikos lietuvių kultūros archyvo direktorė Dr. Mirga Girniuvienė.

Po Mišių visi buvo kviečiami Niujorko ateitininkų ir Apreiškimo parapijos pasiklausyti Vyskupo Kėvalo kalbos: “Krikščionybė ir laisvoji rinka . . . ar Jėzus kalbėjo apie verslą?” Pilnutėlėje parapijos salėje popietės vedėjas ateitininkas ir parapijos tarybos narys Dr. Algirdas Lukoševičius, sveikino garbės svečius LB atstovus Algirdą Grybą ir Rasą Sprindys. Niujorko generalinis konsulas Valdemaras Sarapinas sveikino susirinkusius ir šiltai pristatė Vyskupo Kėvalo atsiekimus: jo mokslinis dėmesys ekonomikos ir teologijos sankryžai, ilgametis sėkmingas vadovavimas Marijos Radijai.

Vyskupas Kęstutis Kėvalas asmeniškais prisiminimais, skoningais anekdotais ir powerpoint skaidrėmis dėstė savo argumentą kad laisvoji rinka išaugo iš krikščioniškos sampratos ir, jei valdyta etinio požiūrio, yra svarus įrankis sukurti sąlygas žmogaus dvasiniam tobulėjimui. Dėmesinga publika buvo sužavėta jo įžvalgomis ir jo šiltu būdu.

Po kalbos, vietinis parapijos administratorius Prel. Calise pasveikino susirinkusius ir Vyskupą Kėvalą. Dr. Lukoševičius su padėka įteikė parapijos ir ateitininkų dovaną Vyskupui Kėvalui ir baigė programą. Sekė smagūs pietūs, suruošti M. ir P. Sabalių, P. Sidienės ir R. Šližio. Po pietų Vyskupas Kėvalas dosniai skyrė laiko susipažinti su žmonėmis, juos palaiminti, su jais pasimelsti.

Sotūs dvasiniu ir protiniu penu, sušilę meilioje bendruomenėje, išsiskirstėm; dėkingi Vyskupui Kėvalui ir organizatoriams Niujorko ateitininkams ir Apreiškimo parapijai už nuostabų renginį.

Straipsnio autorė: Milda Palubinskaitė

Šis straipsnis buvo išspausdintas 2014 metų sausio 25-tos dienos laikraštyje ‘Draugas’. Paspauskite ant nuorodos žemiau, kad atsidarytumėte šį straipsnį PDF formate:

Vyskupas-Kestutis-Kevalas-Niujorke-straipsnis-laikrastyje-Draugas-2014m-sausio-25d.pdf

Jei norite išsaugoti straipsnį savo kompiuteryje, kad galėtumėte jį atsispausdinti, spauskite dešinį pelės klavišą ant aukščiau esančios nuorodos, ir pasirinkite ‘Save link as’, po to pasirinkite kur jį norite išsaugoti.

Paspauskite čia, arba ant žemiau esančios nuotraukos, norėdami pažiūrėti Vyskupo Kęstučio viešnagės mūsų papapijoje nuotraukų albumą.

Nuotraukos – Arūno Tirkšliūno, Raimundo Šližio ir Mindaugo Žukausko.

Comments are closed.