Events/Renginiai

January  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. sausio 12d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. sausio 12d.

Kristaus Krikštas

BAPTISM of our LORD

Annunciation Parish Bulletin

2014 m. sausio 12d. – January 12, 2014

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Svenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary
259 N. 5th St., Brooklyn, NY 11211

Mailing address: 275 N 8th St., Brooklyn, NY 11211

Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223

Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (347) 628-2240

Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (347) 656-9815

Bulletin Editor –V. Jankauskienė Tel: (718) 849-2260; algi...@yahoo.com

Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas, i...@nyapreiskimo.com

Website address: http://www.nyapreiskimo.com

KRISTAUS KRIKŠTAS

BAPTISM OF OUR LORD

Štai mano tarnas, kuriuo aš geriuosi

SUNDAY 1/12/2014 – Kristaus Krikštas / the Baptism of the Lord

10:00 am – Už Sausio 13-osios Dienos žuvusiuosius, užprašė JAV LB NY apylinkė

11:30 am – Spanish Mass

SUNDAY 1/19/2014 Antras Eilinis Sekmadienis / Second Sunday in Ordinary Time

10:00 am – Už Viktorą ir Oną Marcinkevičius, užprašė duktė Marytė su šeima

11:30 am – Spanish Mass

Atliepiamoji Psalmė

Viešpats laimins savo tautą, teikas jai ramybę.

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 422 psl.
Su šiuo sekmadieniu baigiasi kalėdinis laikotarpis.

Šiandieną šventos Mišios laikomos už Sausio 13-dienos žuvusius. Tai skaudus periodas Lietuvos istorijoje, tačiau tai buvo pradžia sugriuvimo raudonosios imperijos. Per šv. Mišias bus nešamos žvakės su vardais ir paveikslais žuvusiųjų, o po šv. Mišių jos bus pagarbiai padedamos ant paruošto stalo kavinėje.

Pirmadienį, sausio 13 d., 6:30 val. vak., Lietuvos Generalinis kosulatas New Yorke, 420 Fifth Ave., NYC, NY, trečias aukštas, rengia Laisvės gynėjų dienos minėjimą. Vyks Vytauto V. Landsbergio filmo “Trispalvis” peržiūra ir V.V. Landsbergio, jo žmonos R. Landsbergienės ir Ievos Narkutės koncertas.
Menininkai iš Lietuvos atveža dvi programas – pirmoji: neseniai užbaigtas V.V. Landsbergio filmas “Trispalvis”, pasakojantis apie Lietuvos partizanus bei ryšininkus; šio filmo premjeros JAV lietuvių bendruomenėse yra gili padėka filmo bičiuliams ir rėmėjams, kadangi juostos sukūrimą parėmė Bostono, New Yorko, Čikagos ir Los Angeles gyvenantys lietuviai.
Antroje dalyje koncertas kuriame Vytautas V. Landsbergis su žmona Ramune atliks dainuojamosios poezijos kūrinius, liaudies dainas it t.t. ir Ieva Norkutė atliks savo naująsias dainas, bei (esant žiūrovų pageidavimui) ir senesnius kultinius hitus (“Raudoni vakarai” ir t.t.). Visi malonai kviečiami atvykti į konsulato patalpas šio skaudaus įvykio paminėjimui. Iki malonaus pasimatymo sekmadienį ir pirmadienį.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Antaną Bagdžiūną, Reginą Gelžinienę, Liūdą Gudelienę, Levutę Juodčepienę, Juozą Levoną, Phyllis Macėnas, Denis Mažeika (had another stroke, or possibly a small series of strokes recently), Eleną Matulionis, ponią Palubinskienę (Mildos Palubinskaitės/Chacar mamytė), Dan Schmedlen, Elvyrą Vileniškienę, Lauryną Vismaną. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following ill parishioners or relatives/friends of parishioners: Antanas Bagdžiūnas, Regina Gelžinis, Liuda Gudelis, Levutė Juodčepienė, Joe Levonas, Phyllis Macėnas, Denis Mažeika, Helen Matulionis, Mrs. Palubinskas (Milda Palubinskas’mother), Dan Schmedlen, Elvyra Vileniskis, Laurynas Vismanas. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Kalėdų metu bažnyčia buvo nuostabiai papuošta. Nuoširdus ačiū dr. Algiui Lukoševičiui, Algiui Kulpai ir Phil Caponegro už Kūtelės sustatymą. Ačiū Tautodailės instituto atstovams Rasai Sprindys ir Astai Bublienei už Kalėdinių eglučių papuošimą instituto pagamintais šiaudinukais.

Pradedame naujus metus. KVIEČIAME VISUS GILIAU ĮSIJUNGTI Į SAVO PARAPIJOS VEIKLĄ. Įsijunkite į parapijos chorą. Giedodami dvigubai meldžiamės. Tapkite Šv. Rašto skaitytojais. Įsijunkite į aukų rinkėjų gretas. Visos šios pareigos mus įgalina giliau įsijunti į Šv. Mišių auką. Visi esate nuoširdžiai laukiami.
Po Šv. Mišių mėgstame susirinkti apatinėje parapijos salėje išgerti kavos ir pabendrauti. Kavinės suruošimas pareikalauja daug darbo. Mūsų Patricija Sidienė jau daug metų šį darbą atlieka, bet jai labai reikia pagalbos. Pasisiūlykite ateiti pusę valandos anksčiau padėti paruošti kavinę. Pasisiūlykite pasilikti pusę valandos ilgiau padėti viską sutvarkyti. Bendras darbas sustiprins ir sujungs mūsų parapiją ir parapijiečius.

As we begin the New Year we invite all of you TO PARTICIPATE MORE FULLY IN THE LIFE OF OUR PARISH. Join the parish choir. Help with the weekly collections. Participation in these ministries enable us to experience more fully in the celebration of the Mass. All are welcome and eagerly awaited.
We all enjoy the coffee, cake and socialization after Mass. Volunteer to come a half an hour early to help set up the refreshments. Volunteer to stay a half an hour later to help clean up.
Our combined efforts will strenghten our parish and unite our parishioners into one family.

Neringa laukia jūsų 2014 m., sausio 31 – vasario 2 dienomis. Visi esate kviečiami atvažiuoti į Žiemos šventę Neringoje, taip paremsite mylimą stovyklavietę Vermonto valstijos kalnuose. Bus švenčiamos UŽGAVĖNĖS! – blynai, kaukės, linksmybės ir gerų draugų būrys… Platesnė informacija tuoj pasirodys www.neringa.org.

Šiemet šauniai New Yorke drauge bus švenčiamos dvi Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo šventės – tai Vasario 16 ir Kovo 11 d, šeštadienį, vasario 22 d., 5:00 val.p.p. Minėjimas prasididės koncertu, kurį atliks Vilniaus Universiteto merginų choras, po to kalbos, diskoteka su šokiais, vaišės ir baras. Viskas vyks Mt. Carmel parapijos didžiojoje salėje – N 8th ir Havemeyer gatvių kampas, Wlliamsburg, NY, tik už keletos gatvių nuo NY Apreiškimo bažnyčios. Įėjimo auka – $20.00 perkant bilietus iš anksto, prie įėjimo bilietų kaina bus $25.00. Sekančią savaitę bus informacija kur galite pirkti bilietus. Visus maloniai kviečia dalyvauti rengėjai: LB New Yorko miesto apylinkė, ALTA’s ir Tautos Fondas.

Maloni žinia. Į Apreiškimo parapiją apsilankyti atvažiuoja J.E. vyskupas Kęstutis Kėvalas, Kauno arkivyskupijos augzilijaras. Kviečiame visus lietuvius gausiai dalyvauti šv. Mišiose ir susitikime su vyskupu Kęstučiu Kėvalu. Bus proga pasiklausyti jo pamokslo ir parapijos salėje dalyvauti pokalbyje su Jo Ekscelencija. Jaunasis vyskupas, ekonomikos daktaras, pasidalins mintimis ir praves pokalbį “Krikščionybė ir laisvoji rinka… Ar Jėzus kalbėjo apie verslą”. 12:00 valandą (vidurdienį) bus siūlomi šilti pietūs, suaugusiems – kaina $10.00 ir $3.00 vaikams. Renginio organizatoriai Apreiškimo parapija ir New Yorko Ateitininkai nuoširdžiai kviečia visus, visus ateiti ir pasidžiaugti šventine nuotaika.

Lietuviški priešpiečiai bus ruošiami šiandieną, sausio 12 d., brolių Kezių užeigoje (The Avenue Restaurant) – 71-22 Myrtle Ave., Glendale, NY 11385 nuo 12:00 val. vidurdienio iki 4:00 valandos vakaro. Patartina užsisakyti vietas. Bus cepelinų, koldūnų, kugelio ir dešrų su kopūstais. Iki malonaus pasimatymo.

Comments are closed.