Events/Renginiai

January  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. sausio 5d.

Vidos Penikienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. sausio 5d.

Viešpaties Apsireiškimo
Trijų Karalių šventė

The Feast of the Epiphany of the Lord

Annunciation Parish Bulletin

2014 m. sausio 5d. – January 5, 2014

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Svenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary
259 N. 5th St., Brooklyn, NY 11211

Mailing address: 275 N 8th St., Brooklyn, NY 11211

Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223

Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (347) 628-2240

Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (347) 656-9815

Bulletin Editor –V. Jankauskienė Tel: (718) 849-2260; algi...@yahoo.com

Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas, i...@nyapreiskimo.com

Website address: http://www.nyapreiskimo.com

TRIJŲ KARALIŲ ŠVENTĖ

THE EPIPHANY OF THE LORD

Viešpties šlovė ant tavęs suspindi

SUNDAY 1/05/2014 – Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai) / Epiphany

10:00 am – Už Emiliją Dėdinienę, užprašė Vida Jankauskienė

11:30 am – Spanish Mass

SUNDAY 1/12/2014 – Kristaus Krikštas / the Baptism of the Lord

10:00 am – Už Sausio 13-osios Dienos žuvusiuosius, užprašė JAV LB NY apylinkė

11:30 am – Spanish Mass

Atliepiamoji Psalmė

Viešpatie, tave garbins visos žemės tautos.

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 419 psl.

Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija linki visiems savo parapijiečiams laimingų, sveikų,
Dievo Palaimos pilnų Naujųjų 2014 Metų!

The Parish of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary wishes all of its parishioners a blessed, happy, healthy and prosperous New Year 2014!

Pasimelskime už sekančius ligonius: Antaną Bagdžiūną, Reginą Gelžinienę, Liūdą Gudelienę, Levutę Juodčepienę, Juozą Levoną, Phyllis Macėnas, Denis Mažeika(had another stroke, or possibly a small series of strokes recently), Eleną Matulionis, ponią Palubinskienę (Mildos Palubinskaitės-Chacar mamytė), Dan Schmedlen, Elvyrą Vileniškienę, Lauryną Vismaną. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following ill parishioners or relatives/friends of parishioners: Antanas Bagdžiūnas, Regina Gelžinis, Liuda Gudelis, Levutė Juodčepienė, Joe Levonas, Phyllis Macėnas, Denis Mažeika, Helen Matulionis, Mrs. Palubinskas (Milda Palubinskas’ mother), Dan Schmedlen, Elvyra Vileniskis, Laurynas Vismanas. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Kalėdų metu bažnyčia buvo nuostabiai papuošta. Nuoširdus ačiū dr. Algiui Lukoševičiui, Algiui Kulpai ir Phil Caponegro už Kūtelės sustatymą. Ačiū Tautodailės instituto atstovams Rasai Sprindys ir Astai Bublienei už Kalėdinių eglučių papuošimą instituto pagamintais šiaudinukais.

Our church was beautifully decorated for Christmas. Our sincere thank you to Dr. Algis Lukoševičius, Vytautas Kulpa and Phil Caponegro for the manger construction. Thank you to members of the Lithuanian Folk Art Institute for decorating the Christmas trees with their hand made traditional straw ornaments. The results were magical.

Po Bernelių Mišių parapijiečiai ir jų svečiai susirinko į apatinę parapijos salę pasveikinti vieni kitus su Šv. Kalėdomis, pabendrauti ir pasivaišinti. Dėka Raimundo, Tracey ir Mato Šližių įdėto darbo, jų laukė jaukiai papuošta salė. Vaišes suorganizavo mūsų nepailstama Patricia Sidienė su savo padėjais Jean Pietrusiewicz, Martin Pietrusiewicz, Barbara ir Robert Edwards. Maria Lukoševičiienė atnešė pyragą, Milda Stanislauskaitė padovanojo saldainių. Nežinomas asmuo padovanojo raudonų gvazdikų puokštę. Po vaišių salę sutvarkė Pat Sidienė, Walter Sidas, Gražina ir Saulius Janušai, Raimundas ir Matas Šližiai ir Phil Capnegro. Nuoširdus ačiū visiems, kurie šios didžiosios Kalėdų šventės metu nepagailėjo savo laiko ir darbo.

After the 10:00 PM Mass the parishioners and their friends gathered in the lower parish hall to celebrate and rejoice together. Thanks to the efforts of the Šližys family, Raimundas, Tracey and Matas, they were welcomed into a cozilly decorated hall. The refreshments were organized by our tireless Patricia Sidas with her helpers Jean Pietrusiewicz, Martin Pietrusiewicz, Barbara and Robert Edwards. Maria Lukoševičius donated a cake. Milda Stanislauskas brought candies. There was an anonymous donation of red carnations. Pat Sidas, Walter Sidas, Gražina ir Saulius Janušas, Raimundas and Matas Šližys and Phil Caponegro stayed after the refreshments to clean up the hall. Our sincere thank you to all who sacrificed their time and donated their efforts during this special Christmas holiday.

Sekmadienį sausio 12 dieną

Apreiškimo parapijos Sutvirtinimo sakramentui pasiruošimo klasė rinksis bažnyčioje
8:30 val. ryto su savo mokytoja dr. Milda Palubinskaite-Chakar.

Šv. Misių metu žvakių procecija prisiminsime Sausio 13-osios Dienos žuvusiuosius.

On Sunday January 12

The Annunciation Parish Confirmation class will meet in the church at 8:30 AM with their teacher Dr. Milda Palubinkaitė-Chakar.

During Mass a candlelight procession will honor the victims of the January 13 massacre.

Pradedame naujus metus. KVIEČIAME VISUS GILIAU ĮSIJUNGTI Į SAVO PARAPIJOS VEIKLĄ. Įsijunkite į parapijos chorą. Giedodami dvigubai meldžiamės. Tapkite Šv. Rašto skaitytojais. Įsijunkite į aukų rinkėjų gretas. Visos šios pareigos mus įgalina giliau įsijunti į Šv. Mišių auką. Visi esate nuoširdžiai laukiami.
Po Šv. Mišių mėgstame susirinkti apatinėje parapijos salėje išgerti kavos ir pabendrauti. Kavinės suruošimas pareikalauja daug darbo. Mūsų Patricia Sidienė jau daug metų šį darbą atlieka, bet jai labai reikia pagalbos. Pasisiūlykite ateiti pusę valandos anksčiau padėti paruošti kavinę. Pasisiūlykite pasilikti pusę valandos ilgiau padėti viską sutvarkyti.
Bendras darbas sustiprins ir sujungs mūsų parapiją ir parapijiečius.

As we begin the New Year we invite all of you TO PARTICIPATE MORE FULLY IN THE LIFE OF OUR PARISH. Join the parish choir. Help with the weekly collections. Participation in these ministries enable us to experience more fully in the celebration of the Mass. All are welcome and eagerly awaited.
We all enjoy the coffee, cake and socialization after Mass. Volunteer to come a half an hour early to help set up the refreshments. Volunteer to stay a half an hour later to help clean up.
Our combined efforts will strenghten our parish and unite our parishioners into one family.

Comments are closed.