Events/Renginiai

January  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. gruodžio 29d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. gruodžio 29d.

Laimingų Naujųjų 2014 metų!

A Happy and Prosperous
New 2014 Year!

Annunciation Parish Bulletin

2013 m. gruodžio 29d. – December 29, 2013

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Svenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary
259 N. 5th St., Brooklyn, NY 11211

Mailing address: 275 N 8th St., Brooklyn, NY 11211

Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223

Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (347) 628-2240

Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (347) 656-9815

Bulletin Editor –V. Jankauskienė Tel: (718) 849-2260; algi...@yahoo.com

Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas, i...@nyapreiskimo.com

Website address: http://www.nyapreiskimo.com

ŠVENTOS ŠEIMOS SEKMADIENIS

HOLY FAMILY SUNDAY

Kas Viešpaties bijo – gimdytojus gerbia

SUNDAY, 12/29/2013 – Šventos Šeimos Sekmadienis / Holy Family Sunday

10:00 am – Už Adelę Ragauskienę, tėvą ir brolį, užprašė sūnus Petras Ragauskas

11:30 am – Spanish Mass

SUNDAY 1/05/2014 – Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai) / Epiphany

10:00 am – Už Emiliją Dėdinienę, užprašė Vida Jankauskienė

11:30 am – Spanish Mass

Atliepiamoji Psalmė

Jūs laimingi, kad bijotės Dievo,
kad laikotės jo parodyto kelio!

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 405 psl.

Trečiadienį, sausio 1 d., yra Šventosios Dievo Motinos Marijos – Naujieji metai. Tikintieji privalo tą dieną išklausyti šv. Mišias. Kadangi Apreiškimo bažnyčioje nebūna šv. Mišių tą dieną, siūlome norintiems išklausyti šv. Mišias, nuvykti į Atsimainymo bažnyčią Maspethe: 64-25 Perry ave., Maspeth. Dėl valandų pasiskambikite: 17183262236.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Antaną Bagdžiūną, Reginą Gelžinienę, Liūdą Gudelienę, Levutę Juodčepienę, Juozą Levoną, Phyllis Macėnas, Denis Mažeika(had another stroke, or possibly a small series of strokes recently), Eleną Matulionis, p-ią Palubinskienę (Mildos Palubinskaitės/Chacar mamytė), Dan Schmedlen, Elvyrą Vileniškienę, Lauryną Vismaną . Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following ill parishioners or relatives/friends of parishioners: Antanas Bagdžiūnas, Regina Gelžinis, Liuda Gudelis, Levutė Juodčepienė, Joe Levonas, Phyllis Macėnas, Denis Mažeika, Helen Matulionis, Mrs. Palubinskas (Milda Palubinskas’mother), Dan Schmedlen, Elvyra Vileniskis, Laurynas Vismanas. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Neringa laukia jūsų sausio 31 d. – vasario 2 d. Atvykite į Žiemos šventę Neringoje ir paremkite taip mylimą lietuvišką kampelį Neringoje, Vermont valstijoje. Netrukus bus platesnė informacija www.neringa.org.

Esate visi maloniai kviečiami palydėti senuosius ir sutikti Naujuosius 2014 metus kartu su Centrinės NJ lietuviais! Renginys vyks gruodžio 31 d., 8:00 val. vak. latvių namuose “Priedaine” – 1017 State Highway, N 33 E Freehold, NJ 07728. Šventinėje programoje – duetas iš Lietuvos, Violeta ir Vilius Tarasovai. Įėjimo kaina $120.00 asmeniui, nuolaidos vaikams ir jaunimui(įėjimo kainoje įskaičiuota šventinė vakarienė ir šampano taurė naujametiniam tostui). Vietų rezervacija ir platesnė informacija el.paštu: liet...@yahoo.com . Skambinkite telefonais 732-674-7556 ir 908-278-3459.

Pranešimai iš Msgr. J. Calise – Praetyje, šv. Kalėdų proga parapija paskirdavo kokią nors dvasinę dovanėlę parapijiečiams, bet paskutiniu laiku pasitarus su savo raštinės tarnautojais, buvo nutarta vietoj kokios nors dovanėlės, kuri gal nelabai įvertinama ir tik padėta ant lentynos stovi, šios brangios šventės proga parapiječių vardu paskirti dovaną kokiai nors vertingai organizacijai. Šiemet, pinigai kurious parapija būtų išleidusi pirkdama parapijiečiams dovanėles, parapijiečių vardu čekis buvo pasiųstas labai vertingai organizacijai “USMC (United States Marine Corps) Toys for Tots programai. Lai šv Kalėdos būna jums linksmesnės ir dvasinai smagesnės žinant, kad jūs prisidėjote prie kokio nors nelaimingo vaikučio svajonių įgyvendinimo.

Once again, in consultation with the staff, I decided that the parish Christmas gift to you should be more than a simple trinket that will collect its weight in dust. Therefore, in your name a check in the amount we would have spent on gifts has been sent to the USMC Toys for Tots program. May your Chritmas be merrier knowing that you have brought a smile to a needy child’s face.

Now about finances from Msgr J. Calise: “Although I hesitate to talk business during the Advent season, it is important that you be kept aware of how the prish is doing financially. As a matter of fact, since I am appointed by the Bishop to be the steward of your parish, it is my obligation to give you acurate and timely information.
I recently had the opportunity to meet with the Financial Board of our parishes and, with our parish accountant, presented to them the finacial statements for Mount Carmel and Annunciation. A summary of the statement appears with this letter. I am grateful to John Notaro, a member of the Board, for preparing it.
The simplest comment is that we are doing okay – we are meeting our bills with some prudent reserve. The footnote however, is that we cannot predict the long run. Annunciation is solvent because much of the property is rented. At Mt. Carmel we meet our bills because we have the income from the Feast. Neither parish would be able to stay open only by the virtue of the collections alone. Any homeowner can tell that the collections will not get us very far in today’s economy.
I understand that many families are feeling the strain of some difficult financial times. I certainly would not want anyone to stay away because they could not contribute financially. As a matter of fact, I hope that families experiencing need are coming forward to use some of the services the Saint Vincent de Paul Society offers. I hope too, however, that those families which are prospering now, will consider being more generous to the parish”.

Comments are closed.