Events/Renginiai

January  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. gruodžio 22d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. gruodžio 22d.

Kristaus gimtadienis jau čia pat!
Linkime visiems parapijiečiams bei draugams linksmų, gražių šv. Kalėdų!

A very blessed and merry
Christmas to all our parishioners and friends.

Annunciation Parish Bulletin

2013 m. gruodžio 22d. – December 22, 2013

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Svenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary
259 N. 5th St., Brooklyn, NY 11211

Mailing address: 275 N 8th St., Brooklyn, NY 11211

Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223

Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (347) 628-2240

Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (347) 656-9815

Bulletin Editor –V. Jankauskienė Tel: (718) 849-2260; algi...@yahoo.com

Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas, i...@nyapreiskimo.com

Website address: http://www.nyapreiskimo.com

KETVIRTASIS ADVENTO SEKMADIENIS

FOURTH SUNDAY OF ADVENT

Štai mergelė pradės

SUNDAY, 12/22/2013 – Ketvirtas Advento Sekmadienis/Fourth Sunday of Advent

10:00 am – Už Andriuškevičių Šeimą, užprašė duktė Ramutė su šeima

11:30 am – Spanish Mass

TUESDAY, 12/24/2013 – Kūčios / Christmas Eve

10:00 pm – Už Algirdą Jankauską, užprašė Joe ir Irene Rudis

SUNDAY, 12/29/2013 – Šventos Šeimos Sekmadienis / Holy Family Sunday

10:00 am – Už Adelę Ragauskienę, tėvą ir brolį, užprašė sūnus Petras Ragauskas

11:30 am – Spanish Mass

Atliepiamoji Psalmė

Teįžengia čia Viešpats:
jis – garbingas valdovas

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 395 psl.

Bernelių šv. Mišios bus laikomos antradienį, gruodžio 24 d., 2013, 10:00 val. vakare, Apreiškimo bažnyčioje, 259 N. 5th St., Brooklyn, NY. Kalėdinių giesmių koncertas prieš šv. Mišias pradedant 9:30 val. vak. Po šv. Mišių priėmimas parapijos apatinėje salėje. Visi mielai kviečiami užeiti ir pasisvečiuoti.

Christmas Eve Mass will be on December 24th at 10:00 PM in both- Lithuanian and English. Before the Mass- at 9:30 PM Annunciation parish choir will sing Christmas Carols in the church.

Annunciation Church is located in Williamsburg, Brooklyn. Address is:

259 N 5th St, Brooklyn, NY 11211

Please see our website www.nyapreiskimo.com. for Google map for driving directions. L train ‘Bedford Ave’ and ‘Lorimer St – Metropolitan Ave’ subway stops are within 5 minute walking distance from the church.

There will be reception at the parish hall across the street from Annunciation church right after the Christmas Eve Mass. Everyone is invited.

Norima priminti, kad lietuviškų šv. Mišių Kalėdų dieną Apreiškimo bažnyčioje nebus. Jeigu kartais negalėtumėt atvykti į Bernelių šv. Mišias Kūčių vakare, tai dar turėsite progos išklausyti šv. Mišias Maspetho Atsimainymo lietuviškoje bažnyčioje – 64-25 Perry Ave., Maspeth, NY. Tel: 718-326-2236.

Lietuvos vyskupai siunčia ganytojišką laišką skirtą sekmadienį (12/01/2013) prasidėjusiems Šeimos metams. Kadangi gan ilgas jį galėsite rasti ant staliuko bažnyčios prieangyje. Štai laiško įvadas: “Brangieji, pradėdami naujus liturginius metus esame vėl kviečiami leistis į tikėjimo kelionę. Kas yra tikėjimas? Tai – kiekvieno iš mūsų atsakas į Dievo troškimą susitikti su žmogumi. Tikėjimo metais popiežius Pranciškus mus ragino naujai atrasti tikėjimo spindesį savo gyvenime. Tikėjimo metų dovana tapo enciklika Lumen Fidei, priminusi mums tikėjimo reikšmę ir jo brendimo sąlygas. Joje popiežius ypač pabrėžė, kad pirmutinė aplinka, kurioje tikėjimas apšviečia žmonių miestą, yra šeima.(LF52)”

Sekmadienį, 2013 m., gruodžio 15 d., po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių Brooklyno Apreiškimo bažnyčioje visi norintys rinkosi į kaimyninę Mt. Carmel parapijos salę į tradicines kasmetines Kūčias. Jas rengė New Yorko Maironio lituanistinė mokykla, Apreiškimo parapija ir New Yorko skautai. Susirinkusius pasveikino Liet. Gen. Kosulas New Yorke, Valdemaras Sarapinas, JAV LB Krašto Valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen, JAV LB NY Apygardos pirmininkas Algirdas Grybas, N.Y. Maironio lietuviškos mokyklos nauja direktorė Rasa Sprindys. Lietuviškos mokyklos mokiniai pristatė lietuvišką skaityklę su skaidrėmis. Viename ekrane buvo rodomi vaikų deklamuojamų lietuvių autorių eilėraščių ir giesmių tekstai, kitame ekrane tuo pat metu vienas po kito keitėsi mokyklos mokinukų piešiniai. Gausiai susirinkę šventės svečiai drąsino vaikus plojimais. Po pasirodymo visi galėjo pasivaišinti šeimininkių namie ruoštais ir suneštais pasnikiškais lietuviškų Kūčių patiekalais. Svečiams draugiškai besišnekučiuojant, neužilgo salėje pasirodė vaikų labiausiai laukiamas šventės svečias – Kalėdų Senelis su dovanėlių maišu. Visi vaikai gavo dovanėlių , už jas atsidėkodami deklamavo eilėraštukus. Renginys praėjo su dideliu pasisekimu – dalyvavo netoli 300 žmonių, ir visi skirstėsi namo geros nuotaikos po tokios puikios šventės.

Gauta elektroninė padėka nuo Rasos Sprindys kuriame rašoma – DIDELIS DĖKUI visiems smarkiai dirbusiems ir prisidėjusiems prie visos mūsų gražios Kūčių šventės eigos!!! Tėvų komiteto vardu ir asmeniškai dėkoja visiems ir kiekvienam už puikų bendradarbiavimą ir didelę pagalbą Kūčių renginiui. Rasa linki visiems Gražių Ateinančių Švenčių ir Sveikatos, Sveikatos 2014 metais!!!

Pasimelskime už sekančius ligonius: Antaną Bagdžiūną, Reginą Gelžinienę, Liūdą Gudelienę, Levutę Juodčepienę, Juozą Levoną, Phyllis Macėnas, Denis Mažeika(had another stroke, or possibly a small series of strokes recently), Eleną Matulionis, ponią Palubinskienę (Mildos Palubinskaitės/Chacar mamytė), Dan Schmedlen, Elvyrą Vileniškienę, Lauryną Vismaną. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following ill parishioners or relatives/friends of parishioners: Antanas Bagdžiūnas, Regina Gelžinis, Liuda Gudelis, Levutė Juodčepienė, Joe Levonas, Phyllis Macėnas, Denis Mažeika, Helen Matulionis, Mrs. Palubinskas (Milda Palubinskas’mother), Dan Schmedlen, Elvyra Vileniskis, Laurynas Vismanas. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Atkreipkite dėmėsį į “Draugo” laikraščio pravedamą akciją kuo daugiau surinkti naujų prenumeratų “Draugo” laikraščiui. Apreiškimo bažnyčios prieangyje, rasite aprašymų lietuviškai bei angliškai kaip reikia užsisakyti ‘Draugą”. Po Šv. Mišių kavinėje taip pat rasite “Draugo” egzempliorių ir galėsite sužinoti kaip lengvai ir patogiai užsisakyti “Draugą”. Artėja Kalėdos ir kartais sunku atspėti ką duoti artimiesiams idant nereikėtų keisti gražinant krautuvėje. Geriausia dovana –“Draugas” laikraštis.

Neringa laukia jūsų sausio 31 d. – vasario 2 d. Atvykite į Žiemos šventę Neringoje ir paremkite taip mylimą lietuvišką kampelį Neringoje, Vermont valstijoje. Netrukus bus platesnė informacija www.neringa.org.

Esate visi maloniai kviečiami palydėti senuosius ir sutikti Naujuosius 2014 metus kartu su Centrinės NJ lietuviais! Renginys vyks gruodžio 31 d., , 8:00 val. vak. latvių namuose “Priedaine” – 1017 State Highway, N 33 E Freehold, NJ 07728. Šventinėje programoje – duetas iš Lietuvos, Violeta ir Vilius Tarasovai. Įėjimo kaina $120.00 asmeniui, nuolaidos vaikams ir jaunimui (įėjimo kainoje įskaičiuota šventinė vakarienė ir šampano taurė naujametiniam tostui). Vietų rezervacija ir platesnė informacija el.paštu: liet...@yahoo.com. Telefonu skambinkite 732-674-7556 ir 908-278-3459.

Visi New Yorko apylinkės lietuviai mielai kviečiami į kalėdinių eglučių parodą – festivalį Vengrų namuose, New Brunswick, NJ, kur papuošta ir lietuviška eglutė. Keletą praėjusių metų iš eilės lietuvišką eglutę puošė Centrinės NJ bendruomenės lietuviai, šiemet – lituanistinė mokyklėlė “Lietuvėlė”. Paroda vyks Vengrų namuose iki 2014 sausio 31 d. Adresas – Hungarian House – 300 Somerset Stree, New Brunswick, NJ

Comments are closed.