Events/Renginiai

May  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. gruodžio 15d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. gruodžio 15d.

ADVENTAS – PASIRUOSIMAS
KRISTAUS ATĖJIMUI

ADVENT – PREPARATION for the
COMING of JESUS

Annunciation Parish Bulletin

2013 m. gruodžio 15d. – December 15, 2013

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Svenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary
259 N. 5th St., Brooklyn, NY 11211

Mailing address: 275 N 8th St., Brooklyn, NY 11211

Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223

Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (347) 628-2240

Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (347) 656-9815

Bulletin Editor –V. Jankauskienė Tel: (718) 849-2260; algi...@yahoo.com

Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas, i...@nyapreiskimo.com

Website address: http://www.nyapreiskimo.com

TREČIASIS ADVENTO SEKMADIENIS

THIRD SUNDAY OF ADVENT

Patsai Dievas ateis ir mus išgelbės

SUNDAY, 12/15/2013 – Trečias Advento Sekmadienis/Third Sunday of Advent

10:00 am – Už Uršulę ir Motiejų Povilaičius, užprašė duktė

11:30 am – Spanish Mass

SUNDAY, 12/22/2013 – Ketvirtas Advento Sekmadienis/Fourth Sunday of Advent

10:00 am – Už Andriuškevičių Šeimą, užprašė duktė Ramutė su šeima

11:30 am – Spanish Mass

Atliepiamoji Psalmė

Viešpatie, ateik mūsų išgelbėti

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 393 psl.

Lietuvos vyskupai siunčia ganytojišką laišką skirtą sekmadienį (12/01/2013) prasidėjusiems Šeimos metams. Kadangi gana ilgas, jį galėsite rasti ant staliuko bažnyčios prieangyje. Štai laiško įvadas: “Brangieji, pradėdami naujus liturginius metus esame vėl kviečiami leistis į tikėjimo kelionę. Kas yra tikėjimas? Tai – kiekvieno iš mūsų atsakas į Dievo troškimą susitikti su žmogumi. Tikėjimo metais popiežius Pranciškus mus ragino naujai atrasti tikėjimo spindesį savo gyvenime. Tikėjimo metų dovana tapo enciklika Lumen Fidei, priminusi mums tikėjimo reikšmę ir jo brendimo sąlygas. Joje popiežius ypač pabrėžė, kad pirmutinė aplinka, kurioje tikėjimas apšviečia žmonių miestą, yra šeima.(LF52)”

Šiandieną, gruodžio 15 d., tradicinės “Kūčios”, bendrai ruošiamos Apreiškimo parapijos, Maironio lituanistinės mokyklos ir New Yorko skautų, Our Lady of Mt. Carmel didižiojoje salėje (N. 8th ir Havemeyer st.), tuojau po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių. Skautai dalyvauja Mišiose uniformuoti ir skaitys šiandienos skatinius, kiti šventiškai apsirengę. Visuomenė kviečiama gausiai Mišiose dalyvauti, o po to skubėti į salę. Daug darbo ir pastangų įdėta idant renginys būtų sėkmingas. Vietos tikrai netruks, kadangi renginys šį kartą didžioje salėje. Jeigu bilietų nenusipirkote, nepabijokite, dar bus galima jų gauti prie įėjimo. Auka – $20.00 suaugusiems, vaikams nuo 3-16 metų – $5.00, o mažiausiems – nemokamai.

Širdingiausi sveikinimai Algiui Lukoševčiui kuris buvo įvesdintas į ypatingą ordiną “Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalėm”. Tai didelė garbė kurios jis tikrai vertas, įdėdamas daug darbo valandų bažnyčiai ir bendrai parapijai. Didžiuojamės kartu su juo.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Antaną Bagdžiūną, Reginą Gelžinienę, Liūdą Gudelienę, Levutę Juodčepienę, Juozą Levoną, Phyllis Macėnas, Denis Mažeika (had another stroke, or possibly a small series of strokes recently), Eleną Matulionis, ponią Palubinskienę (Mildos Palubinskaitės/Chacar mamytė), Dan Schmedlen, Elvyrą Vileniškienę, Lauryną Vismaną. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following ill parishioners or relatives/friends of parishioners: Antanas Bagdžiūnas, Regina Gelžinis, Liuda Gudelis, Levutė Juodčepienė, Joe Levonas, Phyllis Macėnas, Denis Mažeika, Helen Matulionis, Mrs. Palubinskas (Milda Palubinskas’mother), Dan Schmedlen, Elvyra Vileniskis, Laurynas Vismanas. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Atkreipkite dėmėsį į “Draugo” laikraščio pravedamą akciją kuo daugiau surinkti naujų prenumeratų “Draugo” laikraščiui. Apreiškimo bažnyčios prieangyje, rasite aprašymų lietuviškai bei angliškai kaip reikia užsisakyti ‘Draugą”. Po Šv. Mišių kavinėje taip pat rasite “Draugo” egzempliorių ir galėsite sužinoti kaip lengvai ir patogiai užsisakyti “Draugą”. Artėja Kalėdos ir kartais sunku atspėti ką duoti artimiesiams idant nereikėtų keisti gražinant krautuvėje. Geriausia dovana –“Draugas” laikraštis.

Neringa laukia jūsų sausio 31 d. – vasario 2 d. Atvykite į Žiemos šventę Neringoje ir paremkite taip mylimą lietuvišką kampelį Neringoje, Vermont valstijoje. Netrukus bus platesnė informacija www.neringa.org.

Esate visi maloniai kviečiami palydėti senuosius ir sutikti Naujuosius 2014 metus kartu su Centrinės NJ lietuviais! Renginys vyks gruodžio 31 d., 8:00 val. vak. latvių namuose “Priedaine” – 1017 State Highway, N 33 E Freehold, NJ 07728. Šventinėje programoje – duetas iš Lietuvos, Violeta ir Vilius Tarasovai. Įėjimo kaina $120.00 asmeniui, nuolaidos vaikams ir jaunimui(įėjimo kainoje šskaičiuota šventinė vakarienė ir šampano taurė naujametiniam tostui). Vietų rezervacija ir platesnė informacija el.paštu: liet...@yahoo.com. Telefonu skambinkite 732-674-7556 ir 908-278-3459.

Sekmadienį, gruodžio 1 d., 2013 mirė gerai žinomas Lietuvių Bendruomenės narys, Antanas Vytuvis. Paskutiniu laiku gyveno Forest View Nursing ir rehabilitation centre. Po privačių apeigų, palaikai sudeginti šeštadienį, gruodžio 7 d., Fresh Pond Crematory. Nuliūdime liko žmona Jadvyga ir ir sūnus. Amžiną atilsį duok jam Viešpatie!

Algis Lukoševičius ir Phil Caponegro, gražiai atnaujino ir sutvarkė bažnyčios sienas prie altoriaus. Reikėjo nugramdyt dažus kurie luposi ir pritaikyt dažus įdant nudažytos sienos nesiskirtu nuo seniau nudažytų. Jie tai puikiai atliko ir parapija labai dėkinga už jų darbą. Teatlygina jiems gerasis Dievas.

Valio! Surinkome vyskupijos parapijai uždėtą pinigų sumą dėl “Annual Catholic Appeal” ir už tai dėkojame visiems dosniems parapijiečiams, kurie prisidėjo prie šio vajaus, parodydamai vyskupijai, kad mes vertiname ir remiame lietuvvišką veiklą Apreiškimo parapijoje.

Šv. Kalėdų bernelių Mišios bus gruodžio 24 d., 10:00 valandą vakaro. Po šv. Mišių priėmimas parapijos apatinėje salėje. Visi maloniai kviečiami užeiti.

Rasos Pranckūnaitės darbai First Annual American Craft Show Brooklyno Meno Muzejuje – 200 Eastern Parkway, Brooklyn, NY, gruodžio 14-15 nuo 11:00 val ryto iki 6:00 val. vakaro.

Comments are closed.