Events/Renginiai

January  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. gruodžio 8d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. gruodžio 8d.

ADVENTAS – PASIRUOSIMAS
KRISTAUS ATĖJIMUI

ADVENT – PREPARATION for the
COMING of JESUS

Annunciation Parish Bulletin

2013 m. gruodžio 8d. – December 8, 2013

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Svenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary
259 N. 5th St., Brooklyn, NY 11211

Mailing address: 275 N 8th St., Brooklyn, NY 11211

Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223

Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (347) 628-2240

Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (347) 656-9815

Bulletin Editor –V. Jankauskienė Tel: (718) 849-2260; algi...@yahoo.com

Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas, i...@nyapreiskimo.com

Website address: http://www.nyapreiskimo.com

ANTRASIS ADVENTO SEKMADIENIS

SECOND SUNDAY OF ADVENT

Teisingai jis teis mažuosius

SUNDAY, 12/08/2013 – Antras Advento Sekmadienis/Second Sunday of Advent

10:00 am – Už Vladą Sidą, užprašė Vlado šeima

11:30 am – Spanish Mass

SUNDAY, 12/15/2013 – Trečias Advento Sekmadienis/Third Sunday of Advent

10:00 am – Už Uršulę ir Motiejų Povilaičius, užprašė duktė

11:30 am – Spanish Mass

Atliepiamoji Psalmė

Klestės jo dienomis teisingumas,
Gražiausia ramybė per amžius.

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 389 psl.

Šiandieną, gruodžio 8 d., vyks Kalėdinė Mugė Apreiškimo parapijos salėje po lietuviškų šv. Mišių Apreiškimo bažnyčioje. Rengėjai: Tautodailės Institutas, New Yorko skautai ir parapija. Tuoj po šv. Mišių bus šiaudinukų gaminimo pamoka, užkandžiai, Vlado Sido prisiminimas 5-tų mirties metinių proga, ir tada Kalėdinė Mugė. Kviečiame visus užeiti, pasisvečiuoti nusipirkti dovanėlių ir taip smagiai praleisti Advento popietę.

Lietuvos vyskupai siunčia ganytojišką laišką skirtą sekmadienį (12/01/2013) prasidedantiems Šeimos metams. Kadangi gan ilgas jį galėsite rasti ant spaudos stalo. Štai įvadas laiško: “Brangieji, pradėdami naujus liturginius metus esame vėl kviečiami leistis į tikėjimo kelionę. Kas yra tikėjimas? Tai – kiekvieno iš mūsų atsakas į Dievo troškimą susitikti su žmogumi. Tikėjimo metais popiežius Pranciškus mus ragino naujai atrasti tikėjimo spindesį savo gyvenime. Tikėjimo metų dovana tapo enciklika Lumen Fidei, priminusi mums tikėjimo reikšmę ir jo brendimo sąlygas. Joje popiežius ypač pabrėžė, kad pirmutinė aplinka, kurioje tikėjimas apšviečia žmonių miestą,yra šeima.(LF52)”

Širdingiausi sveikinimai Algiui Lukoševčiui kuris buvo įvesdintas į ypatingą ordiną “Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalėm”. Tai didelė garbė, kurios jis tikrai vertas, įdėdamas daug darbo valandų bažnyčiai ir bendrai parapijai. Didžiuojamės kartu su juo.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Reginą Gelžinienę, Liūdą Gudelienę, Levutę Juodčepienę, Juozą Levoną, Phyllis Macėnas, Eleną Matulionis, ponią Palubinskienę (Mildos Palubinskaitės/Chacar mamytė), Dan Schmedlen, Elvyrą Vileniškienę, Lauryną Vismaną. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following ill parishioners or relatives/friends of parishioners: Regina Gelžinis, Liuda Gudelis, Levutė Juodčepienė, Joe Levonas, Phyllis Macėnas, Helen Matulionis, Mrs. Palubinskas (Milda Palubinskas’mother), Dan
Schmedlen, Elvyra Vileniskis, Laurynas Vismanas. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Tradicinės “Kūčios”, bendrai ruošiamos Apreiškimo parapijos, Maironio lituanistinės mokyklos ir New Yorko skautų, šiemet įvyks sekmadienį, gruodžio 15 d., Our Lady of Mt. Carmel apatinėje salėje, (N. 8th ir Havemeyer st.), tuojau po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių. Skautai dalyvauja Mišiose uniformuoti, kiti šventiškai apsirengę. Visuomenė taip pat kviečiama gausiai Mišiose dalyvauti. Bilietus malonėkite įsigyti iš anksto, nes labai sunku pirkti ir gaminti brangų maistą nežinant kiek žmonių planuoja dalyvauti. Iš anksto nusipirkti bilietai $15.00 suaugusiems, vaikams nuo 3-16 – $5.00, o vaikučiams iki 3 – nemokamai. Jeigu kartais ir nepanaudosite nusipirkto bilieto, lai jis būna auka geram tikslui. Būtinai įsigykite bilietus šiandieną nes bilietų kaina prie įėjimo $20.00. Bilietus platina Nida Angeliadis – lietuviškoje mokykloje ir Raimundas Šližys – parapijoje.

Atkreipkite dėmėsį į “Draugo” laikraščio pravedamą akciją kuo daugiau surinkti naujų prenumeratų “Draugo” laikraščiui. Apreiškimo bažnyčios prieangyje, rasite aprašymų lietuviškai bei angliškai kaip reikia užsisakyti ‘Draugą”. Po Šv. Mišių kavinėje taip pat rasite “Draugo” egzempliorių ir galėsite sužinoti kaip lengvai ir patogiai užsisakyti “Draugą”. Artėja Kalėdos ir kartais sunku atspėti ką duoti artimiesiams idant nereikėtų keisti gražinant krautuvėje. Geriausia dovana –“Draugas” laikraštis.

STOKITE Į PAGALBĄ! Paskutiniu laiku ypatingai sumažėjo pagalba reikalinga ruošiant sekmadienines kavines. Norime priminti, kad Patriciai vienai viską sutvarkyti yra labai sunku, todėl pagal galimybes, atvykite anksčiau į šv. Mišias ir prieš tai užeikite į parapijos apatinę salę kad padėti paruošti kavinę svečiams. Iš anksto dėkojame.

Neringa laukia jūsų sausio 31 d. – vasario 2 d. Atvykite į Žiemos šventę Neringoje ir paremkite taip mylimą lietuvišką kampelį Neringoje, Vermont valstijoje. Netrukus bus platesnė informacija www.neringa.org.

Liūdnos žinios – Gruodžio 2 d., 2013, sulaukęs 90 metų, po ilgos ligos į Amžino Tėvo Namus įškeliavo Vytautas Milukas. Giliame nuliūdime paliko žmoną Lilę, dukras Rasą Karvelienę su šeima, Nidą Angeliadis su šeima, sūnų Julių su šeima, kitus gimines ir daugelį draugų, pažįstamų. Palaidotas penktadienį, gruodžio 7 d., po šv. Mišių Apreiškimo bažnyčioje, St Charles kapinėse Pinelawn, LI. Norintiems pagerbti a.a. Vytauto atminimą, šeima pageidauja aukoti Baltic Jesuit Advancement projektui (lietuviams jėzuitams). Amžiną atilsį duok mirusiam Viešpatie ir amžinoji šviesa tegul jam šviečia. Tegul jis ilsisi ramybėje! Amen.

Sekmadienį, gruodžio 1 d., 2013 mirė gerai žinomas Lietuvių Bendruomenės narys, Antanas Vytuvis. Paskutiniu laiku gyveno Forest View Nursing ir rehabilitation centre. Po privačių apeigų, palaikai sudeginti šeštadienį, gruodžio 7 d., Fresh Pond Crematory. Nuliūdime liko žmona ir sūnus. Amžiną atilsį duok jam Viešpatie! Apeigomis rūpinosi Kerns šermeninė.

Algis Lukoševičius ir Phil Caponegro, gražiai atnaujino ir sutvarkė bažnyčios sienas prie altoriaus. Reikėjo nugramdyti dažus kurie luposi, ir pritaikyti naujus dažus, idant naujai nudažytos sienos nesiskirtų nuo seniau dažytų. Jie tai puikiai atliko ir parapija labai dėkinga už jų darbą. Teatlygina jiems gerasis Dievas.

Valio! Surinkome vyskupijos parapijai uždėtą pinigų sumą dėl “Annual Catholic Appeal” ir už tai dėkojame visiems dosniems parapijiečiams, kurie prisidėjo prie šio vajaus, parodydami vyskupijai, kad mes vertiname ir remiame lietuvišką veiklą Apreiškimo parapijoje.

Comments are closed.