Events/Renginiai

January  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. gruodžio 1d.

Vidos Penikienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. gruodžio 1d.

ADVENTAS
KRISTAUS LAUKIMAS
SUSIKAUPIMO LAIKOTARPIS

Annunciation Parish Bulletin

2013 m. gruodžio 1d. – December 1, 2013

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Svenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary
259 N. 5th St., Brooklyn, NY 11211

Mailing address: 275 N 8th St., Brooklyn, NY 11211

Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223

Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (347) 628-2240

Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (347) 656-9815

Bulletin Editor –V. Jankauskienė Tel: (718) 849-2260; algi...@yahoo.com

Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas, i...@nyapreiskimo.com

Website address: http://www.nyapreiskimo.com

I-ASIS ADVENTO SEKMADIENIS

Viešpats surinks visas tautas į Dievo Karalystės taiką

SUNDAY, 12/01/2013 – Pirmas Advento Sekmadienis/First Sunday of Advent

10:00 am – Marcelę Avižienenę, užprašė Giedrė Kumpikaitė

11:30 am – Spanish Mass with Baptism

SUNDAY, 12/08/2013 – Antras Advento Sekmadienis/Second Sunday of Advent

10:00 am – Už Vladą Sidą, užprašė Vlado šeima

11:30 am – Spanish Mass

Atliepiamoji Psalmė

Į Viešpaties būstą džiaugsmingai keliaujam.

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 387 psl.

Apreiškimo parapijos tradicinis Padėkos Dienos renginys įvyks ŠIANDIEN sekmadienį, gruodžio 1 d., tuojau po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių, kurias atnašaus kun. Vytautas Volertas. Kaip visuomet ir labai tinkamai, skanus kalakutas su įvairiais priedais, o jeigu kam atsibodo kalakutas, tai tiems bus ir dešrų su kopūstais. Užsigardžiuoti galėsite moliūgų pyragu, babka ir atsigaivinti šaltais gėrimais bei kava. Bilietų kaina tiktai $10.00 suaugusiems, o vaikams nuo 2-12 metų, tiktai $2.00.

The Annunciation Parish Annual Thanksgiving Dinner will be held TODAY, December 1, after the 10:00 Mass. All are cordially invited to a traditional turkey dinner with all the trimmings. Also available will be sausage and sauerkraut. Tickets are $10.00 for adults and only $2.00 for children 2-12. Come one, come all!

Jau 2013 metų galas visai netoli, o parapijos “Annual Catholic Appeal’ piniginė uždėta suma dar nesurinkta. Labai svarbu, kad visi parapijiečiai prisidėtų prie šios rinkliavos, nes surinkti pinigai virš nustatytos sumos grąžinami parapijai jos reikalam ir svarbu parodyti, kad parapija turi parapijiečių kurie pagal savo išgales, ar tai būtų keli doleriai ar keli šimtai, aukoja ir remia vyskupiją. Todėl ne tik suma suaukotų pinigų yra svarbi, bet ir pačių aukotojų skaičius. Vokeliai šiam tikslui yra bažnyčios prieangyje. Juos naudojant parašykit “Annunciation (Brooklyn) ant “Parish” eilutės. Parapijiečiai gali siųsti vokelius į vyskupiją paštu arba įmesti vokelius į rinkliavos krepšelį per šv. Mišias. Lai nelieka nei vieno parapijiečio, kuris visiškai nieko nepaaukojo!

The end of 2013 is upon us, but we haven‘t yet achieved our goal for our Parish‘s contribution to the “Annual Catholic Appeal“. It is very important that all parishioners participate in this drive according to their means. The number of contributors is as important as the amount donated. Any money collected above the required amount will be returned to our parish. Please use the special envelopes found in the vestibule at the back of Church and write in „Annunciation (Brooklyn)“ in the blank under “Parish“. The envelopes may be returned to the Brooklyn Diocese directly or placed in the collection basket during Mass. Thank you for your generosity.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Reginą Gelžinienę, Liūdą Gudelienę, Levutę Juodčepienę, Juozą Levoną, Phyllis Macėnas, Eleną Matulionis, ponią Palubinskienę (Mildos Palubinskaitės/Chacar mamytė), Dan Schmedlen, Elvyrą Vileniškienę, Lauryną Vismaną ir Antaną Vytuvį. Malda galinga,epagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following ill parishioners or relatives/friends of parishioners: Regina Gelžinis, Liuda Gudelis, Levutė Juodčepienė, Joe Levonas, Phyllis Macėnas, Helen Matulionis, Mrs. Palubinskas (Milda Palubinskas’mother), Dan Schmedlen, Elvyra Vileniskis, Laurynas Vismanas and Antanas Vytuvis. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Atkreipkite dėmėsį į “Draugo” laikraščio pravedamą akciją kuo daugiau surinkti naujų prenumeratų “Draugo” laikraščiui. Apreiškimo bažnyčios prieangyje, rasite aprašymų lietuviškai bei angliškai kaip reikia užsisakyti ‘Draugą”. Po Šv. Mišių kavinėje taip pat rasite “Draugo” egzempliorių ir galėsite sužinoti kaip lengvai ir patogiai užsisakyti “Draugą”. Artėja Kalėdos ir kartais sunku atspėti ką duoti artimiesiams idant nereikėtų keisti gražinant krautuvėje. Geriausia dovana –“Draugas” laikraštis.

Planuojama Kalėdinė Mugė Apreiškimo parapijos salėje po lietuviškų šv. Mišių Apreiškimo bažnyčioje, 2013 m. gruodžio 8 d. Rengėjai: Tautodailės Institutas, New Yorko skautai ir parapija. Tuoj po šv. Mišių bus šiaudinukų gaminimo pamoka, užkandžiai, Vlado Sido prisiminimas 5-tų mirties metinių proga, ir tada Kalėdinė Mugė. Kviečiame visus jau dabar pasižymėti datą ir planuoti dalyvauti.

Tradicinės “Kūčios”, bendrai ruošiamos Apreiškimo parapijos, Maironio lituanistinės mokyklos ir New Yorko skautų, šiemet įvyks sekmadienį, gruodžio 15 d., Our Lady of Mt. Carmel apatinėje salėje, (N. 8th ir Havemeyer st.), tuojau po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių. Skautai dalyvauja Mišiose uniformuoti, kiti šventiškai apsirengę. Visuomenė taip pat kviečiama gausiai Mišiose dalyvauti. Bilietus malonėkite įsigyti iš anksto, nes labai sunku pirkti ir gaminti brangų maistą nežinant kiek žmonių planuoja dalyvauti. Iš anksto nusipirkti bilietai $15.00 suaugusiems, vaikams nuo 3-16 – $5.00, o vaikučiams iki 3 – gratis. Jeigu ir kartais nepanaudosite nusipirkto bilieto, lai jis būna auka geram tikslui. Bilietų kaina prie įėjimo $20.00.

STOKITE Į PAGALBĄ! Paskutiniu laiku ypatingai sumažėjo pagalba reikalinga ruošiant sekmadienines kavines. Norime priminti, kad Patriciai vienai viską sutvarkyti yra labai sunku, todėl pagal galimybes, atvykite anksčiau į šv. Mišias ir prieš tai užeikite į parapijos apatinę salę su tikslu padėti paruošti kavinę svečiams. Iš anksto dėkojam.

HELP! Every Sunday after Mass we enjoy our weekly coffee receptions in the Parish Hall. These are organized by our wonderful Patricia, but she can’t do it alone. If you are able, please come a half hour before Mass to help Pat with the necessary tasks. Thank you!

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE SUVAŽIAVIMAS įvyks 2013 m. gruodžio 7 d. šeštadienį, SLA Centrinėje įstaigoje, 307 West 30th Street, New York, NY. Įstaiga yra labai arti „Pennsyvania Station“ stoties ir labai lengvai pasiekiama viešuoju transportu, požeminiais ar traukiniais. Visi, kurie domisi SLA veikla ir vieninteliu lietuviams priklausančiu pastatu Niujorke, maloniai kviečiami dalyvauti.

Comments are closed.